REKLAMA
REKLAMA

BURMISTRZ MIASTA SANOKA: Ogłasza nabór kandydatów na stanowisko Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sanoku, ul. Królowej Bony 4, w wymiarze 1/1 etatu

BURMISTRZ MIASTA SANOKA: Ogłasza nabór kandydatów na stanowisko Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sanoku, ul. Królowej Bony 4, w wymiarze 1/1 etatu

I. Wymagania związane ze stanowiskiem:

1. Wymagania niezbędne:
a) wykształcenie wyższe II-go stopnia – preferowane kierunki administracja, prawo, ekonomia, zarządzanie i marketing, zarządzanie sportem, turystyka i rekreacja,
b) co najmniej 5-cio letni staż pracy – w tym przynajmniej 2 –letni na stanowiskach kierowniczych lub wykonywanie przez co najmniej 3 lata działalności gospodarczej o charakterze zgodnym z wymaganiami na danym stanowisku,
c) niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
d) pozostałe wymagania określone w art. 6 ustawy o pracownikach samorządowych.
e) dobry stan zdrowia umożliwiający zatrudnienie na stanowisku Dyrektora MOSiR.

2. Wymagania dodatkowe :
a) znajomość przepisów ustaw; o samorządzie gminnym, o finansach publicznych, o sporcie, o zamówieniach publicznych, o bezpieczeństwie imprez masowych,
b) studia podyplomowe o kierunkach związanych z organizacją i zarządzaniem,
c) doświadczenie w zarządzaniu obiektami sportowymi i organizacji imprez sportowych.
d) doświadczenie w pozyskiwaniu środków zewnętrznych na inwestycje lub programy wspierające rozwój sportu,
e) znajomość obsługi urządzeń biurowych (komputer, ksero, drukarki),
f) biegła obsługa komputera (pakiety biurowe Office, Word, Excel, )

3. Podstawowy zakres wykonywanych zadań:

a) kierowanie statutową działalnością Ośrodka i reprezentowanie go na zewnątrz,
b) sporządzanie dla potrzeb organów miasta oraz instytucji nadzoru planów rzeczowych i finansowych, sprawozdań, preliminarzy budżetowych, wniosków finansowo- inwestycyjnych,
c) współpraca z klubami sportowymi, szkołami i stowarzyszeniami w zakresie udostępniania obiektów sportowych i terenów rekreacyjnych MOSiR oraz organizowanie współzawodnictwa sportowego,
d) utrzymywanie we właściwym stanie technicznym administrowanych obiektów sportowych i rekreacyjnych,
e) prowadzenie inwestycji i remontów na administrowanych obiektach.

4. Informacja o warunkach pracy na stanowisku;
a) z pracą związane są wyjazdy służbowe i dyspozycyjności w dni wolne i święta,
b) praca narażająca na sytuacje stresowe.

5. Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne;
a) stanowisko pracy usytuowane jest w budynku MOSiR w Sanoku, ul. Królowej Bony 4.
b) praca przy monitorze komputerowym poniżej połowy dobowego wymiaru czasu pracy.

II. Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych;
a) w/w wskaźnik w miesiącu marcu 2015 r. w jednostce nie przekroczył 6%

III. Wymagane dokumenty:
a) życiorys (CV),
b) list motywacyjny,
c) oryginał lub kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych II stopnia,
d) koncepcja zarządzania MOSiR zawierająca do 5 stron maszynopisu,
e) dokumenty poświadczające doświadczenie w zakresie spraw określonych w punkcie I. 2 b), c), d) – o ile kandydat je posiada,
f) oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych,
g) oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
h) kopie świadectw pracy z poprzednich miejsc zatrudnienia,
i) zaświadczenie od lekarza rodzinnego lub medycyny pracy poświadczające brak przeciwwskazań do pracy na stanowisku Dyrektora MOSiR.

Wymagane dokumenty należy składać w terminie do dnia 15.05.2015. w siedzibie Urzędu Miasta w Sanoku, ul. Rynek 1 w pokoju nr 1 lub przesłać pocztą na w/w adres w zamkniętej kopercie z napisem „Oferta na stanowisko Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sanoku”.

Aplikacje, które wpłyną po terminie lub będą niekompletne nie będą rozpatrywane (o terminie decyduje data wpływu dokumentów do Urzędu Miasta).

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej www.um-sanok.e-zet.pl oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Miasta.

List motywacyjny i CV powinny być opatrzone klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2014r. poz. 1182 z późń. zm.) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2014r. poz 1202 t.j.)

Sanok, dnia 29.04.2015 r.

Burmistrz Miasta Sanoka
Tadeusz Pióro

 

Źródło: BIP SANOK

09-05-2015

Udostępnij ten artykuł znajomym:
Dodaj komentarz

Zaloguj się a:

  • Twój komentarz zostanie wyróżniony,
  • otrzymasz punkty, które będziesz mógł wymienić na nagrody,
  • czytelnicy będa mogli oceniać Twoją wypowiedź (łapki),
lub dodaj zwykły komentarz, który zostanie wyświetlany na końcu strony, bez możliwosci głosowania oraz pisania odpowiedzi.
Dodając komentarz akceptujesz postanowienia regulaminu.

| Zaloguj się
Pokaż więcej komentarzy (0)