REKLAMA
REKLAMA

Projekt sanockiego „Mechanika” najlepszy w województwie! Piąty w Polsce!

SANOK / PODKARPACIE. Projekt „Praktyka zawodowa w Plymouth szansą lepszego startu zawodowego dla techników: pojazdów samochodowych, mechaników, teleinformatyków oraz techników telekomunikacji” został zatwierdzony w konkursie projektów mobilności w ramach programu Leonardo da Vinci i sklasyfikowany na 5. miejscu!

W konkursie w 2013 r. do Narodowej Agencji wpłynęło 711 wniosków, zatwierdzono 122 projekty staży zagranicznych  a projekt „Mechanika” został sklasyfikowany na bardzo wysokim 5 miejscu! Dzięki projektowi szkoła otrzyma 99712,00 euro na projekty mobilności dla swoich uczniów.

Projekty mobilności polegają m.in. na organizowaniu wyjazdów zagranicznych dla uczniów. Celem  praktyk jest szkolenie i zdobywanie praktycznego doświadczenia zawodowego (praktyki i staże zagraniczne). Ideą jest połączenie teorii z praktyką, a co za tym idzie – wzmacnianie więzi między światem edukacji i pracy.

Pomysł zagranicznych praktyk zawodowych powstał w „Mechaniku” w celu zwiększenia motywacji uczniów do nauki przedmiotów zawodowych w specjalnościach poszukiwanych na lokalnym rynku pracy oraz podniesienia jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego w szkole i w regionie. W szkole został utworzony zespół projektowy. Koordynatorkami projektu są panie Bożena Chabros-Jaklik i Jowita Nazarkiewicz.

W styczniu 2013 odbyła się wizyta przygotowawcza w Plymouth w Wielkiej Brytanii. Jej celem było nawiązanie bliższej współpracy z partnerem projektu organizacją Tellus Group. Uzgodnione zostały szczegóły dotyczące przyszłego projektu, określono rolę partnerów, dokonano wyboru miejsc odbywania stażu zawodowego, zaakceptowano proponowane miejsca zakwaterowania stażystów oraz panujące tam warunki socjalno-bytowe. Zaproponowano także atrakcyjny program kulturalno-turystyczny.

Uczestnikami programu będą uczniowie klas technikum Zespołu Szkół Nr 2 w Sanoku – „Mechanika”. Planowane są dwa wyjazdy na miesięczne praktyki do Plymouth w Wielkiej Brytanii. Jako pierwsi (w maju 2014) pojadą uczniowie  kształcący się w  zawodach: technik mechanik i technik pojazdów samochodowych. Kolejna grupa, kształcąca się w zawodach technik telekomunikacji i technik teleinformatyk, wyjedzie w październiku 2014.

Praktyki w centrach szkoleniowych, oferowane przez partnera, zwiększą atrakcyjność  przygotowania absolwentów do lokalnego rynku pracy, szczególnie, że program praktyk ma uwzględniać potrzeby w tym zakresie. Technik pojazdów samochodowych, mechanik, teleinformatyk oraz technik telekomunikacji to zawody z przyszłością w naszym regionie. Podczas praktyki uczniowie będą mieć możliwość poznania metod organizacji pracy przedsiębiorstwa innego kraju UE, nauki budowy i zasad działania nowoczesnych rozwiązań technicznych, brać udział w wykonywaniu operacji technologicznych na wybranych stanowiskach oraz w naprawie najnowszych urządzeń i poznawaniu ich specyfiki, funkcjonowaniu technicznego zaplecza motoryzacyjnego i telekomunikacyjnego, co umożliwi im pozyskanie podstawowej specjalizacji w zakresie ich obsługi i diagnostyki.

Nabycie nowych kompetencji i umiejętności powinno podnieść samoocenę uczniów oraz wiarę we własne możliwości a w efekcie zmobilizować do ukończenia szkoły z jak najlepszym wynikiem i kontynuowania nauki. Możliwość wyjazdu na praktykę zagraniczną zmotywuje ich również do nauki języka angielskiego. Istotną sprawą jest  kontakt z żywym językiem angielskim w sytuacjach życia codziennego, jako że uczniowie będą mieszkać u rodzin brytyjskich. Dzięki projektowi praktykanci poznają techniczny język angielski, gdyż będą uczestniczyć w kursach językowych w kraju i w Anglii. Będą mieli również możliwość używania terminologii technicznej podczas praktyki zawodowej w Plymouth.W czasie wolnym zaplanowano wiele atrakcji towarzyskich i kulturalnych: wycieczki, spotkania integracyjne, wyjścia do kina i teatru. Planowane zajęcia przybliżą im realia życia w Wielkiej Brytanii, dadzą możliwość poszerzenia wiedzy o jej kulturze, historii oraz współczesnym życiu jej mieszkańców. Przebywanie w środowisku wielokulturowym da sposobność poznania innego stylu życia oraz nauczy tolerancji.

Projekt ma promować kształcenie zawodowe także wśród młodzieży gimnazjalnej, zachęcając do podjęcia nauki w szkołach zawodowych, będąc w ścisłym związku z ogólnopolską tendencją  „stawiania na zawodowców”.

Program praktyki został opracowany w ścisłym związku z wytycznymi programów praktyk zawodowych zawartych w programach nauczania poszczególnych zawodów opartych na podstawie programowej, lecz ma być realizowany w oparciu o  nowoczesne wyposażenie i sprzęt, oraz koncentrować się na poznaniu nowych technologii i pozyskaniu  umiejętności szczególnie pożądanych przez lokalny rynek pracy.

Jednym z najważniejszych  rezultatów projektu będzie  uzyskane dokumentu Europass Mobilność, stanowiącego potwierdzenie okresów nauki lub szkolenia, odbywanych w innym kraju europejskim w ramach wyjazdu zorganizowanego (określanych mianem europejskich ścieżek kształcenia). Jest to ważny dokument dla osób poszukujących pracy w Unii Europejskiej.

Uczniowie także uzyskają punkty w systemie ECVET (Europejski system transferu osiągnięć w kształceniu i szkoleniu zawodowym), który ma ułatwić gromadzenie, przenoszenie i uznawanie kwalifikacji rozumianych jako potwierdzone w danym państwie wyniki uczenia się. Praktykanci zwiększą swoje szanse na europejskim i krajowym rynku pracy. Wzrośnie ich  samoocena i motywacja do nauki i dalszego kształcenia.

Mamy nadzieję, że program będzie kontynuowany również w następnych latach i ułatwi naszej młodzieży start zawodowy.

źródło: materiały nadesłane

 

24-05-2013

Udostępnij ten artykuł znajomym:

Udostępnij


Napisz komentarz przez Facebook


lub zaloguj się aby dodać komentarz


Pokaż więcej komentarzy (0)