Tromboliza – skuteczną metodą na leczenie udaru niedokrwiennego mózgu

Udostępnij na Facebooku

Leczenie trombolityczne jest obecnie jedyną metodą, o udowodnionej skuteczności, w terapii ostrego udaru niedokrwiennego mózgu.

Stosowane jest w celu rozpuszczenia skrzepliny zamykającej światło naczynia, którego niedrożność może spowodować zagrożenie życia lub prowadzić do inwalidztwa. Może być dla chorego szansą pełnego powrotu do zdrowia włącznie
z ustąpieniem deficytów neurologicznych.

W udarze niedokrwiennym mózgu, spośród wszystkich leków trombolitycznych podawanych dożylnie, stosuje się jedynie rekombinowany tkankowy aktywator plazmingenu (rt-PA).

Czas w którym można podać lek to 4,5 godziny od początku wystąpienia objawów udaru mózgu. W ten sposób leczonych jest ok.5 % pacjentów. Chory otrzymuje preparat alteplaza w postaci wlewu dożylnego. 10% leku podawana jest w tzw. bolusie czyli w ciągu 1-2 minut a pozostałe 90% w ciągu godziny.

Wymagane jest stałe monitorowanie i obserwacja chorego w warunkach sali udarowej w czasie podawania leku i w okresie bezpośrednio po jego zastosowaniu co pozwala na wdrożenie odpowiedniego leczenia w razie wystąpienia powikłań.

Najgroźniejszym powikłaniem leczenia trombolitycznego udaru mózgu jest objawowy krwotok śródmózgowy, który stwarza ryzyko niekorzystnego lub zakończonego zgonem przebiegu choroby (częstość występowania
w różnych badaniach 2-8%).

Inne objawy niepożądane to krwotok wewnątrzczaszkowy bezobjawowy (3%), krwotok zewnątrzczaszkowy (w miejscu wkłucia dożylnego, dotętniczego, z przewodu pokarmowego, układu moczowego).

Dlatego decyzja o zastosowaniu leku trombolitycznego powinna być podjęta przez doświadczonego neurologa tak, by korzyści wynikające z jego zastosowania były istotnie wyższe niż ryzyko takiego leczenia.

Często elementem decydujacym o możliwości zastosowania leczenia trombolitycznego u danego pacjenta, jest wiedza o prawidłowym postępowaniu zaraz po wystąpieniu objawów sugerujacych udar. Przede wszystkim pacjent musi dotrzeć do szpitala (oddziału udarowego) jak najwcześniej od wystąpienia pierwszych objawów udaru.

Podanie leku trombolitycznego jest możliwe tylko w czasie do 4,5 godziny od początku udaru. W tym czasie pacjent musi dojechać do szpitala, mieć wykonany cały szereg badań diagnostycznych (tomografia komputerowa głowy, badania laboratoryjne itd.), przejść całe postępowanie kwalifikacyjne. W doświadczonym ośrodku kwalifikacja w izbie przyjęć zajmuje 30-40 minut.

Bardzo ważne jest ustalenie rzeczywistej godziny początku objawów.
Nie można powiedzieć „mniej więcej”. Osoba, która obudziła się nad ranem z objawami udaru nie jest w stanie ustalić początku. W takiej sytuacji jest dyskwalifikowana z leczenia, gdyż pomyłka może przyczynić się do powikłań stanowiących zagrożenie życia i przyczynić się do niepowodzenia leczenia.

Istnieje wiele kryteriów, które wykluczają zastosowanie leczenia trombolitycznego niezależnie od zmieszczenia się
w oknie czasowym. Kwalifikujący lekarz musi zapoznać się z całą historią chorób pacjenta, sposobami leczenia, aktualnie przyjmowanymi lekami dlatego tak ważne jest zabranie ze sobą pełnej dokumentacji medycznej.

Gdy chory nie jest w stanie rzeczowo odpowiadać na pytania lekarza z pomocą może przyjść rodzina, dlatego nie wolno czekać w domu na informacje ze szpitala tylko natychmiast jechać za chorym!

W ostrym okresie udaru mózgu najważniejszy jest czas! Czas, aby zdążyć z pomocą!

Udostępnij na Facebooku

Napisz komentarz:

*