REKLAMA
REKLAMA

Rosnące zapotrzebowanie rynku pracy na zawody medyczne

Dane statystyczne i prognostyczne z ostatnich lat wskazują na rosnące zapotrzebowanie rynku pracy na zawody medyczne. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. J. Grodka w swojej ofercie edukacyjnej proponuje naukę w zawodach medycznych na kierunkach: pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne.

PIELĘGNIARSTWO

Na całym świecie w związku z postępującym starzeniem się społeczeństw, rosnącą liczbą pacjentów w wieku geriatrycznym oraz chorych przewlekle wzrasta zapotrzebowanie na usługi pielęgniarskie.

Pielęgniarstwo jest zawodem dynamicznie rozwijającym się i niosącym ze sobą wiele interesujących perspektyw. Aktualnie rynek pracy zawiera szereg propozycji zatrudnienia dla pielęgniarek zarówno na terenie kraju, jak i za granicą. Uczelnia otrzymuje wiele ofert pracy między innymi z Anglii, Niemiec, Norwegii skierowanych do przyszłych absolwentów kierunku pielęgniarstwo. Pracodawcy cenią profesjonalizm i fachowe przygotowanie do wykonywania zawodu.

Raport Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych podaje, że średnia wieku polskich pielęgniarek i położnych aktywnych zawodowo wynosi obecnie 44 lata. Według danych statystycznych liczba wykształconych pielęgniarek jest niewystarczająca, a w latach 2010-2020 ponad 80 tysięcy z nich osiągnie wiek emerytalny. Szacuje się, że w 2020 roku zabraknie ponad 60 tysięcy pielęgniarek.

Studia zawodowe pierwszego stopnia na kierunku pielęgniarstwo to studia o profilu praktycznym, a po ich ukończeniu absolwenci otrzymują tytuł zawodowy licencjata pielęgniarstwa. Studia trwają trzy lata (6 semestrów) i obejmują 4815 godzin, w tym 2300 godzin kształcenia praktycznego. Pielęgniarka po ukończeniu studiów posiada ogólna wiedzę z zakresu nauk medycznych oraz pielęgniarstwa ogólnego i specjalistycznego, może też podjąć studia II stopnia (studia magisterskie) w uczelniach realizujących tego typu kształcenie.

Absolwent kierunku pielęgniarstwo jest przygotowany do samodzielnego wykonywania zawodu w publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej, w tym w szpitalach, zakładach podstawowej opieki zdrowotnej, zakładach pielęgnacyjno-opiekuńczych, opiekuńczo-leczniczych, ośrodkach opieki paliatywno-hospicyjnej, domach opieki społecznej, sanatoriach, szkołach i jednostkach ratownictwa medycznego. Pielęgniarka posiadająca prawo wykonywania zawodu może również prowadzić samodzielną działalność gospodarczą w zakresie usług medyczno-pielęgniarskich, poradnictwa w zakresie profilaktyki i edukacji medycznej.

RATOWNICTWO MEDYCZNE

Wzrastające zagrożenia związane z postępem cywilizacyjnym, wzrostem liczby urazów, nadumieralnością z powodu chorób układu sercowo-naczyniowego oraz coraz częściej występujące wypadki o charakterze masowym wymuszają konieczność stałego doskonalenia kwalifikowanej kadry medycznej.

Podpisanie przez Polskę porozumień międzynarodowych oraz Ustawa o Państwowym Ratownictwie Medycznym zmieniła oblicze polskiej medycyny ratunkowej i systemu ratownictwa medycznego. Ratownik medyczny obecnie uzyskał nową pozycję i uprawnienia w hierarchii zawodów medycznych w naszym kraju. Jest to atrakcyjny zawód, który łączy w sobie niesienie pomocy innym z wysokimi kwalifikacjami zawodowymi. Kształcenie ratowników medycznych w naszym kraju nie pokrywa zapotrzebowania na kwalifikowaną kadrę medyczną. Ważnym elementem przemawiającym za kształceniem w systemie licencjackim jest dostosowanie nauczania do norm europejskich.

Studia na kierunku ratownictwo medyczne przygotowują ratowników medycznych dla potrzeb lokalnych i regionalnych, jak również ogólnopolskich. Absolwent kierunku ratownictwo medyczne posiada ogólną wiedzę z zakresu nauk społecznych i medycznych oraz umiejętności wykonywania medycznych czynności ratunkowych w stanach nagłych u dorosłych i dzieci. Ratownik medyczny może podjąć pracę w publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej, w tym szpitalnych oddziałach ratunkowych, zespołach ratownictwa medycznego, specjalistycznych służbach ratowniczych oraz ośrodkach nauczających.
Studia pierwszego stopnia na kierunku ratownictwo medyczne trwają 6 semestrów i są prowadzone w systemie stacjonarnym i niestacjonarnym. Celem kształcenia na kierunku ratownictwo medyczne jest przygotowanie licencjata do samodzielnego pełnienia roli zawodowej ratownika medycznego. Po ukończeniu studiów I stopnia istnieje możliwość kontynuowania dalszego kształcenia na studiach II stopnia z zakresu zdrowia publicznego.

Argumentami przemawiającymi za studiowaniem na kierunku ratownictwo medyczne jest zdobycie wiedzy z zakresu nauk medycznych oraz nabycie umiejętności: wykonywania medycznych czynności ratunkowych, współpracy w zespole ratunkowym, prowadzenia akcji ratunkowych w zdarzeniach masowych i katastrofach, szkolenia w zakresie nauczania pierwszej pomocy oraz podejmowania zadań menadżerskich i kierowniczych w strukturach ochrony zdrowia i bezpieczeństwa publicznego.

Dodatkowe informacje o rekrutacji na kierunki pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne:

PWSZ Sanok
tel.: 13 4655960, 13 4655961
e-mail: medyczny@pwsz-sanok.edu.pl
www.pwsz-sanok.edu.pl

źródło: PWSZ w Sanoku

08-05-2014

Udostępnij ten artykuł znajomym:

Udostępnij

Napisz komentarz przez Facebook