REKLAMA
REKLAMA

Dlaczego warto wyjechać na staż zagraniczny? Korzyści wynikające z udziału w programie ERASMUS+

SANOK / PODKARPACIE. Od kiedy tylko pojawiły się takie możliwości Zespół Szkół nr 1 w Sanoku, czyli sanocki ekonomik zdobywa fundusze i realizuje projekty, które pozwalają uczniom odbyć miesięczny staż zagraniczny w ramach obowiązkowej praktyki zawodowej.

 

Aplikujemy stale o środki z programu Erasmus+ lub programu EFS PO WER dla uczniów, a ostatnio również na doskonalenie nauczycieli.W ostatnich pięciu latach szkoła zdobyła 500 584,00 EUR, dzięki którym 150 uczniów i 32 nauczycieli doskonaliło lub będzie doskonalić swoja wiedzę zawodową poza granicami Polski. W uznaniu wysokiej jakości organizacyjnej i merytorycznej tych działań szkoła otrzymała w 2017 roku Kartę Jakości Mobilności – rodzaj certyfikatu, który posiada niewiele szkół w Polsce.

Co zyskuje młodzież wyjeżdżając na staż?

Oczywistą korzyścią jest nauka zawodu w zagranicznym środowisku pracy, na wysokim poziomie, w oparciu o uzgodniony program i ustalone z instytucją partnerską osiągnięcia edukacyjne. To jednak nie wszystko. Ponieważ językiem roboczym projektów jest angielski, a staże odbywają się głównie w krajach angielskojęzycznych, staż to praktyczna nauka tego języka ze słownictwem zawodowym. Postępująca globalizacja gospodarki i rynku pracy oznacza, że znajomość języka i zagranicznego środowiska pracy jest coraz bardziej przydatna i to nie tylko za granicą. Wiele różnych firm zaczyna funkcjonować w Polsce i pracują tu osoby z wielu krajów. Warto znać języki obce, a umiejętność porozumiewania się otwiera różne drzwi, w tym drzwi do kariery zawodowej. Znajomość języka obcego jest też niezwykle pożyteczna w życiu prywatnym. Dzięki temu można swobodnie podróżować i w pełni korzystać z pobytu za granicą. Podczas stażu, przebywając w obcojęzycznym środowisku, młody człowiek uczy się nie przez zapamiętywanie reguł czy słówek z podręczników, ale poprzez „zanurzenie się” w języku i umiejętność konwersacji z innymi w bardzo różnych sytuacjach.

Uczestnictwo w stażu daje także możliwość dogłębnego poznania innego kraju. Każdy projekt przewiduje wycieczki do najciekawszych miejsc, związanych z jego historią i kulturą. Ważniejsze jest jednak to, że mieszkając z rodziną i pracując na jednym stanowisku z kimś z innego państwa chłonie się jego styl życia i zwyczaje. Miesiąc w takim otoczeniu dostarcza wielu doświadczeń życia codziennego, ciekawych obserwacji kulturowych, jest to również cenna lekcja zawodu – poznanie zagranicznego środowiska pracy, standardów organizacyjnych, ale również specyficznych potrzeb klientów.

Każdy dzień stażu za granicą przynosi nowe wyzwania, których podejmowanie buduje wielorakie kompetencje i kształtuje charakter młodej osoby. Uczy się ona komunikacji, współpracy, samodzielności i zaradności, odporności na stres. Takich rzeczy nie można nauczyć się z książek, a jedynie poprzez przebywanie i współpracę z ludźmi.
Uczniowie Zespołu Szkół nr 1 zawsze otrzymują bardzo wysokie oceny ich umiejętności zawodowych. Często pracodawcy zagraniczni są pełni podziwu dla poziomu ich kompetencji. Uczniowie dają się poznać od jak najlepszej strony i otrzymują swoje pierwsze propozycje zawodowe, nawiązują kontakty, które w przyszłości mogą mieć ogromny wpływ na ich karierę. Namacalnym rezultatem każdego projektu, który podnosi realną wartość ucznia na rynku pracy są otrzymane certyfikaty, referencje od pracodawców oraz dokument Europass Mobilność, potwierdzający wszystkie czynności wykonywane podczas stażu.

Co zyskuje szkoła i nauczyciele uczestniczący w programie Erasmus+?

Dzięki realizowanym projektom nauczyciele sanockiego ekonomika mogli odbywać szkolenia zawodowe typu job shadowing oraz kursy językowe i metodyczne w Irlandii, Wielkiej Brytanii i na Malcie. Takie wyjazdy to stwarzanie nauczycielom możliwości podnoszenia swoich kwalifikacji w atrakcyjny i skuteczny sposób. Jest to doskonała okazja do podnoszenia kompetencji językowych i nawiązania ciekawych kontaktów międzynarodowych. To również poznawania nowoczesnych metod nauczania i sposobów zastosowania ich w praktyce szkolnej. Szczególnie ważny i cenny jest rozwój nauczycieli przedmiotów zawodowych w oparciu o nowe doświadczenia w zagranicznym środowisku pracy. Obserwacja zasad i sposobów działania osób związanych z nauczanym zawodem w zagranicznych instytucjach edukacyjnych i przedsiębiorstwach daje doskonale rezultaty. Każde szkolenie to widoczny rozwój kompetencji nauczycieli. Podstawowym przyrostem wiedzy i umiejętności jest zbliżenie się do praktycznej strony nauczanych przedmiotów. Niebagatelny jest również wzrost sprawności językowej. Wyjazdy wzbogacają także wiedzę historyczną, geograficzną, poszerzają horyzonty myślowe. Okres szkolenia to czas zdobywania doświadczeń zawodowych, ale również zetknięcia się z wieloma kulturami. Dzięki temu pojawia się refleksja na temat relacji między własnym, a obcym kręgiem kulturowym. Ważnym aspektem jest motywowanie siebie i młodzieży do nauki języka angielskiego, wychodzące z przekonania, że w czasach współczesnych właśnie ten język stanowi narzędzie do poznania świata.

Wracający ze szkolenia nauczyciele aktywnie używają słownictwa branżowego, poprawia się także wyraźnie jakość ich przygotowania do zajęć. Stosują inne, ciekawsze metody i narzędzia, włączają w proces dydaktyczny technologię informacyjną. Podniesienie kompetencji językowych przekłada się na możliwości korzystania z zasobów literatury metodycznej i oferty angielskojęzycznych szkoleń związanych z wykonywanym zawodem, daje możliwość dalszego doskonalenia na poziomie pracy własnej i zespołowej. Taki wszechstronny rozwój nauczycieli, który przebiegał podczas realizowania działań projektowych przełożył się na wprowadzenie w ZS nr 1 nowatorskich rozwiązań dydaktycznych. Jednym z nich są innowacje pedagogiczne dla każdego zawodu nauczanego w szkole. Kolejnym, szczególnie wartym zauważenia, jest wprowadzenie do praktyki szkolnej w ZS nr 1 zajęć integrujących treści konkretnego przedmiotu z elementami języka angielskiego. W ostatnim roku szkolnym nauczyciele uczestniczący w wyjazdach szkoleniowych zrealizowali zajęcia wprowadzające słownictwo angielskie podczas bieżących lekcji przedmiotów zawodowych z zakresu działalności gospodarczej i prawa, logistyki w procesach produkcji, cukiernictwa i gastronomii. Takie niestandardowe połączenie treści daje ciekawe efekty. Szkoła stara się integrować treści i wprowadzać na stałe działania wynikające z odbytych szkoleń. W stołówce szkolnej odbył się Dzień Kuchni Irlandzkiej, bazujący na doświadczeniach nauczycieli przywiezionych z realizowanego szkolenia, a grupa uczniów zrealizowała z nauczycielem projekt badawczy GLOBE używając na geografii słownictwa w języku angielskim. To zaangażowanie jest efektem przyjętej w ZS nr 1 Strategii Umiędzynarodowienia. Realizacja założeń tego dokumentu i wyjazdów zagranicznych uczniów i nauczycieli przynosi stałe i ważne merytorycznie owoce. Dzięki swojemu zaangażowaniu i realizowanym wyjazdom szkoleniowym i stażowym szkoła jest na drodze instytucjonalnego podnoszenia wartości swojej oferty dydaktycznej, otwierania się na europejski wymiar edukacji oraz utrwalania swojej pozycji w środowisku lokalnym. Staże i szkolenia zagraniczne dla uczniów i nauczycieli są w Zespole Szkół nr 1 w Sanoku stałym i bardzo pożądanym elementem pracy szkoły.

Przygotowała: Renata Gromek
Zdjęcia pochodzą z archiwum ZS nr 1 i dotyczą projektu:
„Praktyki zagraniczne drogą do rozwoju dla uczniów i nauczycieli przedmiotów zawodowych w Zespole Szkół nr 1 w Sanoku”

11-12-2019

Udostępnij ten artykuł znajomym: