REKLAMA
REKLAMA

ZJEDNOCZONA PRAWICA – CZAS NA ZMIANY

SANOK / PODKARPACIE. Komitet Powiatowy Prawa i Sprawiedliwości w Sanoku zaprasza na Powiatową Konwencję Wyborczą Prawa i Sprawiedliwości, która odbędzie się w dniu 30 października br. o godzinie 17.00 w Klubie Górnik w Sanoku przy ul. Grzegorza 2.

Na konwencji zaprezentowani zostaną zgłoszeni przez Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość kandydaci do Sejmiku Województwa Podkarpackiego, na Burmistrza Miasta Sanoka i na wójtów oraz do Rady Powiatu Sanockiego i do rad gmin. Swój udział w konwencji zapowiedzieli również parlamentarzyści Prawa i Sprawiedliwości z naszego regionu. Wspólne hasło przyjęte przez kandydatów zgłoszonych przez Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość w powiecie sanockim to: Zjednoczona Prawica Czas na Zmiany.

WIĘCEJ INFORMACJI O KANDYDATACH NA: www.pissanok.pl

Kandydaci Komitetu Wyborczego Prawo i Sprawiedliwość do Rady Miasta Sanoka

1. Jan Wydrzyński
2. Wojciech Pruchnicki
3. Wanda Kot
4. Witold Święch
5. Adam Kornecki
6. Edward Pytlowany
7. Ryszard Karaczkowski
8. Zbigniew Daszyk
9. Jerzy Sybidło
10. Stanisław Leśniak
11. Elżbieta Wójcik
12. Łukasz Radożycki
13. Krystian Porębski
14. Paweł Adamiak
15. Zdzisław Gładysz
16. Janusz Baszak
17. Roman Babiak
18. Henryka Tymoczko
19. Stanisław Chęć
20. Michał Bąk
21. Piotr Uruski

WIĘCEJ INFORMACJI O KANDYDATACH NA: www.pissanok.pl

Kandydaci Komitetu Wyborczego Prawo i Sprawiedliwość do Rady Powiatu Sanockiego z Okręgu Wyborczego nr 3 (miasto Sanok):

1. Kazimierz Węgrzyn
2. Andrzej Chrobak
3. Ewa Latusek
4. Andrzej Romaniak
5. Damian Biskup
6. Joanna Hydzik
7. Waldemar Szybiak
8. Agnieszka Szczepańska
9. Jan Marcinkowski
10. Wanda Wojtuszewska
11. Grzegorz Kozak
12. Robert Baliński
13. Krystyna Jurasińska-Skotnicka
14. Mirosław Sworst
15. Agnieszka Kochan
16. Andrzej Radwański

We wtorek 21 października 2014 roku w Hotelu Bona odbyła się konferencja prasowa na której Tadeusz Pióro zaprezentował swój program kandydata na Burmistrza Sanoka. Zaprezentowania zostali również kandydaci na radnych do Rady Miasta Sanoka.

Szanowni Państwo,

Skrócony program, który dzisiaj przedstawiam opracowałem na podstawie własnych obserwacji, rozmów z mieszkańcami miasta Sanoka, konsultacjach z przedsiębiorcami oraz dogłębnej analizy strategii rozwoju miasta Sanoka na przyszłe lata.

Jest oczywistym, że przy obecnie zadłużonym budżecie i bez pozyskania środków zewnętrznych realizacja jakiegokolwiek celu będzie utrudniona. Dlatego moim priorytetem będzie pozyskiwanie środków zewnętrznych zarówno z Unii Europejskiej, ogłaszanych programów z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego – a w tym jako obecny Członek Zarządu Województwa mam rozeznanie i doświadczenie.

Program, który dzisiaj państwu prezentuję kładzie nacisk na:
– rozwój gospodarczy i rozwiązanie problemu bezrobocia,
– ograniczenie wyludniania i marginalizacji miasta poprzez przygotowanie terenów pod inwestycje,
– aktywne włączenie Sanoka do Specjalnej Strefy Ekonomicznej poprzez stosowanie ulg i zachęt podatkowych,
– aktywne wspieranie funkcjonowania istniejących małych i średnich przedsiębiorców,
– uprzywilejowane traktowanie lokalnych przedsiębiorców,
– wspomaganie aktywności i samozatrudnienia mieszkańców, a tym samym tworzeniu miejsc pracy dla ludzi.

Mój program dla Sanoka:
– Przygotowanie nowych w pełni uzbrojonych terenów inwestycyjnych, z przystosowanym układem komunikacyjnym. Sanok musi znaleźć inwestora, zdiagnozować jego potrzeby, dotrzeć do niego z profesjonalną ofertą i przekonać, że warto właśnie tutaj zakładać lokalizację fabryk. Jako źródło finansowania –  RPO Woj. Podkarpackiego.

– Stworzenie czytelnego systemu ulg podatkowych i zachęt dla lokalnych przedsiębiorców oraz inwestorów zewnętrznych. Docieranie z nimi do potencjalnych inwestorów.

– Aktywne poszukiwanie inwestorów poprzez dokładne rozpoznanie sektora potencjalnych inwestorów. Nawiązanie współpracy z Państwową Agencją Informacji i Inwestycji Zagranicznych oraz wydziałami ekonomiczno-handlowymi ambasad.

– Utworzenie Centrum Obsługi Przedsiębiorczości przy Urzędzie Miasta poprzez stworzenie komórki specjalnie powołanej do wyszukiwania, docierania z ofertą i obsługi potencjalnych inwestorów, lokalnych przedsiębiorców oraz promocji proinwestycyjnej miasta.

– Nie aqapark ale zmodernizowany i dostosowany do oczekiwań, możliwości finansowych miasta i potrzeb mieszkańców Sanoka basen, pod którego dachem znajdą się: zmodernizowany brodzik dla dzieci i jacuzzi.

– Zracjonalizowanie wydatków na sport poprzez zrównoważenie środków na sport masowy oraz sport i rekreację dzieci.

– Poprawa bezpieczeństwa miasta poprzez rozbudowę monitoringu oraz ścisłą współpracę Samorządu z Policją w zakresie zwiększenia bezpieczeństwa publicznego na terenie miasta.

– Wprowadzenie budżetu obywatelskiego co powinno spowodować wzrost aktywności mieszkańców miasta i zainteresowania dalszymi losami miasta.

– Na utrzymaniu miasta znajdują się 152 ulice o łącznej długości 52km, wiele z nich wymaga modernizacji, w niektórych miejscach niezbędne jest wybudowanie nowych ulic na co również będę kładł szczególny nacisk w moim programie.

– Podejmę działania w celu obniżenia cen wody i ścieków poprzez działania techniczne (np. wyłączenie z eksploatacji ujęcia wody w Zasłaniu), w wyniku czego nastąpi ekonomiczna weryfikacja taryf

– W ramach programu dotyczącego oświaty zamierzam przeprowadzić debatę publiczną dotyczącą oświaty  i przy współpracy ze środowiskiem opracować założenia polityki oświatowej na terenie miasta Sanoka, służące tworzeniu programu rozwoju.

– Zamierzam w porozumieniu z rodzicami, nauczycielami i dyrektorami szkół i placówek oświatowych   wypracować szeroką ofertę zagospodarowania czasu wolnego dzieci i młodzieży szkolnej.

– Stworzymy funkcjonalny system stypendialny dla dzieci i młodzieży zdolnej za wybitne osiągnięcia w nauce i sporcie.

– Będę prowadził stałą analizę kosztów utrzymania placówek oświatowych i podejmowali działania je ograniczające (np. poprzez dalsze termomodernizacje).

– Będziemy systematyczne remontować placówki oświatowe i doposażać je.

W ramach pomocy społecznej
– wraz ze służbami miejskimi zdiagnozujemy dokładnie sytuację osób potrzebujących pomocy i opracujemy strategię rozwiązywania problemów społecznych, która posłuży do przygotowania programów wsparcia dla ludzi będących w trudnej sytuacji.

– Zapewnimy współpracę Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej z organizacjami prowadzącymi świetlice socjoterapeutyczne i świetlice środowiskowe celem objęcia opieką dzieci z rodzin wymagających pomocy.

– jako Urząd Miasta będziemy wspierali finansowo działalność charytatywną prowadzoną przez organizacje pozarządowe.

– Zadbam o to, aby żadne dziecko nie było głodne w szkole.

– Zapewnię wparcie organizacyjne i finansowe dla działających klubów wolontariatu.

W ramach poprawy infrastruktury technicznej
– Deklaruję zdobycie środków finansowych z RPO Województwa Podkarpackiego na budowę łącznika przyszłej obwodnicy Sanoka z drogą krajową nr 28.
– Będę starał się o stworzenie warunków dla rozwoju budownictwa jednorodzinnego poprzez wykorzystanie istniejącego planu zagospodarowania przestrzennego oraz przeprowadzenie uzbrojenia pozyskanych terenów.
– Podejmę współpracę ze Spółdzielniami Mieszkaniowymi m.in. w celu zwiększenia ilości miejsc parkingowych na sanockich osiedlach mieszkaniowych.
– Zamierzam systematyczne prowadzić prace nad pokrywaniem nawierzchnią asfaltową dróg miejskich w Sanoku i eliminować uciążliwości w poruszaniu się po nich.

Kultura
– Zamierzam zwiększyć zaangażowanie instytucji miejskich w organizację uroczystości państwowych i patriotycznych.
– Zwiększymy ilość i atrakcyjność imprez oferowanych przez Sanocki Dom Kultury, poprzez zwiększoną ilość spotkań muzycznych, koncertów, wernisaży, filmów.
– Chciałbym wspierać organizacje pozarządowe działające w dziedzinie kultury, szczególnie pozyskujące dotacje na działalność kulturalną.
– Jako Urząd Miasta Sanoka będziemy wspierali inicjatywy mieszkańców w dziedzinie kultury, szczególnie inicjatywy młodzieżowe lub angażujące młodzież – zapewnimy pomoc merytoryczną, organizacyjną oraz – w miarę możliwości – finansową.
– Będziemy wspierali finansowo Bibliotekę Publiczną, celem wyposażenia jej w nowości wydawnicze.
– Zapewnimy pełniejszą informację o imprezach kulturalnych – w mediach.

Szanowny Wyborco!

Głosując na ludzi wybierasz program od którego zależy przyszłość naszego miasta – koniec z wizjami czas na realne działania!

WIĘCEJ INFORMACJI O KANDYDATACH NA: www.pissanok.pl

Materiał sfinansowany przez KW Prawo i Sprawiedliwość

24-10-2014

Udostępnij ten artykuł znajomym:

Udostępnij


Napisz komentarz przez Facebook


lub zaloguj się aby dodać komentarz


Pokaż więcej komentarzy (0)