REKLAMA
CUK
REKLAMA

Historia jest nauczycielką życia. Także w Zakładzie Karnym (ZDJĘCIA)

ŁUPKÓW / PODKARPACIE. Funkcjonariusze SW oraz skazani z ZK w Łupkowie, a także zaproszeni uczniowie z Gimnazjum w Rzepedzi zapoznali się w tym roku już z dwoma wystawami wypożyczonymi z zasobów Biura Edukacji Publicznej Oddziału IPN w Rzeszowie.

Funkcjonariusze Służby Więziennej oraz skazani z Zakładu Karnego w Łupkowie, a także zaproszone, zorganizowane wycieczki uczniów z Gimnazjum w Rzepedzi – zwiedzili w tym roku nw. wystawy, wypożyczone z zasobów Biura Edukacji Publicznej Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej w Rzeszowie:

„Polska Walcząca”, która przypomina o Polskim Państwie Podziemnym, zjawisku wyjątkowym w okupowanej w latach II wojny światowej Europie i opowiada o początkach polskiej konspiracji we wrześniu 1939 r., jej rozwoju i różnorodnych formach walki podziemnej przeciwko obu okupantom − Niemcom i Sowietom. Poprzez archiwalne zdjęcia i dokumenty z epoki ekspozycja pokazywała najważniejsze wydarzenia okresu, w tym akcję „Burza” i powstanie warszawskie, których siedemdziesiątą rocznicę niedawno obchodzono uroczyście w całym kraju. Na wystawie (realizowanej w jednostce w okresie wiosennym) zaprezentowane zostały sylwetki bohaterów, w tym także Żołnierzy Wyklętych, którzy kontynuowali walkę o niepodległość Polski, stawiając opór komunistycznej dyktaturze. Dopełnieniem opowieści są zdjęcia z prac ekshumacyjnych prowadzonych przez Instytut Pamięci Narodowej w miejscach, w których odnajdywane są i identyfikowane szczątki bohaterów Polski Walczącej, straconych w komunistycznych więzieniach.

„Katyń. Zbrodnia, która miała być zapomniana”, która prezentuje ofiary zbrodni katyńskiej i jej mocodawców. Unikatowe zdjęcia przedstawiają ekshumacje przeprowadzone w Katyniu wiosną 1943 r. oraz w latach dziewięćdziesiątych XX w., kiedy to badano miejsca pochówku polskich jeńców w lesie katyńskim, Charkowie i Miednoje. Wystawa (realizowana w jednostce w na przełomie czerwca i lipca) porusza również ważny wątek kłamstwa katyńskiego i prawdy, która ocalała pomimo ponad pięćdziesięcioletniego nakazu milczenia. Ukazuje także formy zachowania i pielęgnowania pamięci o ofiarach zbrodni.

Wspomniane wystawy były kolejnymi z rzędu ekspozycjami wypożyczonymi do tutejszej jednostki z IPN w Rzeszowie. Zostały one umieszczone w pomieszczeniu świetlicy budynku administracyjnego jednostki penitencjarnej. Urozmaiciły w znaczący sposób ofertę oddziaływań resocjalizacyjnych, które prowadzimy wobec ogółu powierzonej nam grupy wychowawczej skazanych.

Szczególną satysfakcję sprawiła obecność na wystawie zaproszonych uczniów z Gimnazjum w Rzepedzi. Nasza pomoc w procesie edukacji patriotycznej i obywatelskiej młodzieży szkolnej z regionu była zauważonym oraz docenionym w środowisku, aktywnym wkładem Instytutu Pamięci Narodowej oraz Służby Więziennej w życie społeczności lokalnej. Celem naszych działań jest pobudzenie i zainspirowanie młodzieży szkolnej, będącej przedstawicielami społeczności lokalnej, do aktywności na rzecz odkrywania szczytnych kart dziedzictwa narodowego.

Zapoznawanie więźniów z tutejszej jednostki z tematyką różnorodnych wystaw IPN wynika z realizacji w ZK w Łupkowie programu resocjalizacyjnego pn. „Historia magistra vitae est – historia jest nauczycielką życia”. Tematyka ww. zajęć ukierunkowana jest na dostarczenie osobom pozbawionym wolności szerokiej wiedzy na temat zmagań Narodu Polskiego z okupantami; nazizmem i komunizmem oraz czynów obywateli, dokonywanych na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego, a także w obronie wolności oraz godności ludzkiej. Drugim, równie istotnym założeniem dydaktycznym programu jest piętnowanie zbrodni przeciwko pokojowi, ludzkości i zbrodni wojennych. Powyższe ma doprowadzić do wykreowania u skazanych zmian jakościowych, polegających na zinternalizowaniu nieznanych wcześniej dla wielu z nich postaw, wynikających z poszanowania dla wartości ogólnoludzkich, powszechnie przyjmowanych w cywilizowanym świecie, które odnajduje się w koncepcji praw człowieka, a także w filozofii prawa natury, systemach religijnych i innych systemach, co stanowi podstawę dla funkcjonowania społeczeństwa demokratycznego. Do podstawowych wartości, wynikających z wymienionych źródeł należą przede wszystkim: poszanowanie dla życia, zdrowia i praw ludzkich oraz humanitarne, podmiotowe, godne i sprawiedliwe traktowanie innego człowieka. Z akceptacji tych wartości wynika określenie celu wykonywania kary pozbawienia wolności, zawarte w art. 67 kkw, którym powinno być umożliwienie skazanym powrotu do społeczeństwa, owocującym prawidłowym funkcjonowaniem w tymże społeczeństwie, co zarazem powinno przeciwdziałać powrotowi do przestępstwa, a także skutkować ochroną społeczeństwa przed przestępczością.

Zakłada się wieloletni okres trwania programu, zgodnie z wytycznymi ustaleń porozumienia, zawartego w Rzeszowie w dniu 26 czerwca 2008r. pomiędzy Oddziałem Instytutu Pamięci Narodowej – Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Rzeszowie a Zakładem Karnym w Łupkowie, w sprawie zasad współpracy w prowadzeniu działalności w zakresie resocjalizacji, readaptacji społecznej i organizacji zajęć kulturalno – oświatowych dla osadzonych, przebywających w Zakładzie Karnym w Łupkowie.

Długofalowa współpraca z Odziałem Instytutu Pamięci Narodowej w Rzeszowie, podmiotem o którym mowa w art. 38.§1. kkw, mająca na celu cykliczną organizację na terenie Zakładu Karnego w Łupkowie wystaw i ekspozycji, wypożyczanych z zasobów ww. instytucji, której ustawowe cele działania są zbieżne z założeniami w zakresie readaptacji społecznej osób pozbawionych wolności i ukierunkowane są na wzbudzenie szacunku dla historii narodowej oraz zasad demokracji i mają na względzie:

1. Znajomość dziedzictwa narodowego i jego miejsca w kulturze europejskiej i światowej.
2. Wzbudzenie u skazanych poczucia dumy, wynikającego z przynależności do społeczeństwa, mającego wielowiekowe tradycje walki i oporu wobec prześladowców.
3. Kształtowania poczucia odpowiedzialności, samokontroli i samodyscypliny skazanych poprzez kreowanie postaw potępiających niegodziwość, przemoc i zbrodnię jako metodę postępowania wobec drugiego człowieka.
4. Wzbudzenie i utrwalenie szacunku dla instytucji i organów współczesnego, niepodległego Państwa Polskiego, działających na podstawie i w granicach demokratycznie stanowionego prawa, bazującego na aksjologii, czerpanej ze źródeł filozofii praw człowieka i obywatela.
5. Popularyzacja oraz pogłębienie wiedzy historycznej.
6. Rozwijanie postaw obywatelskich w aspekcie przygotowaniu do życia w jednoczącej się Europie.
7. Rozpoznawanie, rozbudzanie i zaspokajanie potrzeb oraz zainteresowań kulturalno-oświatowych skazanych, a także przygotowanie ich do dalszego rozwoju i samokształcenia w tych dziedzinach.
8. Uwydatnianie skazanym roli nauki i kultury w życiu człowieka, a przez to pogłębianie ich humanistycznej motywacji zachowań oraz pomoc w wyborze wartości i odpowiedzialnym ponoszeniu konsekwencji własnych działań.
9. Kreowanie u skazanych otwartych, twórczych i prospołecznych postaw i zachowań.
10. Pobudzanie u skazanych własnej aktywności kulturalnej oraz promowanie inicjatyw, wynikających z ich aktywności na polu indywidualnych zainteresowań.
11. Kreowanie postaw prospołecznych skazanych poprzez pobudzanie ich i motywowanie do aktywnego spędzania czasu, prowadzącego do rozwijania umiejętności poznawczych.
12. Przygotowanie osadzonych do dalszego rozwoju i samokształcenia.
13. Wykształcenie u skazanych potrzeby społecznie akceptowanego sposobu spędzania czasu wolnego.
14. Wzbudzenie potrzeby korzystania z dóbr kultury.
15. Wzbudzenie w osadzonych prospołecznych zainteresowań.
16. Nabycie niektórych umiejętności i wiedzy, pomocnej do rozwijania zachowań, pozwalających na wyjście z marginalizacji w życiu społecznym.
17. Pokazanie nowych wzorców funkcjonowania społecznego w kontekście korzystania z dóbr nauki kultury.
18. Wzbudzenie motywacji do poszukiwania i realizowania alternatywnych, społecznie akceptowanych form spędzania czasu wolnego, stojących w opozycji do spożywania alkoholu oraz zażywania narkotycznych środków odurzających.
19. Pobudzanie do bardziej aktywnego spędzania czasu podczas pobytu w jednostce penitencjarnej.
20. Przygotowanie skazanych do życia na wolności po zwolnieniu poprzez objęcie ich edukacją obywatelską.
21. Wykształcenie wzorców właściwych zachowań społecznych oraz kształtowanie postaw moralnych, stylu życia i systemu wartości, czerpiących ze źródeł najszczytniejszych patriotycznych i demokratycznych tradycji z historii Narodu i Państwa Polskiego.

tekst i zdjęcia: mjr Henryk Antoniewicz,
oficer prasowy ZK w Łupkowie

20-07-2015

Udostępnij ten artykuł znajomym:Dodaj komentarz

Zaloguj się a:

  • Twój komentarz zostanie wyróżniony,
  • otrzymasz punkty, które będziesz mógł wymienić na nagrody,
  • czytelnicy będa mogli oceniać Twoją wypowiedź (łapki),
lub dodaj zwykły komentarz, który zostanie wyświetlany na końcu strony, bez możliwosci głosowania oraz pisania odpowiedzi.
Dodając komentarz akceptujesz postanowienia regulaminu.

Pokaż więcej komentarzy (0)