REKLAMA
REKLAMA

Zarząd powiatu z absolutorium za wykonanie budżetu w 2014 roku. „Sytuacja jest absurdalna” (ZDJĘCIA)

SANOK / PODKARPACIE. Podczas XI sesji Rady Powiatu Sanockiego zarząd powiatu otrzymał absolutorium za wykonanie budżetu w 2014 roku. Za głosowało 17 radnych, 2 wstrzymało się od głosu. – Przeprowadzanie głosowania nad absolutorium dla zarządu, który sprawował władzę jedynie przez miesiąc ubiegłego roku jest absurdalne – stwierdził Roman Konieczny, starosta sanocki.

Podczas sesji absolutoryjnej najważniejsze aspekty związane z wykonaniem budżetu za 2014 rok przedstawiła skarbnik powiatu Krystyna Chrząszcz oraz przewodniczący komisji rewizyjnej Jerzy Zuba. Poziom realizacji dochodów budżetowych w 2014 roku wyniósł 94,44%, natomiast wydatków 95,13%. Wydatki inwestycyjne stanowiły 18% planu finansowego. Deficyt to blisko 170 tys. zł. Na koniec roku, powiat miał ponad 38 mln zł zadłużenia.

Pozytywną opinię na temat wykonania planu finansowego w 2014 roku wyraziła Komisja Rewizyjna oraz Regionalna Izba Obrachunkowa.

Rada Powiatu Sanockiego udzieliła absolutorium zarządowi. W głosowaniu 17 radnych opowiedziało się za, 2 radnych wstrzymało się od głosu.

Z przedstawionych dokumentów i dokonanej analizy wynika, że realizacja budżetu w 2014 roku przebiegała prawidłowo. Ze względu na koniunkturę nie udało się sprzedać niektórych składników majątkowych, co przełożyło się na niepełne wykonanie przychodów. Udało się natomiast w dość dużym zakresie przeprowadzić planowane inwestycje. Spłata rat również przebiegała bez zastrzeżeń – mówił radny Marian Futyma, który głosował za udzieleniem absolutorium.

Moje wstrzymanie się od głosu nie jest wyrazem chęci rzucania zarządowi kłody pod nogi, ale jest taką żółtą kartką za działania, które w moim przekonaniu mogły być przeprowadzone w lepszy sposób. Jako przykład podam niesatysfakcjonujące oszczędności po przeprowadzeniu zmian w oświacie oraz zmniejszenie puli pieniędzy na zadania statutowe powiatu, o których przeznaczeniu decyduje rada. Zwiększone zostały tym samym środki pozostające w gestii zarządu – mówi z kolei radny Tomasz Gankiewicz.

Specyfika tego głosowania jest taka, że de facto radni mieli wyrazić swoje zdanie dotyczące absolutorium dla starego zarządu, który przecież realizował budżet przez 11 miesięcy. Przeprowadzanie głosowania nad absolutorium dla zarządu, który sprawował władzę jedynie przez miesiąc ubiegłego roku jest absurdalne. To sztuka dla sztuki, ale w takiej sytuacji jest każda rada co cztery lata. Coraz częściej mówi się o pomyśle, który zakłada wyeliminowanie głosowania i uznanie za wiążącą opinię RIO – zaznacza Roman Konieczny, starosta sanocki.

6

Szczegóły związane z wykonaniem budżetu w 2014 roku:

W budżecie 2014 roku zaplanowano dochody na poziomie 98 888 093,41 zł. Zrealizowano 93 388 194,89 zł, co stanowi 94,44%. Wpływ na niewykonanie w 100% dochodów miało głównie:

– niezrealizowanie dochodów z tytułu nabycia prawa własności i prawa wieczystego użytkowania nieruchomości należących do powiatu sanockiego – 3 254 741,29 zł,
– niezrealizowanie dochodów z tytułu udziału w projekcie PSeAP – 95 769,98 zł,
– niezrealizowanie planu dochodów w ramach projektu „Wspomagania szkół i przedszkoli w powiecie sanockim” – 25 956,78 zł,
– niezrealizowanie planu dochodów w ramach projektu „Podkarpacie stawia na zawodowców” – 710 294,62 zł,
– brak płatności dotyczącej projektu „Praktyka zawodowa w Plymouth szansą lepszego startu zawodowego” – 84 995,98 zł,
– niezrealizowanie przez placówki oświatowe w całości planu dochodów z tytułu odpłatności za dokształcanie i doskonalenie zawodowe – wykonano w 78,15%,
– niezrealizowanie w całości planu dochodów z pracowni szkolnych – wykonano w 88,23%,
– niezrealizowanie w całości planu dochodów z dotacji od gmin na placówki opiekuńczo-wychowawcze i rodziny zastępcze – 86 423,97 zł,
– niezrealizowanie planu dochodów w ramach projektu „CIS szansą na lepsze życie” – 61 628,32 zł.

Po stronie wydatków zapisano plan w kwocie 98 346 536,94 zł, natomiast zrealizowano 93 559 533,94 zł, czyli 95,13%. Wpływ na niewykonanie w 100% wydatków miało głównie:

– niezrealizowanie planu wydatków w ramach projektu „PSeAP Podkarpacki System e-Administracji” – 105 942 zł,
– niezrealizowanie planu wydatków w ramach projektu „Podkarpacie stawia na zawodowców” – 764 611,47 zł,
– niezrealizowanie planu wydatków w ramach projektu „Wspomagania szkół i przedszkoli w powiecie sanockim” – 342 717,86 zł.

Rok budżetowy zakończono zaplanowaną nadwyżką w kwocie 541 557 zł z przeznaczeniem na spłatę kredytu w tej samej kwocie. Wykonanie wykazuje deficyt w kwocie 169 339,05 zł, który jest skutkiem wykonania wydatków większych niż wykonanie dochodów.

Kwota zadłużenia powiatu sanockiego na koniec 2014 roku to 38 197 536,92 zł.

23-06-2015

Udostępnij ten artykuł znajomym:

Udostępnij


Napisz komentarz przez Facebook


lub zaloguj się aby dodać komentarz


Pokaż więcej komentarzy (0)