REKLAMA
REKLAMA

OTRZYMALIŚMY LIST OTWARTY: Zarząd Powiatu zdestabilizował sytuację w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Sanoku?

My, Rada Pedagogiczna SOSW w Sanoku, pragniemy wyrazić głębokie zaniepokojenie oraz dezaprobatę wobec ostatnich działań Zarządu Powiatu Sanockiego dotyczących jednostki organizacyjnej, w której pracujemy, i z którą związane jest nasze życie zawodowe oraz osobiste.

Kontrowersyjne decyzje dotyczą zmian personalnych kierownictwa Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Sanoku.

W naszym odczuciu decyzje podjęte przez Zarząd Powiatu zdestabilizowały sytuację w SOSW u progu rozpoczynającego się nowego roku szkolnego.

Dzień 1 września jest momentem newralgicznym we wszystkich szkołach, tym bardziej w placówce o takim charakterze i specyfice jak nasza – wiele typów szkół, internat, koordynacja zajęć z poszczególnymi gminami dowożącymi uczniów do placówki, ustalanie zajęć rewalidacyjnych, wyrównawczych, etc. Jest to ogrom pracy logistycznej, którą od wielu lat w naszej ocenie sprawnie i dobrze wykonywał odwołany właśnie p. G. Dudziński.

Niewłaściwy naszym zdaniem sposób informowania zarówno nas, jak i Dyrektora SOSW, o kolejnych decyzjach Zarządu Powiatu podejmowanych w przedmiotowej sprawie, zaburzył przepływ komunikacji pomiędzy organem zarządzającym a Radą Pedagogiczną i w efekcie przyczynił się do tego, iż rozpoczynamy rok szkolny w atmosferze nerwowej dezorganizacji pracy, z zachwianym poczuciem stabilizacji.

Pragniemy mocno podkreślić, że nie zgadzamy się z niesprawiedliwym, w naszym odczuciu, potraktowaniem  Dyrektora przejawiającym się w jego odwołaniu ze stanowiska za jakoby błędnie naliczaną subwencję oświatową oraz ubiegłoroczne podwyżki dla pracowników administracji Ośrodka.

Podwyżki dla pracowników administracyjnych udzielane były również w innych placówkach podległych Starostwu. Pytamy więc dlaczego dyrektorzy pozostałych placówek zostali potraktowani na innych zasadach? Czy nie była upoważnieniem dla takiej decyzji  dyrektorów odpowiedź jakiej  Starostwo udzieliło pracownikom administracji i obsługi w piśmie z dnia 2 kwietnia2014 roku, w którym poinformowano, że ,, ( …) środki finansowe na wynagrodzenia pracowników administracji i obsługi są ujęte w planie finansowym szkoły/ placówki na rok 2014”? Prosimy też o wskazanie konkretnych zobowiązań wykonalnych-obowiązkowych jednostki za rok 2014 ( ZFŚS), których w ocenie Zarządu Powiatu Dyrektor nie zrealizował. Z naszych bowiem ustaleń wynika, że wszystkie w/w  zobowiązania zostały zrealizowane ( jako jedyna placówka w powiecie sanockim wypłaciliśmy wszystkie zobowiązania z ZFŚS). Dlaczego Starostwo jako organ nadzorujący nie zwróciło uwagi wcześniej na oceniane jako błędne decyzje Dyrektora skoro dysponowało comiesięcznymi , kwartalnymi, półrocznymi a wreszcie rocznymi sprawozdaniami finansowymi placówki? Czy pracownik Starostwa odpowiedzialny za nadzór nad finansami poniósł/ poniesie odpowiedzialność za zaniedbania i błędy w  swej pracy?

W związku z zarzutem dotyczącym wykazania w SIO zawyżonej liczby statystycznej uczniów przez dyr. G. Dudzińskiego pytamy czy w sytuacji, gdy uczeń nie posiada aktualnego orzeczenia z PPP wydanego przed dniem 30 września mamy nie dopuszczać go do zajęć lekcyjnych? Jeśli przyjmiemy taką zasadę to co z konstytucyjnym ( a więc nadrzędnym ) prawem do nauki i obowiązkiem Starostwa do zapewnienia edukacji każdemu dziecku zamieszkałemu na terenie powiatu?  Z drugiej zaś strony czy jeśli przyjmiemy ucznia mimo, że będzie posiadał orzeczenie wydane po 30 września i nie wykażemy go w SIO, to czy nie będzie to podstawą do skierowania przeciw dyrektorowi zarzutu o niegospodarność, gdyż za uczniem tym nie pójdą pieniądze z systemu? Pragniemy przypomnieć, że to Starostwo kieruje uczniów do SOSW i nie jest tajemnicą, że wielu z nich trafia w nasze mury w czasie trwającego już roku szkolnego. Pytamy też o to jak faktycznie została rozdzielona subwencja oświatowa , która przecież trafiła do budżetu Starostwa a nie do SOSW ? Przypominamy, że za rok 2014 placówka nasza zwróciła do Starostwa subwencję w wysokości 220 tys . Ponadto uważamy, że nieścisłości i brak standaryzacji w orzeczeniach wydawanych przez Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne nie powinny być zarzutem dla naszego Dyrektora.

Pragniemy zauważyć, że p. Grzegorz Dudziński pełniący dotychczas funkcję dyrektora SOSW jest człowiekiem, który jak każdy pracownik mógł w ramach wykonywanych czynności popełnić błędy, które w niniejszej sprawie mógł również wychwycić organ sprawujący nad nim bezpośrednią kontrolę. Stopień naruszenia podstawowych obowiązków przez w/w, naszym zdaniem, nie daje powodu do skorzystania z najsurowszej z kar przewidzianych wobec pracownika tj. usunięcia go ze sprawowanego urzędu z zaznaczeniem poważnego naruszenia przez niego obowiązków. Przypominamy, że pozostali dyrektorzy szkół ponieśli niewspółmiernie niższe konsekwencje za swoją decyzję.

Pomimo napiętej atmosfery i braku jasności w kwestii pobudek w działaniach  Zarządu Powiatu, my Rada Pedagogiczna oraz nasi podopieczni wraz z ich opiekunami, nie zapominamy jakimi walorami osobowościowymi wyróżnia się Grzegorz Dudziński w codziennym wykonywaniu funkcji Dyrektora Ośrodka od wielu już lat. Jest osobą dynamiczną, z doskonałym zmysłem organizatora działalności placówki, ma efektywny kontakt z nauczycielami, wychowawcami, jest w nim szacunek i wyrozumiałość względem wychowanków oraz ich rodziców. W działaniach Dyrektora zaznacza się jasna wizja dotycząca rozwoju Ośrodka. W takiej sytuacji pracownikom SOSW trudno jest pogodzić się z tak surowym potraktowaniem naszego Dyrektora.

Mając powyższe argumenty na względzie, wyrażamy stanowczy i jednogłośny sprzeciw wobec zwolnienia p. Grzegorza Dudzińskiego z pełnienia przez niego funkcji Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-wychowawczego w Sanoku, które odbyło się w medialnej atmosferze skandalu i tym samym dyskredytowaniu w oczach opinii publicznej jego dotychczasowego znaczącego dorobku w sferze oświaty. Zachowanie Zarządu Powiatu wydaje się tym bardziej nielogiczne i trudne przez nas do zaakceptowania w sytuacji, gdy w/w osoba rok wcześniej wygrała konkurs na pełnienie tej funkcji, zdobywając zaufanie organu aktualnie odwołującego go.

Obawiamy się sytuacji, w której okazałoby się, że Zarząd Powiatu nie mogąc rozliczyć swoich poprzedników całą winą za zaistniałą w powiecie trudną sytuację finansową obarczył p. G. Dudzińskiego.

Rada Pedagogiczna SOSW w Sanoku

Wayne County Community College

materiał nadesłany
foto: flickr.com/Don Harder

02-09-2015

Udostępnij ten artykuł znajomym:

Udostępnij


Napisz komentarz przez Facebook


lub zaloguj się aby dodać komentarz


Pokaż więcej komentarzy (0)