REKLAMA
REKLAMA

Gmina Solina wygrywa w Rankingu Gmin Podkarpacia!

Gmina Solina ponownie Liderem Rankingu Gmin Podkarpacia. Tuż za nią na podium znalazły Miasto Mielec oraz Gmina Trzebownisko. Ogłoszono wyniki Rankingu Gmin Podkarpacia 2022! Znamy tegorocznych liderów rozwoju społeczno-ekonomicznego wśród samorządów województwa podkarpackiego!

29 listopada br. podczas Konferencji, dedykowanej przedstawicielom samorządu terytorialnego, organizowanej przez FRDL Podkarpacki Ośrodek Samorządu Terytorialnego poznaliśmy Laureatów Rankingu Gmin Podkarpacia 2022!

29 listopada br. FRDL Podkarpacki Ośrodek Samorządu Terytorialnego zorganizował w Rzeszowie Konferencję „WYZWANIA I PERSPEKTYWY DLA SAMORZĄDÓW NA PRZEŁOMIE 2022/2023. Projekty transgraniczne Status realizacji Programu Rządowy Fundusz Polski Ład. Realizacja zadań w zakresie zakupu węgla dla mieszkańców”. W wydarzeniu uczestniczyło ponad 60 przedstawicieli – wójtów, burmistrzów, prezydentów oraz przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego. Tematyka konferencji była odpowiedzią na potrzebę zdobycia przez kadrę zarządzającą aktualnymi  informacjami z zakresu finansowania rozwoju oraz realizowanych przez nie zadań. Przybyli uczestnicy dyskutowali o strategii Karpacki Horyzont 2030, formach wsparcia finansowego w zakresie realizacji projektów transgranicznych z programu Interreg Polska-Słowacja, Programie Inwestycji Strategicznych Rządowego Funduszu Polski Ład oraz praktycznych aspektach realizacji zadania, polegającego na zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych.

Konferencja odbyła się w ramach spotkań Forum Wójtów, Burmistrzów i Prezydentów Podkarpacia, działającego przy Ośrodku FRDL w Rzeszowie. Forum samorządowe to unikalna propozycja FRDL dotycząca sposobu kształcenia pracowników administracji samorządowej, skupiająca pracowników, zajmujących się tymi samymi zadaniami w samorządzie.

Jest to jedna z najbardziej dynamicznie rozwijających form pogłębienia wiedzy merytorycznej, jak i praktycznych sposobów rozwiązywania problemów. Fora służą także integracji środowisk zawodowych, poszerzaniu wiedzy, doskonaleniu warsztatu i umiejętności związanych z wykonywaniem zawodu i pełnieniem misji publicznej przez pracowników administracji publicznej – wylicza Małgorzata Nieroda, Kierownik Ośrodka FRDL POST w Rzeszowie – Forum ma całkowicie apolityczny charakter. Na Podkarpaciu działa obecnie 10 forów samorządowych, skupiających łącznie ponad 500 uczestników. Forum Wójtów, Burmistrzów i Prezydentów Podkarpacia funkcjonuje od 2018 roku- dodaje.

W trakcie trwania Konferencji odbyło się uroczyste ogłoszenie wyników Rankingu Gmin Podkarpacia 2022. Tegorocznym laureatem Rankingu Gmin Podkarpacia została Gmina Solina. Drugie miejsce zajęło Miasto Mielec, a trzecie Gmina Trzebownisko. Tuż za podium uplasowały się Miasto Jasło i Gmina Cisna.

W tym roku wyróżnieni zostali także liderzy każdego z powiatów, by docenić ich wkład w rozwój małych ojczyzn oraz aktywność w skali powiatu. Liderami poszczególnych powiatów (z wyłączeniem miast na prawach powiatu) zostali:

Okolicznościowe dyplomy i statuetki wręczyli Laureatom: Jolanta Sawicka, Wicewojewoda Podkarpacki, Teresa Krzemińska, Zastępca Dyrektora Urzędu Statystycznego w Rzeszowie oraz Wojciech Odzimek, Dyrektor FRDL Podkarpackiego Ośrodka Samorządu Terytorialnego.

„Ranking Gmin” to wyjątkowa inicjatywa, która po raz pierwszy przeprowadzona została w 2010 roku przez Ośrodek FRDL w Krakowie we współpracy z Urzędem Statystycznym. Ranking jest inicjatywą realizowaną od wielu lat przez regionalne Ośrodki Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego w województwach podkarpackim, małopolskim i lubelskim. Od ubiegłego roku konkurs, według podobnych wskaźników, prowadzony jest także w całym kraju. Tegoroczny Ranking na Podkarpaciu to już 10 edycja. Partnerem wydarzenia jest Urząd Statystyczny w Rzeszowie. Honorowy Patronat nad Rankingiem objęli: Wojewoda Podkarpacki i Marszałek Województwa Podkarpackiego.

Ideą Rankingu Gmin Podkarpacia jest wyłonienie i promowanie gmin wyróżniających się pod względem rozwoju społeczno-gospodarczego na terenie woj. podkarpackiego. Wyniki Rankingu oparte zostały o dane statystyki publicznej za rok 2021, zebrane i przeanalizowane przez Urząd Statystyczny w Rzeszowie. Ocenie poddawane są wszystkie gminy województwa podkarpackiego z wyłączeniem miast na prawach powiatu: Rzeszowa, Przemyśla, Tarnobrzega i Krosna.

Ranking ma za zadanie wskazać potencjał drzemiący w regionie, w powiecie, w gminie. Pokazuje mocne i słabe strony samorządów. Dzięki niemu można zobaczyć, w jakim aktualnie miejscu rozwoju się znajdują. Samorządowcy mogą porównać swoje osiągnięcia z gminami sąsiednimi i o zbliżonym potencjale. Ranking ma za zadanie docenić tych, którzy są najlepsi, a pozostałym gminom, wskazać dobre praktyki, realizowane w najlepszych samorządach. Dane wykorzystane przy tworzeniu Rankingu, pochodziły z zasobów statystki publicznej, niektóre informacje czerpaliśmy także z Ministerstwa Finansów. Końcowym rezultatem tego Rankingu jest syntetyczne przedstawienie poziomu aktywności społeczno-gospodarczej danej gminy. Czołówkę Rankingu stanowią te gminy, które sprawnie realizują zadania własne i wykorzystują dane im potencjały rozwojowe. Ranking odpowiada między innymi na pytania: jak sobie radzą gminy, co wpływa na ich kondycję, jakie są kluczowe czynniki rozwoju, czy mieszkańcom regionu żyje się coraz lepiej? Być może niektóre rozwiązania będą mogły zostać wprowadzone w gminach, zajmujących niższe pozycje w rankingu, dzięki czemu w przyszłości  będą mogły się jeszcze lepiej i sprawniej rozwijać – podkreślają organizatorzy.

Metodą oceny poziomu rozwoju gminy jest syntetyczny wskaźnik rankingowy wyliczony w oparciu o 16 wskaźników mierzących:

1. Średnioroczne dochody własne budżetów gmin na 1 mieszkańca w latach 2019-2021.
2. Średnioroczne wydatki majątkowe inwestycyjne budżetów gmin na 1 mieszkańca w latach 2019-2021.
3. Średnioroczny wskaźnik zadłużenia budżetów gmin na 1 mieszkańca w latach 2019-2021.
4. Udział wydatków bieżących budżetów gmin na administrację publiczną w wydatkach ogółem w 2021 r.
5. Średnioroczne środki z Unii Europejskiej i innych źródeł niepodlegające zwrotowi na finansowanie programów i projektów unijnych stanowiące dochód budżetów gmin na 1 mieszkańca w latach 2019-2021.
6. Liczba podmiotów gospodarki narodowej zarejestrowanych w REGON na 1000 ludności w wieku produkcyjnym w 2021 r.
7. Wyniki egzaminu ósmoklasisty w roku szkolnym 2021/2022 – średni wynik w %.
8. Saldo migracji na 1000 ludności w 2021 r.
9. Wydatki budżetów gmin na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego (z wyłączeniem wydatków majątkowych inwestycyjnych) na 1 mieszkańca w 2021 r.
10. Udział środków przekazanych organizacjom pozarządowym i innym podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego w wydatkach bieżących budżetów gmin w 2021 r.
11. Wydatki budżetów gmin na ochronę powietrza atmosferycznego i klimatu na 1 mieszkańca w 2021 r.
12. Odsetek korzystających z sieci kanalizacyjnej w 2021 r.
13. Przyrost naturalny na 1000 ludności w 2021 r.
14. Udział powierzchni objętej obowiązującymi miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego w powierzchni ogółem gminy w 2021 r.
15. Wydatki bieżące na oświatę, wychowanie i opiekę nad dzieckiem w wieku do lat 3 na 1 mieszkańca w wieku przedprodukcyjnym w 2021 r.
16. Udział nakładów na szkolenia pracowników rad i urzędów gmin w wydatkach bieżących budżetów gmin na administrację publiczną w 2021 r.

– To wyjątkowy ranking. Jego podstawą są dane statystyczne GUS, pochodzące z szesnastu kategorii. Naszym celem jest wyłonienie najlepszych gmin i promowanie tych, które wyróżniają się pod względem rozwoju społeczno-gospodarczego w regionie – podkreśla Małgorzata Nieroda, Kierownik Ośrodka FRDL POST – Jesteśmy przekonani, że kolejne edycje Rankingu, sprawiły, iż stał się on przedsięwzięciem o szczególnym znaczeniu dla województwa, przyczyniając się do dyskusji, zarówno nad bieżącymi, jak i strategicznymi kierunkami rozwoju całego Podkarpacia.

Poniżej lista 20 najlepszych Gmin w ogólnym zestawieniu rankingowym:

1. Gmina Solina
2. Miasto Mielec
3. Gmina Trzebownisko
4. Gmina Cisna
5. Gmina Jasło
6. Gmina Ostrów
7. Miasto Jarosław
8. Miasto Łańcut
9. Gmina Lutowiska
10. Gmina Krzeszów
11. Miasto i Gmina Głogów Małopolski
12. Gmina Krościenko Wyżne
13. Gmina Kuryłówka
14. Gmina Krasne
15. Gmina Świlcza
16. Gmina Harasiuki
17. Gmina Leżajsk
18. Gmina Korczyna
19. Gmina Tryńcza
20. Miasto i Gmina Rymanów

FRDL Podkarpacki Ośrodek Samorządu Terytorialnego (FRDL POST) jest ośrodkiem regionalnym Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego. Podobnie jak wszystkie oddziały Fundacji, FRDL POST prowadzi między innymi działalność na rzecz administracji publicznej i trzeciego sektora, organizując szkolenia, seminaria, kursy i konferencje, a także realizując specjalistyczne projekty; świadczy również usługi doradcze, informacyjne, konsultingowe oraz badawcze. Przy Ośrodku funkcjonuje także 10 samorządowych forów branżowych.

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego jest największą sieciową organizacją szkoleniowo-doradczą, wspierającą samorządy terytorialne w kraju. W ciągu 33 lat Fundacja zorganizowała ponad 90 000 szkoleń, konferencji, spotkań forów. Przeszkoliła prawie 2 mln osób. Bogata oferta tematyczna tych przedsięwzięć obejmuje m. in. kwestie z zakresu zarządzania, prawa administracyjnego, prawa pracy, finansów, księgowości i podatków, archiwistyki, bezpieczeństwa danych, obsługi klientów urzędu oraz wielu innych tematów, istotnych dla działalności administracji publicznej, organizacji pozarządowych, organizacji społecznych, grup nieformalnych i liderów lokalnych.

Fundacja świadczy także profesjonalną i bezpośrednią pomoc doradczą przy tworzeniu różnego rodzaju dokumentów i programów strategicznych, niezbędnych do zarządzania rozwojem wspólnot lokalnych, pozyskiwania środków zewnętrznych na przedsięwzięcia rozwojowe czy też przy opracowywaniu analiz, służących poprawie zarządzania w samorządach.

materiały nadesłane

30-11-2022

Udostępnij ten artykuł znajomym:

Udostępnij


Napisz komentarz przez Facebook


lub zaloguj się aby dodać komentarz


Pokaż więcej komentarzy (0)