REKLAMA
REKLAMA

OTRZYMALIŚMY LIST OTWARTY: Zarząd Powiatu zdestabilizował sytuację w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Sanoku?

My, Rada Pedagogiczna SOSW w Sanoku, pragniemy wyrazić głębokie zaniepokojenie oraz dezaprobatę wobec ostatnich działań Zarządu Powiatu Sanockiego dotyczących jednostki organizacyjnej, w której pracujemy, i z którą związane jest nasze życie zawodowe oraz osobiste.

Kontrowersyjne decyzje dotyczą zmian personalnych kierownictwa Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Sanoku.

W naszym odczuciu decyzje podjęte przez Zarząd Powiatu zdestabilizowały sytuację w SOSW u progu rozpoczynającego się nowego roku szkolnego.

Dzień 1 września jest momentem newralgicznym we wszystkich szkołach, tym bardziej w placówce o takim charakterze i specyfice jak nasza – wiele typów szkół, internat, koordynacja zajęć z poszczególnymi gminami dowożącymi uczniów do placówki, ustalanie zajęć rewalidacyjnych, wyrównawczych, etc. Jest to ogrom pracy logistycznej, którą od wielu lat w naszej ocenie sprawnie i dobrze wykonywał odwołany właśnie p. G. Dudziński.

Niewłaściwy naszym zdaniem sposób informowania zarówno nas, jak i Dyrektora SOSW, o kolejnych decyzjach Zarządu Powiatu podejmowanych w przedmiotowej sprawie, zaburzył przepływ komunikacji pomiędzy organem zarządzającym a Radą Pedagogiczną i w efekcie przyczynił się do tego, iż rozpoczynamy rok szkolny w atmosferze nerwowej dezorganizacji pracy, z zachwianym poczuciem stabilizacji.

Pragniemy mocno podkreślić, że nie zgadzamy się z niesprawiedliwym, w naszym odczuciu, potraktowaniem  Dyrektora przejawiającym się w jego odwołaniu ze stanowiska za jakoby błędnie naliczaną subwencję oświatową oraz ubiegłoroczne podwyżki dla pracowników administracji Ośrodka.

Podwyżki dla pracowników administracyjnych udzielane były również w innych placówkach podległych Starostwu. Pytamy więc dlaczego dyrektorzy pozostałych placówek zostali potraktowani na innych zasadach? Czy nie była upoważnieniem dla takiej decyzji  dyrektorów odpowiedź jakiej  Starostwo udzieliło pracownikom administracji i obsługi w piśmie z dnia 2 kwietnia2014 roku, w którym poinformowano, że ,, ( …) środki finansowe na wynagrodzenia pracowników administracji i obsługi są ujęte w planie finansowym szkoły/ placówki na rok 2014”? Prosimy też o wskazanie konkretnych zobowiązań wykonalnych-obowiązkowych jednostki za rok 2014 ( ZFŚS), których w ocenie Zarządu Powiatu Dyrektor nie zrealizował. Z naszych bowiem ustaleń wynika, że wszystkie w/w  zobowiązania zostały zrealizowane ( jako jedyna placówka w powiecie sanockim wypłaciliśmy wszystkie zobowiązania z ZFŚS). Dlaczego Starostwo jako organ nadzorujący nie zwróciło uwagi wcześniej na oceniane jako błędne decyzje Dyrektora skoro dysponowało comiesięcznymi , kwartalnymi, półrocznymi a wreszcie rocznymi sprawozdaniami finansowymi placówki? Czy pracownik Starostwa odpowiedzialny za nadzór nad finansami poniósł/ poniesie odpowiedzialność za zaniedbania i błędy w  swej pracy?

W związku z zarzutem dotyczącym wykazania w SIO zawyżonej liczby statystycznej uczniów przez dyr. G. Dudzińskiego pytamy czy w sytuacji, gdy uczeń nie posiada aktualnego orzeczenia z PPP wydanego przed dniem 30 września mamy nie dopuszczać go do zajęć lekcyjnych? Jeśli przyjmiemy taką zasadę to co z konstytucyjnym ( a więc nadrzędnym ) prawem do nauki i obowiązkiem Starostwa do zapewnienia edukacji każdemu dziecku zamieszkałemu na terenie powiatu?  Z drugiej zaś strony czy jeśli przyjmiemy ucznia mimo, że będzie posiadał orzeczenie wydane po 30 września i nie wykażemy go w SIO, to czy nie będzie to podstawą do skierowania przeciw dyrektorowi zarzutu o niegospodarność, gdyż za uczniem tym nie pójdą pieniądze z systemu? Pragniemy przypomnieć, że to Starostwo kieruje uczniów do SOSW i nie jest tajemnicą, że wielu z nich trafia w nasze mury w czasie trwającego już roku szkolnego. Pytamy też o to jak faktycznie została rozdzielona subwencja oświatowa , która przecież trafiła do budżetu Starostwa a nie do SOSW ? Przypominamy, że za rok 2014 placówka nasza zwróciła do Starostwa subwencję w wysokości 220 tys . Ponadto uważamy, że nieścisłości i brak standaryzacji w orzeczeniach wydawanych przez Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne nie powinny być zarzutem dla naszego Dyrektora.

Pragniemy zauważyć, że p. Grzegorz Dudziński pełniący dotychczas funkcję dyrektora SOSW jest człowiekiem, który jak każdy pracownik mógł w ramach wykonywanych czynności popełnić błędy, które w niniejszej sprawie mógł również wychwycić organ sprawujący nad nim bezpośrednią kontrolę. Stopień naruszenia podstawowych obowiązków przez w/w, naszym zdaniem, nie daje powodu do skorzystania z najsurowszej z kar przewidzianych wobec pracownika tj. usunięcia go ze sprawowanego urzędu z zaznaczeniem poważnego naruszenia przez niego obowiązków. Przypominamy, że pozostali dyrektorzy szkół ponieśli niewspółmiernie niższe konsekwencje za swoją decyzję.

Pomimo napiętej atmosfery i braku jasności w kwestii pobudek w działaniach  Zarządu Powiatu, my Rada Pedagogiczna oraz nasi podopieczni wraz z ich opiekunami, nie zapominamy jakimi walorami osobowościowymi wyróżnia się Grzegorz Dudziński w codziennym wykonywaniu funkcji Dyrektora Ośrodka od wielu już lat. Jest osobą dynamiczną, z doskonałym zmysłem organizatora działalności placówki, ma efektywny kontakt z nauczycielami, wychowawcami, jest w nim szacunek i wyrozumiałość względem wychowanków oraz ich rodziców. W działaniach Dyrektora zaznacza się jasna wizja dotycząca rozwoju Ośrodka. W takiej sytuacji pracownikom SOSW trudno jest pogodzić się z tak surowym potraktowaniem naszego Dyrektora.

Mając powyższe argumenty na względzie, wyrażamy stanowczy i jednogłośny sprzeciw wobec zwolnienia p. Grzegorza Dudzińskiego z pełnienia przez niego funkcji Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-wychowawczego w Sanoku, które odbyło się w medialnej atmosferze skandalu i tym samym dyskredytowaniu w oczach opinii publicznej jego dotychczasowego znaczącego dorobku w sferze oświaty. Zachowanie Zarządu Powiatu wydaje się tym bardziej nielogiczne i trudne przez nas do zaakceptowania w sytuacji, gdy w/w osoba rok wcześniej wygrała konkurs na pełnienie tej funkcji, zdobywając zaufanie organu aktualnie odwołującego go.

Obawiamy się sytuacji, w której okazałoby się, że Zarząd Powiatu nie mogąc rozliczyć swoich poprzedników całą winą za zaistniałą w powiecie trudną sytuację finansową obarczył p. G. Dudzińskiego.

Rada Pedagogiczna SOSW w Sanoku

Wayne County Community College

materiał nadesłany
foto: flickr.com/Don Harder

02-09-2015

Udostępnij ten artykuł znajomym:Dodaj komentarz

Zaloguj się a:

  • Twój komentarz zostanie wyróżniony,
  • otrzymasz punkty, które będziesz mógł wymienić na nagrody,
  • czytelnicy będa mogli oceniać Twoją wypowiedź (łapki),
lub dodaj zwykły komentarz, który zostanie wyświetlany na końcu strony, bez możliwosci głosowania oraz pisania odpowiedzi.
Dodając komentarz akceptujesz postanowienia regulaminu.

Pokaż więcej komentarzy (0)