Jutro sesja Rady Powiatu Sanockiego

03-11-2010

POWIAT SANOCKI. Jutro (4 bm.) o godz. 9:00, w Sali Herbowej Urzędu Miasta, rozpocznie się 56. zwyczajna sesja Rady Powiatu Sanockiego III kadencji. Prezentujemy porządek obrad.

1. Otwarcie obrad.

2. Powołanie sekretarza.

3. Przedstawienie porządku obrad.

4. Sprawozdanie Przewodniczących Komisji z pracy Komisji między sesjami.

5. Sprawozdanie Starosty z pracy Zarządu między sesjami i wykonania uchwał Rady Powiatu.

6. Podjęcie uchwały Nr… w sprawie zabezpieczenia łącznej kwoty w wysokości 38.000 zł z przeznaczeniem na zakup ciężkiego pojazdu ratowniczo-gaśniczego dla KPPSP w Sanoku (druk  531).

7. Podjęcie uchwały Nr… w sprawie przesunięcia kwoty 3.920 zł w dziale 921 – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz. 92105 – pozostałe zadania w zakresie kultury. (druk 532).

8. Podjęcie uchwały Nr… w sprawie dokonania zwrotu wypracowanych dochodów przez szkoły i placówki oświatowe w kwocie 76.703 zł. (druk 533).

9. Podjęcie uchwały Nr… w sprawie zaciągnięcia zobowiązań na realizację projektu pn. „Sanocki Park Dziedzictwa  Kulturowego. Etap 7  – Rewitalizacja Placu Św. Michała wraz z przyległymi  ulicami.” (druk 534).

10. Podjęcie uchwały Nr… w sprawie wprowadzenia dodatkowych środków w kwocie 90.407 zł w związku z projektem  Leonardo da Vinci program „Uczenie się przez całe życie” tytuł projektu: „ Staż z kosmetologii i fryzjerstwa szansą na sukces na europejskim rynku pracy”. (druk 535).

11. Podjęcie uchwały Nr… w sprawie powierzenia Gminie Besko prowadzenia zadania publicznego w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie w/w gminy. (druk 536).

12.  Podjęcie uchwały Nr… w sprawie powierzenia Gminie Komańcza prowadzenie zadania publicznego w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie w/w gminy. (druk 537).

13. Podjęcie uchwały Nr… w sprawie powierzenia Gminie Tyrawa Wołoska prowadzenie zadania publicznego w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie w/w gminy. (druk 538).

14. Podjęcie uchwały Nr… w sprawie powierzenia Gminie Bukowsko prowadzenie zadania publicznego w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie w/w gminy. (druk 539).

15. Podjęcie uchwały Nr… w sprawie nadania imienia  ZS Nr 3 w Sanoku (druk 540).

16. Podjęcie uchwały Nr… w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających  Powiatowi Sanockiemu lub jego jednostkom organizacyjnym oraz wskazania organu lub osoby do tego uprawnionej (druk 541).

17. Podjęcie uchwały Nr… w sprawie zabezpieczenia kwoty 38.000 zł na dofinansowanie zakupu respiratora dla Oddziału Intensywnej Terapii Medycznej (druk 542).

18. Podjęcie uchwały Nr… w sprawie wprowadzenia środków finansowych w łącznej wysokości 1.431.000 zł  na odbudowę infrastruktury drogowej (druk 543).

19. Podjęcie uchwały Nr… w sprawie wprowadzenia środków na „Remont drogi powiatowej Długie – Pakoszówka w m. Bażanówka i Strachocina o kwotę 353.955 zł, oraz na odbudowę drogi powiatowej Prusiek -Wysoczany w m. Morochów o kwotę 269.356 zł (druk 544).

20. Podjęcie uchwały Nr… w sprawie wprowadzenia zmiany w dziale 852 -pomoc społeczna w związku z ostatecznymi umowami dotyczącymi placówek opiekuńczo-wychowawczych i rodzin zastępczych (druk 545).

21. Podjęcie uchwały Nr… w sprawie zwiększenia wydatków Powiatu o kwotę 4.874 zł na realizację statutowych zadań w II LO w Sanoku oraz kwotę 9. 451 zł na realizację statutowych zadań w SOSW w Sanoku (druk 546).

22. Podjęcie uchwały Nr… w sprawie zmiany Uchwały Nr LIV /500/2010 Rady Powiatu z dnia 28 września 2010r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na 2010r. – zmiana nazwy zadania (druk 547).

23. Podjęcie uchwały Nr… w sprawie zmiany uchwały Nr XLV/437/2010 w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych w roku 2010 (druk 548).

24. Podjęcie uchwały Nr… w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na 2010r – zmiana nazwy zadania. (druk 549).

25. Interpelacje i zapytania radnych.

26. Wnioski i oświadczenia.

27. Zamknięcie obrad sesji.

Dodaj komentarz

Zaloguj się a:

  • Twój komentarz zostanie wyróżniony,
  • otrzymasz punkty, które będziesz mógł wymienić na nagrody,
  • czytelnicy będa mogli oceniać Twoją wypowiedź (łapki),
lub dodaj zwykły komentarz, który zostanie wyświetlany na końcu strony, bez możliwosci głosowania oraz pisania odpowiedzi.
Dodając komentarz akceptujesz postanowienia regulaminu.