REKLAMA
REKLAMA

Sanocka Biblioteka Cyfrowa – ponad 7,5 mln odsłon od 2008 roku!

SANOK / PODKARPACIE. W 2008 roku Miejska Biblioteka Publiczna w Sanoku była jedną z pierwszych w Polsce bibliotek publicznych, a pierwszą na Podkarpaciu, która uruchomiła portal ze zbiorami cyfrowymi.

Impulsem do założenia i uruchomienia SBC była możliwość nawiązania współpracy z Lwowską Biblioteką Naukową im. Stefanyka Ukraińskiej Akademii Nauk we Lwowie (sanociana z dawnego „Ossolineum”) oraz z Centralnym Państwowym Archiwum Historycznym Ukrainy we Lwowie (sanociana z dawnego „archiwum bernardyńskiego” i Namiestnictwa Galicyjskiego), gdyż właśnie w zasobach tych instytucji są przechowywane unikalne materiały, niezbędne do badań nad historią i dziedzictwem kulturowym Ziemi Sanockiej, należącej od XV wieku do Województwa Ruskiego i związanej kulturowo ze Lwowem. Od tej pory, by badać księgi miejskie dawnego Sanoka, czy Metrykę Józefińską nie trzeba już jechać do Lwowa – wystarczy usiąść przed komputerem w czytelni MBP w Sanoku!

Misją współczesnych bibliotek jest m.in. gromadzenie i udostępnianie źródeł (nie tylko drukowanych), niezbędnych do poznania dziedzictwa kulturowego regionów, w których funkcjonują. Obecne możliwości techniczne pozwalają na poszerzenie bazy zbiorów (cyfrowe kopie), o materiały zgromadzone w kolekcjach różnych instytucji i osób prywatnych. Jest to szczególnie ważne po kataklizmach wojennych i zmianach granic, połączonych z przesiedleniami ludności, co drastycznie przecięło w wielu przypadkach kilkusetletnią ciągłość kulturową regionu.

W ramach SBC chcemy tworzyć nie tylko warsztat dla regionalistów, badaczy przeszłości Ziemi Sanockiej, Łemkowszczyzny, ale także otworzyć poprzez Internet możliwość prowadzenia prywatnych badań genealogicznych czy innych poszukiwań. Chcemy, by Sanocka Biblioteka Cyfrowa stawała się centrum wiedzy o Sanoku i Ziemi Sanockiej.

W najbliższej przyszłości poszerzymy swoje zasoby o dział „Cyfrowego Archiwum Tradycji Lokalnej”. Do jego współtworzenia będziemy zachęcać osoby prywatne, prosząc o udostępnianie materiałów, dokumentujących życie naszego regionu (fotografie, dokumenty, druki ulotne).

Na uruchomienie i rozwój „Sanockiej Biblioteki Cyfrowej”, korzystaliśmy z grantów Euroregionu Karpackiego (projekt założycielski) i trzykrotnie otrzymaliśmy dofinansowanie z programu „Kultura Cyfrowa” Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Za otrzymane środki, ponad 250 000 zł, dokonujemy digitalizacji zbiorów oraz modernizujemy serwery i specjalistyczne oprogramowanie.

Dziedzictwo kulturowe

Kolekcja zawiera m. in. kopie materiałów ze zbiorów lwowskich oraz publikacje wydane do 1945 roku. Znajdziemy tu wiele tytułów prasowych, jak „Gospodarz” – swoiste vademecum i informator dla rolników z ziemi sanockiej; „Bóg i Ojczyzna” – pismo redagowane przez harcerzy sanockich; „Gazeta Sanocka” i „Tygodnik Sanocki” – będące kopalnią wiedzy o Sanoku i regionie w latach 1896-1914.

Bardzo przydatne do dziejów oświaty i badań genealogicznych są cenne sprawozdania dyrekcji, najpierw c.k. Gimnazjum, a następnie Państwowego Gimnazjum im. Królowej Zofii w Sanoku, których komplet znajdziemy w SBC.

Ciekawą lekturą będzie też z pewnością książka W. Luteckiego „Historie niektóre ziemi sanockiej” czy też opracowanie J. Galanta „Jak długo człowiek powinien żyć”.

Regionalia

W tym dziale prezentujemy prasę i wydawnictwa wydane po 1945 roku, dotyczące szeroko pojętej ziemi sanockiej.

Wśród periodyków znajdziemy prasę informacyjną: „Głos Sanowagu” i Gazetę Sanocką „Autosan”, a także czasopisma o charakterze naukowym: „Rocznik Sanocki”, „Materiały Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku” czy „Zeszyty Archiwum Ziemi Sanockiej”.

W „Rocznikach Sanockich” i „Materiałach…” opublikowano od lat 60-tych XX w. wiele artykułów poświęconych historii, kulturze duchowej i materialnej sanocczyzny i Bieszczadów. Z kolei „Zeszyty Archiwum Ziemi Sanockiej” zawierają monograficzne opracowania ważnych tematów jak: „Sanok-Zagórz-Lesko 1939-1944”, „Sanocka Solidarność”, „Fakty i dokumenty”.

Zbiory Lwowskie

To kopie unikalnych „sanocianów”, przechowywanych w CDIA Ukrainy i LBN im. Stefanyka we Lwowie.

Archiwalia z zasobu Centralnego Archiwum Historycznego Ukrainy (CDIA) we Lwowie (można z nich korzystać w Czytelni Głównej MBP w Sanoku):

 • Księgi wójtowsko-ławnicze Sanoka od 1685 roku
 • Księgi urzędów gromadzkich wsi ziemi sanockiej m.in. Bzianki, Dobrej Szlacheckiej, Golcowej, Odrzechowej, Ulucza
 • Sumariusze przywilejów m. Krosna
 • Księgi magistratu miasteczek: Jaśliska, Jaćmierz
 • Metryka Józefińska (w skrócie to spis gospodarstw z poszczególnych miejscowości dla określenia wymiaru podatku, w SBC powiat sanocki)

Kolekcje ze zbiorów Lwowskiej Biblioteki Naukowej im. Stefanyka

 • Komplet prasy sanockiej sprzed 1914 roku: „Gazeta Sanocka”, „Tygodnik Ziemi Sanockiej”
 • „Teki Schneidra”
 • „Teki Czołowskiego”

Źródła archiwalne

W 2019 r. i 2020 r., dzięki grantom pozyskanym z MKiDN, oraz współpracy z Muzeum Historycznym w Sanoku i Archiwum Państwowym w Rzeszowie Oddział w Sanoku, znacząco została poszerzona kolekcja materiałów archiwalnych – o ok. 24 000 kart. W tym przypadku digitalizacja ma ogromne znaczenie dla zachowania zbiorów, które są w unikalnych jedynych egzemplarzach. Działanie to było możliwe dzięki współpracy i ogromnej życzliwości zespołu pracowników Archiwum Państwowego w Rzeszowie Oddział w Sanoku, dyrekcji rzeszowskiej oraz Muzeum Historycznego w Sanoku.

Muzeum Historyczne w Sanoku

 • Zespół „Archiwum miasteczek i wsi powiatu sanockiego” (ankiety z lat 30-tych XX w.)
 • Akta Muzeum „Łemkiwszczyna”
 • „Księga przynależnych do gminy Sanoka”
 • Szematyzmy diecezji przemyskiej obrządku greckokatolickiego (1828-1839)

Archiwum Państwowe w Rzeszowie Oddział w Sanoku

Projekt „Akta Rady Miasta Sanoka – digitalizacja i udostępnianie zasobu” – zrealizowany w 2020 roku, dzięki grantowi MKiDN. Udostępnia podstawowe dokumenty (ok. 18 000 kart), dotyczące funkcjonowania miasta Sanoka oraz lokalnej społeczności na przestrzeni prawie trzech pokoleń, z lat 1867-1939.

 • Akta Rady Miejskiej Sanoka – księgi uchwał oraz protokoły posiedzeń rady miejskiej 1867-1939
 • Akta Magistratu Sanoka – protokoły posiedzeń magistratu 1879-1939

Jak korzystać?

 • Sanocka Biblioteka Cyfrowa działa dzięki oprogramowaniu DInGo dLibra opracowanemu przez Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe.
 • Zasób możemy przeglądać, dzięki rozbudowanemu systemowi indeksowania, korzystając z wielu kluczy wyszukiwawczych.
 • Poszczególne pliki przeglądamy po wybraniu konkretnego tytułu i kliknięciu w pole „Pokaż treść”
 • Większość plików odczytujemy on-line, materiały z zasobu CDIA we Lwowie są dostępne w Czytelni Głównej MBP w Sanoku

Prowadzenie projektu

 • Miejska Biblioteka Publiczna im. Grzegorza z Sanoka w Sanoku

Partnerzy:

 • Lwowska Biblioteka Naukowa NAN Ukrainy im. W. Stefanyka we Lwowie
 • Centralne Państwowe Archiwum Historyczne Ukrainy (CDIA) we Lwowie
 • Archiwum Państwowe w Rzeszowie Oddział w Sanoku
 • Muzeum Historyczne w Sanoku
 • Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku

Korzystający:

W latach 2008-2020 dokonano ponad 7,5 mln odwiedzin strony.

Wystarczy wpisać w wyszukiwarce adres: sanockabibliotekacyfrowa.pl

 

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
pochodzących z Funduszu Promocji Kultury

http://sanockabibliotekacyfrowa.pl/dlibra/publication/1351/edition/1265/content

ARCHIWUM MIASTA I WSI KWESTIONARIUSZ KRZYWE

KSIĘGA PRZYNALEŻNYCH DO GMINY KWMS2

KSIĘGA UCHWAŁ RADY MIEJSKIEJ SANOCKIEJ 1867 s3tytulowa

KSIĘGA UCHWAŁ RADY MIEJSKIEJ SANOCKIEJ 1867 s36

Artykuł sponsorowany
materiały nadesłane

18-12-2020

Udostępnij ten artykuł znajomym: