OTRZYMALIŚMY: 1100 podpisów pod protestem przeciwko kompostowni i rozbudowie wysypiska w Gminie Zagórz (FILM)

20-05-2017

BIESZCZADY/ GMINA ZAGÓRZ. Na biurko burmistrza Zagórza Ernetsta Nowaka, ale również wielu decyzyjnych osób na szczeblu województwa, a nawet kraju trafiło pismo Stowarzyszenie Zdrowa Gmina Zagórz, w którym to wyrażona jest dezaprobata dla działań związanych z budową kompostowni i rozbudową wysypiska w Gminie Zagórz.

Pismo zostało przedłożone w urzędzie w poniedziałek, 15 maja. Pod protestem złożyło swój podpis 1100 osób! Podpisy zbierano głównie w miejscowościach: Czaszyn, Łukowe, Kalnica i Średnie Wielkie. pres3


Zagórz, 15.05.2017r.

Stowarzyszenie Zdrowa Gmina Zagórz
Średnie Wielkie 42
38-516 Tarnawa Dolna

Komitet Protestacyjny

Burmistrz Miasta i Gminy Zagórz,
Rada Miasta i Gminy Zagórz
ul. 3-go Maja 2
38 – 540 Zagórz

P R O T E S T

Mieszkańców Powiatu Sanockiego, w szczególności Gminy Zagórz, Gminy Komańcza przeciwko planom budowy kompostowni odpadów biodegradowalnych i osadów ściekowych, kompostowni frakcji podsitowej oraz rozbudowie składowiska odpadów w miejscowości Średnie Wielkie
ujętych w Wojewódzkim Planie Gospodarki Odpadami Uchwałą nr XXXI/551/17
z dnia 05.01.2017 przez Sejmik Województwa Podkarpackiego.

          W związku z prowadzonymi przez Władze Gminy Zagórz (Radnych Rady Miejskiej w Zagórzu oraz Burmistrza Miasta i Gminy Zagórz) działaniami mającymi na celu planowanie budowy kompostowni odpadów biodegradowalnych, kompostowni frakcji podsitowej oraz rozbudowę składowiska odpadów w miejscowości Średnie Wielkie – rozbudowa ma być realizowana na pograniczu miejscowości Średnie Wielkie i Czaszyn, obszar Brzozowiec (Wschodniobeskidzki Obszar Chronionego Krajobrazu).

         My niżej podpisani mieszkańcy Powiatu Sanockiego, szczególnie Ci, którzy mieszkają na terenach w pobliżu mającej powstać inwestycji, wyrażamy stanowczy protest przeciwko planom inwestycyjnym dotyczącym składowiska odpadów komunalnych w Średniem Wielkiem, gmina Zagórz oraz jej lokalizacji.

      Według naszej wiedzy, czerpanej ze środków masowego przekazu jesteśmy przekonani, że realizacja tej inwestycji doprowadzi do:
a) zatrucia gleby oraz wód powierzchniowych i gruntowych,
b) pogorszenia jakości powietrza przez przedostawanie się do niego wyziewów
z kompostowni oraz wysypiska,
c) degradacji gleby oraz środowiska naturalnego w obrębie lasów i pól uprawnych,
d) ograniczenia możliwości produkcji rolnej i leśnej z uwagi na wzrost zanieczyszczeń,
e) utratę miejsc rekreacyjnych i wypoczynkowych oraz zmniejszenie strefy zabudowy,
f) zmniejszenie walorów agroturystycznych Gminy Zagórz i utratę wpływów
z turystyki,
g) pogorszenia warunków życia ludzi oraz nieodwracalne straty w faunie naturalnej,
h) wzrost ryzyka zachorowania na poważne choroby, a w tym np. astma, nowotwory,
i) zaplanowane uzyskanie przez składowisko odpadów komunalnych Średnie Wielkie statusu RIPOK doprowadzi do sytuacji, w której Gmina Zagórz stanie się regionalnym składowiskiem dla ponad 40 gmin Regionu Południowego Podkarpacia.

       Planowana budowa w/w inwestycji prawdopodobnie uniemożliwi mieszkańcom terenów przyległych do składowiska i kompostowni normalne zamieszkanie, życie i wychowanie dzieci, gdyż obszar oddziaływania takiego składowiska jest bardzo duży według środków masowego przekazu.

       Kontynuowanie dalszych działań w tym zakresie powinno być poprzedzone skutecznym poinformowaniem mieszkańców o planowanych działaniach dotyczących planowanych inwestycji na składowisku odpadów komunalnych w Średniem Wielkiem.

Przyczyny złożenia protestu

Władze Gminy Zagórz nie poinformowały skutecznie mieszkańców gminy o planowanych inwestycjach dotyczących składowiska odpadów komunalnych w Średniem Wielkiem. Wystąpiły z wnioskiem o ujęcie w Wojewódzkim Planie Gospodarki Odpadami Województwa Podkarpackiego rozbudowę składowiska odpadów, budowę kompostowni odpadów biodegradowalnych i osadów ściekowych oraz budowę kompostowni frakcji podsitowej w miejscowości Średnie Wielkie na pograniczu z miejscowością Czaszyn – obszar lasów na tzw. Brzozowcu (Wschodniobeskidzki Obszar Chronionego Krajobrazu).

Inwestycja ze względu na swoją lokalizację będzie miała katastrofalny wpływ na środowisko naturalne, a skutki jej realizacji będą odczuwalne przez wiele lat. Tereny poświęcone pod inwestycję, nigdy już nie wrócą do stanu pierwotnego, a obszary otaczające wysypisko staną się niemal martwe. Jest to szczególnie przykre, gdyż są to tereny dziewicze z dużą różnorodnością fauny i flory. Strefa, w której odczuwalne będą skutki takiej budowy, ze względu na ukształtowanie terenu jest ogromna i sięga kilku kilometrów. W miejscowościach, gdzie powstały podobne inwestycje na uciążliwości ze smrodem skarżą się ludzie mieszkający w promieniu 6 – 8 km, w zależności od pogody. Z tego też względu planowana budowa stanie się utrapieniem dla mieszkańców wszystkich pobliskich miejscowości. Choroby, nieczystości i zapach rozkładających się odpadów towarzyszyć będą mieszkańcom każdego dnia.

Przypuszczamy, że prowadzony na terenie kompostowni proces wiązać się będzie z wydzielaniem odorów na każdym jego etapie. Nigdzie do tej pory nie udało się ograniczyć fetoru na terenie kompostowni. Przeprowadzone w naszym kraju i za granicą badania zanieczyszczeń powietrza, których źródłem są kompostownie jednoznacznie dowodzą, że obiekty te są siedliskiem owadów przenoszących zarazki, gryzoni (myszy, szczury), ale także stanowią źródło groźnych dla zdrowia i życia człowieka drobnoustrojów chorobotwórczych. Szczególną uwagę zwraca się na patogenne drobnoustroje, które występują w postaci przetrwalników, zarodników, konidii, grzybni, form wegetatywnych, bakterii i wirusów. Dodatkowo pojawiają się zanieczyszczenia w postaci substancji mineralnych występujących w odciekach z wysypiska: metale ciężkie, kationy alkaliczne, kationy wapniowy, kation magnezowy, aniony. Do grup zanieczyszczeń organicznych można zaliczyć również: substancje organiczne wyrażone wskaźnikami ChZT, BZT5, organiczne związki azotu, węglowodory, kwasy organiczne, fenole. W trakcie eksploatacji kompostowni następować będzie emisja substancji gazowych i pyłowych do powietrza w sposób niezorganizowany. Wprowadzane będą substancje odoroczynne tj. lotne kwasy tłuszczowe, amoniak, związki azotowe, ketony, nieorganiczne i organiczne związki siarki.

Wszystkie emitowane przez kompostownie drobnoustroje gromadzą się na powierzchni gleby, wód i roślin. Znajdując się w powietrzu atmosferycznym, przez długi czas nie tracą niebezpiecznych właściwości i z wiatrem mogą być przenoszone na duże odległości. Eksperci badający pryzmy odpadów w kompostowni potwierdzili obecność bakterii i grzybów, które powodują bakteryjne zapalenie wsierdzia, zapalenie spojówek i rogówki, choroby układu oddechowego, zapalenie opon mózgowych czy sepsę. Wzmożony odbiór odpadów komunalnych (teraz będzie to na skalę regionalną) w sposób bardzo istotny zwiększy natężenie ruchu przez całą Gminę Zagórz od Zahutynia do Brzozowca drogą Zagórz – Komańcza, co doprowadzi do dalszej degradacji środowiska i utrudnienia życia mieszkańców – spaliny, hałas i smród na całej długości gminy.

Inwestycja ta może przynieść wymierne straty mieszkańcom wszystkich wiosek położonych wokół usytuowanej na szczycie góry kompostowni, poprzez upadek dobrze funkcjonujących gospodarstw agroturystycznych, degradację gospodarstw rolnych produkujących mleko, sery i produkty rolne uznawane za czyste i ekologiczne. Mogą ucierpieć również lasy, w których dojdzie do degradacji gatunków roślin oraz zwierząt a także gospodarstwa trudniące się pszczelarstwem. Może również zostać zahamowane budownictwo jednorodzinne, bo przecież nikt nie będzie chciał mieszkać w bezpośredniej bliskości wysypiska śmieci w miejscu, gdzie fetor powietrza jest nie do wytrzymania. Ponadto opisane powyżej niedogodności mogą doprowadzić do drastycznego spadku cen nieruchomości i narazić mieszkańców na stratę finansową.

Zamiast pięknego, czystego i atrakcyjnego zakątka kraju, do którego przyjeżdżają turyści z całej Polski oraz całego świata, będziemy mieli składowisko odpadów dla mieszkańców obszaru Regionu Południowego Podkarpacia. Zadać sobie należy pytanie, dlaczego inne Gminy nie chciały na swoim terenie takiej inwestycji, skoro jest ona korzystna dla wszystkich. Na naszych oczach piękne tereny leśne Bieszczadów będą zamieniane na cuchnące składowisko odpadów, a nam próbuje się wmówić, że wszyscy na tym skorzystamy.

Jesteśmy oburzeni sposobem działania Rady Miejskiej, która powinna zabezpieczać nasze potrzeby i interesy, a w tak ważnych sprawach, decydujących o jakości naszego życia i wielu pokoleń po nas, powinna dopilnować, aby skutecznie poinformować mieszkańców o zamierzonych planach inwestycyjnych.

Komitet Protestacyjny do dnia 07.05.2017 r. zebrał 1101 podpisów mieszkańców popierających protest przeciw planom inwestycyjnym dotyczącym składowiska odpadów komunalnych w Średniem Wielkiem i przekazał je Stowarzyszeniu Zdrowa Gmina Zagórz.

Stowarzyszenie Zdrowa Gmina Zagórz

W załączniku:
1. Lista osób popierających protest

Do wiadomości:
1. Andrzej Duda Kancelaria Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej ul. Wiejska 10, 00-902 Warszawa
2. Marek Kuchciński – marszałek Sejmu RP VIII kadencji Biuro Interwencji i Porad Prawnych Wybrzeże Józefa Piłsudskiego 1, 37-700 Przemyśl
3. Beata Szydło Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, Al. Ujazdowskie 1/3, 00-583 Warszawa
4. Jarosław Kaczyński Biuro Poselskie Al. Jerozolimskie 125 m. 127, 02-017 Warszawa
5. Jan Szyszko Ministerstwo Środowiska ul. Wawelska 52/54, 00-922 Warszawa
6. Zarząd Województwa Podkarpackiego al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów
7. Ewa Leniart Wojewoda Podkarpacki ul. Grunwaldzka 15, 35-959 Rzeszów
8. Tomasz Poręba Biuro Posła do Parlamentu Europejskiego w Rzeszowie ul. Hetmańska 9, 35-045 Rzeszów
9. Elżbieta Łukacijewska Biuro Poselskie Poseł do Parlamentu Europejskiego ul. J. Słowackiego 6/9,35-060 Rzeszów
10. Stanisław Ożóg Główne Biuro Poselskie ul. Hetmańska 9 pok. 104, 35-045 Rzeszów
11. Alicja Zając Biuro Senatorskie ul. Jana Pawła II 35, 38 – 200 Jasło
12. Mieczysław Golba Główne Biuro Senatorskie Rynek 6, 37-500 Jarosław
13. Piotr Uruski Biuro Poselskie ul. Rynek 21 lok. 3, 38-500 Sanok
14. Stanisław Piotrowicz Biuro Poselskie Posła na Sejm RP ul. Słowackiego 4, 38-400 Krosno
15. Grzegorz Schetyna Biuro Poselskie Al. IX Wieków Kielc 6/2, 35-516 Kielce
16. Joanna Frydrych Biuro Poselskie ul. Rynek 24, 38-400 Krosno
17. Anna Schmidt-Rodziewicz Biuro Główne Jarosław ul. Rynek 6, 37-500 Jarosław
18. Bogdan Rzońca Biuro Poselskie w Jaśle 38-200 Jasło, ul. Rynek 17
19. Piotr Babinetz Biuro Poselskie ul. Tkacka 2a, 38-400 Krosno
20. Kuria Metropolitalna w Przemyślu Plac Katedralny 4a, 37-700 Przemyśl
21. Wojciech Wdowik Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie, al. Józefa Piłsudskiego 38, 35-001 Rzeszów
22. Andrzej Kulig, dyrektor Departamentu Ochrony Środowiska w Urzędzie Marszałkowskim al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów
23. Zarząd Powiatu Sanockiego ul. Rynek 1, 38-500 Sanok
24. Biuro Rady Powiatu Sanockiego ul. Rynek 1, 38-500 Sanok
25. Rada Gminy Komańcza Komańcza 166, 38-543 Komańcza
26. Grażyna Zagrobelna Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Krośnie ul. Bieszczadzka 2, 38-400 Krosno
27. Józef Kosiba Nadleśniczy Nadleśnictwa Lesko Łączki 8, 38-600 Lesko
28. Stowarzyszenie Przewodników Turystycznych „KARPATY” ul. Rynek 1, 38-500 Sanok
29. Parafia pw. Św. Józefa Rzemieślnika ul. Krucza 110, 38-540 Zagórz
30. Parafia Rzymskokatolicka pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny Sanktuarium Matki Nowego Życia ul. Piłsudskiego 137 38-540 Zagórz
31. Jan Różycki Przewodniczący Rady Miejskiej w Zagórzu
32. Marek Marcinik V-ce Przewodniczący Rady Miejskiej w Zagórzu
33. Krzysztof Bryndza V-ce Przewodniczący Rady Miejskiej w Zagórzu
34. Czesław Łuc Radny Rady Miejskiej w Zagórzu
35. Edward Wojnar Radny Rady Miejskiej w Zagórzu
36. Grzegorz Czepiel Radny Rady Miejskiej w Zagórzu
37.Zygmunt Kardasz Radny Rady Miejskiej w Zagórzu
38. Kacper Kuzio Radny Rady Miejskiej w Zagórzu
39. Juliusz Pałasiewicz Radny Rady Miejskiej w Zagórzu
40. Józef Adamkiewicz Radny Rady Miejskiej w Zagórzu
41.Tomasz Pyrć Radny Rady Miejskiej w Zagórzu
42. Lucjan Piszko Radny Rady Miejskiej w Zagórzu
43. Maria Mielnik Radna Rady Miejskiej w Zagórzu
44. Bogdan Antolak Radny Rady Miejskiej w Zagórzu
45. Rafał Kielar Radny Rady Miejskiej w Zagórzu
46. Telewizja Polska S.A. ul. Jana Pawła Woronicza 17, 00-999 Warszawa
47. Agencja TVN ul. Wiertnicza 166, 02-952 Warszawa
48. Redakcja portalu esanok.pl ul. Grzegorza 6, 38-500 Sanok

Oryginały list z podpisami mieszkańców Powiatu Sanockiego sprzeciwiających się wszelkim działaniom mającym na celu budowę kompostowni odpadów biodegradowalnych i osadów ściekowych oraz rozbudowę składowiska odpadów komunalnych w miejscowości Średnie Wielkie szczegółowo ujętych w WPGO Województwa Podkarpackiego z dnia 05.01.2017 r. znajdują się w siedzibie Stowarzyszenia Zdrowa Gmina Zagórz Średnie Wielkie 42, 38-516 Tarnawa Dolna, kopie list w Urzędzie Miasta i Gminy Zagórz ul. 3 Maja 2, 38-540 Zagórz.ZOBACZ RÓWNIEŻ:

Będą rozmawiać o planach rozbudowy wysypiska śmieci w gminie Zagórz

GMINA ZAGÓRZ: Chcą dialogu z mieszkańcami w sprawie wysypiska… ale nie dopuszczają ich do głosu (FILM)

Mieszkańcy protestują przeciwko rozbudowie wysypiska. „Nie pozwolimy na to. Będziemy walczyć do końca!” (SONDA, FILM)

Czy w Gminie Zagórz powstanie największe składowisko śmieci w południowej części Podkarpacia? (FILM)

Komentarzy: 139 do “OTRZYMALIŚMY: 1100 podpisów pod protestem przeciwko kompostowni i rozbudowie wysypiska w Gminie Zagórz (FILM)”

 1. Wacek pisze:

  w tej Gminie Zagórz to ciągłe problemy protesty? Dlaczego nie robia tego co chca mieszkańcy?

  • przewodnik pisze:

   brońmy Bieszczady przed szalonymi pomysłami na śmierdzacy i trujacy bisnes śmieciowy – normalni stawiają na turystykę i ekologię w Bieszczadach.

   • matko i córko pisze:

    nawet Jarosław Kaczyński dostał pismo w sprawie wysypiska w Gminie Zagórz

   • ZAGÓRZANIN pisze:

    Dlaczego nikt nie zbierał podpisów w Zagórzu też bym się podpisał

   • no nie pisze:

    a srac gdzies czeba!!! i do TVN napisali!

   • Marcin pisze:

    To powiedz mądralo co zrobić z tymi syfami, które produkujesz i wyrzucasz?

  • ekologia czy śmieci? pisze:

   Dobrze że pismo poszło do Prezydenta, Pani Premier europosłow i posłów!

  • mamy już ZUT pisze:

   po co nam kolejna spółka komunalna i POsady dla kolejnych prezesów, rady nadzorcze, itd ?

  • Kbyndza pisze:

   Patrzac na zdjęcie burmistrza nasuwa sie pytanie czy moze on cos bierze? A moze ma depresję? Moze warto by bylo zastanowic się nad przeprowadzeniem jakis specjalistycznych badan panu burmistrzowi? Może ten czlowiek potrzebuje jakiejs profesjonalnej pomocy? Moze ze względu na samopoczucie stąd ta kwaśna i niewyraźna mina.

 2. nie ma na klasy pieniędzy i dzieci pisze:

  Jest na wysypisko i kompostownie

 3. hedon pisze:

  Po co tylu radnych na tym zadupiu?!

  • Danka pisze:

   Najwyższy czas wymienić tych radnych, niech nas nie ośmieszają……

   • Mirek pisze:

    W tej gminie to już tych głupot było tyle, że jak by ich zebrać, to by ciekawszy serial zmontował jak kiedyś ranczo było.

 4. wyślijcie jeszcze do teleekspresu pisze:

  no to już wszyscy śmieją się z władz w Gminie Zagórz! STOP cholernemu wysypisku, stop głupocie

 5. uffffffff pisze:

  nawet Biskup Damian i Arcybiskup ADAM SZAL Metropolita Przemsyki dostali pismo w tej sprawie

 6. Taczki pisze:

  kiedy sesja w Gminie Zagórz bo czas podjechać?

 7. My pisze:

  Zastanówcie sie dlaczego takie ataki na wszystko w zagorzu. I akurat teraz. Ludzie to lans przedwyborczy. Zobaczcie jak wygladaja drogi chodniki inwestycje termomodernizacje swietlice szkoly tereny zadbane. Lan lans kosztem ludzi ktorzy nic zlego nie robią

  • jakie ataki? pisze:

   1100 osób w Czaszynie, Średnim, Łukowym i Kalnicy oraz Morochowie nie zgadza sie na wysypisko i kompostownie i to jest atak? To władza atakuje zwykłych mieszkańców budując im wysypisko i kompostwonie

  • paweł pisze:

   KTO ATAKUJE? ta władza atakuje nawet dzieci każac im uczyć się w 27 osobowych klasach. Ta władza atakuje też rodziców nie chcąc zgodzić się na to aby dzieci mogły sie uczyć w klasie 16 osobowej.

  • mieszkaniec gminy pisze:

   A ten to na czym się lansuje ,w Średnim też mieszkają ludzie a nie króliki doświadczalne.Nie są ważne chodniki i inne inwestycje ,tylko zdrowie ludzi.

 8. Lonek pisze:

  W Bieszczadach powinny być ośrodki turystyczne, z całym zapleczem, a nie wysypisko obok którego, przebiega niebieski szlak turystyczny

 9. Anonim pisze:

  A ja uważam że to dobry moment żeby gmina zaczęła zarabiać na śmieciach. Przepisy unijne wymuszają radykalne ograniczenie składowania śmieci, więc bedzie ich coraz mniej i coraz droższe. Wysypisko bedzie zapełniać się niewiele szybciej jak dotychczas

  • mieszkańcy Ustrzyk zebrali 400 podpisów pisze:

   I rada miasta w Ustrzykach nie chcę już kompostowni. Nawet w Krośnie protestują przeciw wysypisku i kompostowni i wywalczyli zamykanie wysypiska

  • Gmina będzie zarabiać ? pisze:

   Czy prezesi i rada nadzorcza w nowej spółce kompostowni

  • Do Anonima pisze:

   To nie gmina będzie zarabiała na śmieciach!

   Na śmieciach będzie zarabiała nowa Spółka Zagórsko-Ustrzycka, prezesi i Rada Nadzorcza!

   Posłuchaj anonimie co mówi pan Kulig w filmie powyżej!

  • Jan z Średniego Wielkiego pisze:

   Dlaczego ja mam wdychać smrody ,żeby gmina zarabiała?

 10. do my pisze:

  Ja nie widzę tych dróg ani chodników a w Łukowem jak czas się zatrzymał 10 lat temu tak jest chociaż mamy burmistrza z Łukowego radnego powiatowego radnego gminnego ani gazu ani świtłowodu ani wodociągu ani kanalizacji więc ja mam inne zdanie a co do Lansu tak masz rację tylko czasy się skończyły typu szu czy czy cicho cicho a my i tak zrobimy jak chcemy teraz władzę się rozlicza w mediach ot takie czasy

 11. mieszkaniec pisze:

  Może referendum w sprawie rozbudowy wysypiska władzę by zrobili ??

  • referendum odbędzie się podczas wyborów już za rok pisze:

   Lepiej pieniądze przeznaczyć na male klasy niż na referendum

 12. Tadeusz pisze:

  A ludzie z Dworskiego,to gdzie mają się ukryć.Wyremontowali domy,mają malutkie dzieci,dlaczego ich nikt o niczym nie informował osobiście.Czego winni są ci ludzie,że burmistrz ich tak potraktował.Całkowity brak szacunku dla ludzi !!!!!!!

 13. Jan pisze:

  BURMISTRZU OPAMIĘTAJ SIĘ KIEDY JESZCZE MOŻNA !!!!!!!!!!!!!!!!

  • Mirek pisze:

   W tej gminie to już tych głupot było tyle, że jak by ich zebrać, to by ciekawszy serial zmontował jak kiedyś ranczo było.

 14. Marek pisze:

  Stop ! Średnie Wielkie to nie zadupie!

 15. Tak się nie godzi pisze:

  Gorzej niż na Ukrainie .

 16. Rafał pisze:

  Ludzie nie godzą się na wysypisko,przecież obiecywano ,że to będzie tylko gminne wysypisko.Nikt nie zgadzał się na budowę kompostowni i zwożenie śmieci z ponad 40 gmin.Dosyć okłamywania swoich wyborców !

 17. ja pisze:

  A co na to Antolak,takie biedne społeczeństwo a nie chce waszego pomysłu na rozwój gminy.

 18. Zdrowo myślący pisze:

  Jeszcze raz powtarzam:

  To nie gmina będzie zarabiała na śmieciach!

  Na śmieciach będzie zarabiała nowa Spółka Zagórsko-Ustrzycka, prezesi i Rada Nadzorcza!

  Ludzie nie dajcie się tumanić!

  Ile zarobiło wysypisko przez 15 lat? Grosze, a może dołożyliśmy do tego śmieciowego interesu?

  Teraz wara od nienormalnych pomysłów!

 19. Gienek pisze:

  W tej gminie same chore pomysły:

  1.Basen na piętrze zaczęto inwestycję i nie dokończono
  2.Ośrodek Zdrowia na Nowym Zagórzu, budynek stoi i niszczeje, wnet będą na nim rosły drzewa
  3.Wybudowano niby Rynek, stoi i świeci pustkami
  4.Skocznia na Zakuciu, stoi i czeka na kolejne remonty
  5.Wysypisko śmieci w Średniem Wielkiem na terenie miejscowości, gdzie są największe gospodarstwa rolne produkujące mleko, sery, miody.

  Gmina zamiast budować na czystych ekologicznych terenach uzdrowisko, chce zatruć, zniszczyć, zdegradować tereny, działając altruistycznie w stosunku do innych gmin, fundując sobie wysypisko?

 20. do Gienka pisze:

  Gościu masz rację, na chybione inwestycje w tej gminie duże pieniądze są, natomiast małych pieniędzy, chociażby na utworzenie klasy na Zahutyniu i klasy na Nowym Zagórzu dla dzieci, już jest problem.

  Trzeba aż protestować, żeby radni zrozumieli, że dzieci są najważniejsze?

 21. Rodzice z Zagórza i Zahutynia pisze:

  Rodzice z Zagórza i Zahutynia też przyjadą do Czaszyna na spóźnione konsultacje społeczne w sprawie wysypiska. Ta władza zapomniała że ma reprezentować nasze interesy i nasze sprawy. Kogo oni interesy reprezentują? Przyszłych prezesów nowej spółki komunalnej Zagórsko -ustrzyckiej?

 22. AnoNim pisze:

  „Putinowi” brakuje kasy i szuka wszędzie gdzie można zarobić . Mieszkańców ma w dalekim „posznowaniu” . Liczy się tylko tu i teraz nie jest ważne co będzie z mieszkańcami. On sie i tak stąd wyprowadzi, niech tylko skończy się kadencja !!! Na koniec zafunduje mieszkańcom duży smrodek !!! A radni ??? No cóż – proszę sprawdzić koligacje rodzinne pomiędzy radnymi a pracownikami Gminy . Radnych ma w „kieszeni” – wszyscy są w jakiś sposób uzależnieni .
  Brak słów – jak tu dotrwać do końca kadencji i nowych wyborów zarówno burmistrza jak radnych ??? Co jeszcze nam sprezenyują ????

 23. ile zarabiają prezesi w ZUT pisze:

  i dlaczego powołujemy kolejna społkę i kolejnych prezesów sekretarki rady nadzorcze ?
  Ile to będzie kosztować? I oni mówią że to w interesie mieszkańców czy nowych prezesów ?

 24. paranoja ne gmina pisze:

  w Poniedziałek dostali protest z 1100 podpisów z 4 miejscowości. a oni już maja gotowe plany inwestycji

  cytuję to co napisali z urzędu gminy w Zagórzu

  Obecnie Gmina Zagórz posiada prawomocne decyzje administracyjne o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, czy o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla jednej z występujących na rynku technologii. W dalszym ciągu prowadzone są analizy, w zakresie ostatecznego wyboru technologii dla realizacji planowanej inwestycji.

  Mając na uwadze potrzebę dialogu z mieszkańcami, w kwestii m.in. dyskusji o planowanych inwestycjach, czy innych potencjalnych rozwiązaniach w zakresie ochrony środowiska, organizowane jest spotkanie, na które zapraszają zainteresowanych władze gminy.

 25. Ilona pisze:

  Coś mi się zdaje, że Gmina Zagórz znów będzie sławna

 26. Mietek pisze:

  Wierzyć się nie chce,żeby ludzie dowiadywali się tak pózno o tym co planuje gmina.Jak tak można,to tak traktujecie i szanujecie ludzi !Za kogo się uważacie!

 27. Waldek pisze:

  A w Olchowej nikt nie zbierał podpisów ?Ja też jestem przeciwko .

 28. Alina pisze:

  Wysypisko służyło ludziom z całej gminy przez tyle lat , czas to zakończyć ileż można !

  • wysypisko służyło? pisze:

   służyło raczej niektórym którzy maja z tego maga kasę a teraz chcą kolejnych spółek dla kolejnych osób – kasa będzie szła a dla mieszkańców opary i syf ?

 29. Janusz pisze:

  A co się teraz dzieje na tym śmietnisku,czy te śmieci są w jakiś sposób zabezpieczone ?

 30. mieszkaniec gminy pisze:

  Burmistrz coś marnie wygląda, może to od tych śmieci?

  • wyziemy w wysypiska nikomu nie służą pisze:

   a jeszcze chcą budować mega kompostownie- to dopiero będzie syf i choróbska a później rak

 31. elewa pisze:

  nawdychali się syfu to im do głowy strzeliła rozbudowa wysypiska i budowa kompostowni?

  Strach wiedzieć co się będzie działo jak już ta kompostownia ruszy a oni zaczną na polach rozkładać zdrowy kompost z osadów ściekowych który poprawi walory pitnej wody ?

 32. Błażej pisze:

  Gmina śmieciarzy, nic dodać nic ująć, wypalone mózgi, nie mają pomysłu na ściągnięcie w Bieszczady turystów, więc dziewicze tereny zielone chcą zasypać śmieciami.

 33. Gienek pisze:

  Nie chcemy wysypiska !Chcemy płacić za śmieci jak inne gminy!Panie Antolak,nie jesteśmy na tyle biedni ,żeby nas nie było to na stać!Trzeba słuchać ludzi a nie udawać mądralę !

 34. ja się pytam pisze:

  Co na protest odpowie radny Strzyż ? Czy znowu gdzieś się schowa ? Najlepiej ,to się nie wychylać .

  • ja się pytam pisze:

   I jeszcze się pytam co na to – v-ce starosta Krawczyk to też przecież radny powiatu z naszej gminy, też schowany i cichutko na ten temat, oj Panowie działać

   • Zenek pisze:

    Krawczyk to ma wszystko gdzieś….ważne żeby do władzy się dorwać a potem od wszystkiego rączki umywa….zero odpowiedzialności…potrafi się chłop ustawić, więc co będzie takie trudne tematy jak wysypisko podejmował….?

 35. Kazik pisze:

  KOMPOSTOWNIA = SZCZURY ,INSEKTY,SMRÓD

 36. Józia pisze:

  Jest Średnie Wielkie ,nie będzie Śmietnisko Wielkie !

 37. Beata pisze:

  Nie zgodziliśmy się na kompostownię osadów ściekowych,to naprawdę będzie śmierdziało !

 38. Wojtek pisze:

  No i kto ponownie WYMIECIE ze stołka obecnego burmistrza Zagórza Pana Ernesta Nowaka?. Dwaj jego poprzednicy zakończyli swoje urzędowanie w nieprzyjemny sposób .Nawet po sądach jeden z nich był ciągany.
  Nie czekam na odpowiedz bo nawet jak by się taka ukazała to delikwent będzie straszony także sądami.

  • Tomasz pisze:

   Niech się władza tak strasznie o stołki w Zagórzu nie boi. Niech zrezygnuje z rozbudowy wysypiska i budowy kompostowni przeprosi za swoje idiotyczne pomysły mieszkańców.

   Niech przeprosi rodziców za to, że nie chce stworzyć klas na Nowym Zagórzu i w Wielopolu to może nie usuniemy jej ze stołków :)

   W tej gminie mieszkańcy maja głos czy to się komuś podoba czy nie. A wybory dopiero za rok i są inni kandydaci niż Pan Tomasz Święch :) Bo po co to Panu Tomkowi?

 39. ooh_nie pisze:

  Po co list wysyłać do broszki i Dudusia, nie lepiej trzeba było od razu do Jareczka ? :P

 40. Józef K pisze:

  Matka Natura obdarowała naszą,położoną pomiędzy Beskidem Niskim a Zachodnimi Bieszczadami Małą Ojczyznę prawdziwymi skarbami w postaci unikatowej na skalę ogólnopolską gatunków roślin i zwierząt.Ten wielobarwny wyjątkowy świat zasługuje na ścisłą ochronę z myślą o przyszłych pokoleniach.Średnie Wielkie też zasługuje na szacunek !

 41. Łukasz z tych okolic pisze:

  Grunt to zrównoważony rozwój!Strach pomyśleć jak to rozumie burmistrz!Dla niego to budowa kompostowni i rozbudowa wysypiska ! ZGROZA ,ZGROZA !

 42. paranoja pisze:

  Tak się chwalą formami ochrony środowiska naturalnego ,że realizują tą misję przy pomocy różnych form obszarowych a z drugiej strony ,cichaczem chcą rozbudować śmietnisko i zwozić szlam , śmieci i pieron wie co jeszcze !

 43. wiktoria pisze:

  Powitanie w Czaszynie trzeba przygotować ,mamy cały miesiąc !

 44. Karol pisze:

  Burmistrzu, dlaczego ?

 45. podatnik pisze:

  Burmistrz powinien pamiętać,że jego funkcja jest funkcją służebną ,wymagającą szacunku !

  • Andi pisze:

   Chyba funkcję władczą. Należy siedzieć cicho i nie daj Boże sprzeciwić się działaniom władz,bo to już powód do zemsty.

 46. widz pisze:

  Dobrze,że Stowarzyszenie zainteresowało media tą sprawą,na pewno się tym zajmą.

 47. Dziujka pisze:

  A k. Bryndza to ten sołtys z poraża bez szkoły. Szkoda papieru wysylac cokolwiek do niego. on w ogole czytać potrafi czy musi składać literki? Jak mamy takich w „administracji”to czemu sie ludzie dziwia ze jest im źle.

 48. nie dziwię się pisze:

  Ludzie z okolic tego wysypiska mają rację z tym protestem,co za rada i burmistrz,że im takie kuku chcieli zrobić , jestem z wami!

 49. Janek pisze:

  Dobrze ,że chociaż sołtys się zresetował,bo przecież to mądry chłop.

  • Marta pisze:

   Tak to prawda ,przecież to leśnik i ekologia nie jest mu obca,nie pozwoliłby na takie niszczenie środowiska.Brawo panie Marku ! Taki sołtys to skarb !

 50. Pinokio pisze:

  Nie ma innej opcji zamknąć wysypisko,skoro zysk był groszowy.Pomimo tego że miało ono służyć mieszkańcom gminy przez 50 lat.Gdyby nie zwożono śmieci z innych gmin nie było by problemu,ale NAJWAŻNIEJSZA JEST KASA I TYLKO KASA. Nie pozwolimy na takie kuriozalne pomysły radnych i burmistrza!!!

 51. ada do Pinokia pisze:

  Racja zamknąć ,ten syf ,bo to od początku był poroniony pomysł.Przecież pan Zuba ma takie świetne pomysły to w tym temacie też na pewno coś wymyśli .Zuba na burmistrza !!!!!!!!!!

 52. Jak? pisze:

  JAK żyć panie burmistrzu i rado gminy? [krótko?]

 53. Ola pisze:

  Cały Czaszyn przyjdzie na zebranie. Do zobaczenia.Zapraszamy sąsiadów. To dotyczy całej Gminy.

 54. Lolo6 pisze:

  Akcja SUPER tylko dlaczego tak slabo naglosnione mozna PODWOIĆ LICZBĘ GŁOSÓW BEZ PROBLEMU!!!!

 55. stop ! pisze:

  NIE CHCEMY KOMPOSTOWNI I ROZBUDOWY ŚMIETNISKA ! ZDROWIE I CZYSTE POWIETRZE TO JEST NAJWAŻNIEJSZE !

 56. ratujmy Średnie Wielkie pisze:

  Jarosław ratuj !

 57. Jan pisze:

  Obecnie mamy skażenie środowiska ,przecież te śmieci zalegają tam bez żadnego zabezpieczenia .Dlaczego nic z tym nie zrobili do tej pory?

  • władza do wymiany pisze:

   Radny Antolak i burmistrz z Lukowego jeśli są za wysypiskiem powinni zostać w trybie natychmiastowym usunieci ze stanowisk. Co to za ptak który gniazdo swe kala?

   • Jerzy pisze:

    Radnemu Antolakowi to nie przeszkadza, zobaczcie tylko na jego podwórko…………

 58. Z gminy robią wysypisko?? pisze:

  Mieszkańcy powinni wywieźć na wysypisko historii samorządu gminy Zagórz. Stop niszczeniu dorobku życia mieszkańców i degradowania środowiska naturalnego.

  • jest więcej spraw do ujawnienia pisze:

   To będzie bardzo ciekawy rok podobnie jak dokumenty które ujrzą światło dzienne

  • Ile gmina wydaje pisze:

   Ile gmina wydaje na restauracje w poszczególnych latach i jakie obiekty otrzymały jakie kwoty?

 59. Czy samochód gminy jest potrzebny pisze:

  Na jakie wyjazdy jest używany poprosić należy o rozliczenie kilometrów i jakie wynikają z tego koszty? P rzecierz nie ma pieniędzy na klasy na Nowym Zagórzu i Zahutyniu

  • JANEK pisze:

   Nie tylko samochód ale należy sprowadzić jakie kwoty pochłania dom kultury?
   Jakie kwoty pochłonęły słynne skocznie co z kolibą ile kosztowała i co się tam dzieje ?

 60. ratujmy Bieszczady pisze:

  ratujmy Bieszczady

 61. Dariusz pisze:

  O czym oni chcą rozmawiać,tu nie ma gadania .Trzeba pomyśleć co zrobić z tą niecką i zamknąć wysypisko na wieki ,wieków !!! Ruszyć głowami a nie pieprzyć o rozbudowie !

 62. Mirek pisze:

  Stop !Mamy dosyć durnych pomysłów rady i burmistrza !Co to za ludzie,za kogo się mają !

 63. mieszkaniec gminy pisze:

  Niech inna gmina wybuduje sobie kompostownię i ten cały super interes ,może z wdzięczności będą odbierać od nas śmieci za darmo .

 64. ekolog pisze:

  Nie niszczcie ekosystemu naszej pięknej gminy !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

 65. jerry pisze:

  W tej gminie wszystko od lat robione jest poza plecami mieszkańców , ale role się odwróciły. Teraz się to skończy ,nie będą nas na siłę uszczęśliwiać!!!

 66. kolorowa pisze:

  nie wolno dopuścić do powstania tego wysypiska!!!! Cała gmina powinna zaprotestować i zrobić wielką manifestację!

 67. Mieszkanka Zagórza pisze:

  Ja mam tylko takie pytanie : Jak szanowni mieszkańcy chcą być informowani o przedsięwzięciach w Gminie? Czy to Burmistrz miałby codziennie pojawiać się w każdym domu i pytać o akceptację przygotowywanego zadania? Bo formuła aktywnego obywatela nie działa? Ilu mieszkańców uczestniczy w corocznych zebraniach osiedla i wsi? Może warto by było zaktywizować się wcześniej a nie krzyczeć kiedy wszystko dopięte na ostatni guzik. O tej inwestycji mówi się już od dobrych kilku lat i dopiero teraz obudziliście się państwo. To dotyczy również sprawy oświaty w Gminie. Czyż nie był to najlepszy okres,żeby wrócić do dwóch szkół w mieście Zagórz, skoro przywraca się szkoły 8- klasowe w małych miejscowościach? O ile mniej problemów i wiecej wygody dla mieszkańców. O reformie mówiło sie od dawna , ale mieszkańcy nie interesowali się jak zwykle. Pamiętajmy, że władza robi to na co pozwalają jej mieszkańcy.

  • Do mieszkaniki pisze:

   Sprawa jest bardzo prosta STOP to juŻ się dzieje STOP Rewolucja informacyjna w Gminie Zagórz tyrwa STOP problem raczej leży gdzieś indziej STOP pytanie czy władza chce rozmnawiac z mieszkańcami? STOP pozdrawiamy panią urzędniczkę STOP

  • bożenka pisze:

   Nie to ja mam jeżdzić codziennie 15 km do urzędu iśc na pierwsze piętro i sprawdzić czy czasami coś nie wisi na tablicy ogłoszeń .A chociaż by była tam informacja to przyjadą na zebranie i powiedzą że nic się nie dzieje.

  • jak tak można pisze:

   Przecież winę za ten nierzetelny przekaz mieszkańcom ponoszą radni,sołtysi i radny powiatowy nie tylko Burmistrz ,do wszystkich mamy żal !CO INNEGO MÓWILI NA ZEBRANIACH A CO INNEGO JEST W WOJEWÓDZKIM PLANIE GOSPODARKI ODPADAMI.SAMI RADNI I SOŁTYSI NIC O NICZYM NIE WIEDZIELI WIĘC JAK MOGLI INFORMOWAĆ MIESZKAŃCÓW?

  • Waldek pisze:

   Nie jest zapięte na ostatni guzik bo nie ma zgody mieszkańców a oni są najważniejsi ,to oni będą ponosić konsekwencję gdy burmistrz pomimo protestu będzie działał w kierunku rozbudowy wysypiska śmieci i kompostowni .Ja jednak mam nadzieję,że wsłucha się w głos społeczeństwa i wycofa ze swoich chorych planów. Przecież ludzie mu tego na pewno nie zapomną .

  • MIESZKANIEC WSI pisze:

   Błędem było obdarzenie ich całkowitym zaufaniem.Człowiek myślał ,że oni są NASI,to krzywdy nie zrobią,nie trzeba nawet na zebrania chodzić.Taki zawód , kto by pomyślał!

 68. mam żal pisze:

  Ma się za pępek świata,obrósł w piórka i nie liczy z nikim .

 69. Czarek pisze:

  Donaldzie T. blagamy wróć z Brukseli i zawroc ze złej drogi burmistrza Zagórza i radę.sołtysa z poraża,radnych i cale duchowieństwo. Donku w Tobie jedyna nadzieja. Tys naszym jedynym ratunkiem i wybawieniem.Ty możesz wstrzymać ta rozbudowę.Donaldzie czekamy.

 70. mieszkaniec gminy pisze:

  Uważam, że Mieszkańcy Gminy Zagórz powinni wiedzieć którzy radni głosowali za rozbudową wysypiska śmieci, jeżeli ktoś wie to proszę nas uświadomić a wyciągniemy wnioski w wyborach.
  Państwo Radni może sami ujawnicie swoje nazwiska i argumenty co was skłoniło do takiej decyzji.
  Należy się również zastanowić nad odmową udzielenia głosu Mieszkańcowi Gminy przez Przewodniczącego Radny Gminy, czyżby Pan Przewodniczący bał się argumentów mieszkańców w sprawie rozbudowy wysypiska.
  POMYŚLMY !
  Kto w tym ma interes i jaki ???????

 71. mieszkaniec gminy pisze:

  Jest to Uchwała.
  Nr XXIV/113/216 RM w Zagórzu z dnia 31.03.2016 r.
  Kolejne pytania:
  – kto był inicjatorem podjęcia tej uchwały
  – kto z radnych był przeciwny a kto się wstrzymał od głosu
  Jeżeli ktoś z Państwa Radnych nas uświadomi będziemy wdzięczni.

 72. nie głupi pisze:

  W kompostowni powstają odory a to NIE zapaszki ,tylko chmury trujących gazów i toksyn ,które osiadają w płucach,na skórze i trawnikach gdzie bawią się dzieci . Dostają się wraz z deszczem do kanalizacji i wód gruntowych.ZYSK PRZESŁANIA OCZY I ROZUM ???

 73. czy wiecie,że pisze:

  W Polsce ,fetor ze składowisk i innych instalacji dla odpadów jest zgodny z konstytucją i nawet nie narusza dóbr osobistych.Nie ma mierników pozwalających na ustalenie w jakim stopniu emisja substancji odorowych mogłaby okazać się bezprawna.Czyli nie ma norm i może śmierdzieć do woli ?

 74. Oliwia pisze:

  Wszystko w naszych rękach, jeśli sobie pozwolimy, to będziemy mieć smród, odory i choroby, nikt nam czystego powietrza i zdrowia nie zwróci.

  Tak, zysk niektórym z urzędników przesłonił i oczy i rozum.

  Zamknąć ten kolejny fatalny pomysł w naszej gminie!

  Nie dajmy się oszukać, że to będzie ekologiczne!

  Mamienie ludzi to specjalność urzędników, trudniących się śmieciowym interesem.

  Dlatego zgodnie z protestem, mówimy stanowcze „NIE, NIE, NIE”

 75. co za czasy pisze:

  Wybraliśmy władzę a teraz musimy protestami domagać się swoich praw .Tak nie może być,Burmitrz powinien się wstydzić ,że dopuścił do takiej sytuacji .Radny Antołak ,leśnik ,młody człowiek a taki zarozumiały ,że aż niemilło patrzeć.

 76. Robercik pisze:

  Ignorancja i cwaniactwo !!!!!!!!!!!!!!!!!!

 77. Ania pisze:

  To dzięki esanok poznaliśmy prawdę,aż strach pomyśleć co by było gdyby nie ten portal.Utonęlibyśmy w śmieciach Podkarpacia ! Dziękujemy za szacunek uczciwość !

 78. Władek pisze:

  Pan Tomasz Święch ,to odważny młody człowiek.Widzę w nim przyszłość Gminy Zagórz. Takich ludzi trzeba mieszkańcom ,nie musieliby się obawiać ,że coś kombinuje za ich plecami.

 79. Barbara pisze:

  Moim zdaniem ,jeżeli mieszkańcy okolic tego wysypiska nie mają życzenia aby gmina rozbudowywała i budowała to nie można im tego robić .Co to za urząd co działa wbrew woli ludzi ,dzięki którym rządzą .

  • do Barbary pisze:

   Zbieg okoliczności, że się o tym dowiedzieliśmy, przecież po gminie krążyły plotki, że wysypisko jest zamknięte.

   W Czaszynie nie widziano samochodów wiozących śmieci, więc mieszkańcy myśleli, że będzie zamykane, tak jak w Bukowsku i Karlikowie.

   A tu śmierdząca niespodzianka poza plecami mieszkańców i to na jaką skalę?

 80. Gmina Zagórz bez cenzury pisze:

  A cóż to tak cichutko siedzi Rzecznik Prasowy Urzędu Miasta i Gminy a zarazem radny powiatowy Jerzy Zuba?

  Już nic się nie pisze na stronie , wszystko na egniocie?

  Czy ciepła posadka w Urzędzie zmieniła punkt widzenia, na punkt siedzenia?

  Ciekawe co będzie, jak straci pan stanowisko?

  Wróci do łask „Gmina Zagórz bez cenzury”? Chyba tak?

 81. Radek pisze:

  Nie będzie z nami polemizował ponieważ jesteśmy na niższym poziomie intelektualnym.Ha,ha za mądra Zuga!

 82. Beata pisze:

  Temu panu już dziękujemy ! Nic sensownego i tak nie ma do powiedzenia !

 83. konduktor pisze:

  Wsiadł do pociągu byle jakiego ,nie dbał o bagaż , nie dbał o bilet ,ściskał w ręku kamyk zielony , parzyłłłłłł jak wszystko zostawia w tyle !

 84. starszy specjalista pisze:

  Zuga siedzi cicho i spokojnie, czyta komentarze i ani me ani be

 85. WS pisze:

  Władze Zagórz to jakieś nieporozumienie!!!

 86. Jan pisze:

  Jak to się stało,że ludzie odważyli się dowiedzieć,jak mogli,przecież już wszystko było gotowe !Nie udało się ?

 87. Jan pisze:

  Stop dla wysypiska w Średnim Wielkim !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

 88. "Antoni" pisze:

  Czy protestujący zastanawiają się, że jeśli wszyscy tak będą stawiać sprawę to co robić z naszymi śmieciami, które produkujemy masowo. Gdzieś to w końcu musi powstać. A może nie odbierać tych śmieci od gospodarstw domowych skoro nie chcemy wysypiska? I co wówczas zrobimy, będziemy zakopywać na posesji w coraz to różnych miejscach jak robiono w latach 50 – 60 tych? Opamiętajmy się, nie można tylko negować a jak coś jest niewygodne porzucać innym, którzy też tego nie zechcą. Należy to zrobić z zachowaniem szczególnej staranności wykonania i zabezpieczeń.

  • WS pisze:

   To wysypisko ma służyć nie tylko Gminie Zagórz tylko połowie Podkarpacia!!!!!!!!!!!!!!

   • Czytam i wiem pisze:

    druga połowa podkarpacia i nie tylko obsługuje gmina Radymno a gł miejscowość Młyny obok przejścia granicznego w Korczowej. Radni uchwalili uchwałę na której za plecami mieszkańców chcieli rozszerzyć składowisko odpadów o kolejne 6ha. bez jakiegokolwiek referendum w tej sprawie, czy poinformowania mieszkańców o tych zamiarach. Udało nam się chwilowo powstrzymać działania gminy ale musimy mieć RĘKĘ NA PULSIE. Funkcjonująca obok sortownia EMPOL wytwarza niewyobrażalny odór , smród , nikt nie che nam pomóc a władza jest głucha na nasze wołanie o pomoc. !!!
    MIESZKAŃCY GMINY ZAGÓRZ BROŃCIE SIĘ PRZED TĄ INWESTYCJĄ, ZRÓBCIE TO DLA SWOICH DZIECI I WNUKÓW I SAMYCH SIEBIE. !!! Bo jak ruszy machina to już jej nie powstrzymacie. !!

  • Anonim pisze:

   może „Antoni” pozwoli sobie na wybudowanie kompostowni obok domu, jak jest taki chętny, na pewno będzie mu pachniało perfumami

Napisz komentarz:

Dodając komentarz akceptujesz postanowienia regulaminu.