DZISIAJ: Sesja Rady Miasta

28-10-2010

SANOK. Dzisiaj (28 bm.) w sali herbowej Urzędu Miasta Sanoka odbędzie się kolejna sesja Rady Miasta Sanoka. Początek obrad o godzinie 9:00.

Porządek obrad:
1. Otwarcie obrad.

2. Powołanie sekretarza sesji.

3. Zapoznanie Rady z porządkiem obrad.

4. Informacja Przewodniczącego o złożonych interpelacjach.

5. Sprawozdanie Komisji z działalności między sesjami.

6. Sprawozdanie Burmistrza z działalności między sesjami.

7. Wręczenie przez przedstawiciela Polskiej Izby Handlu Zagranicznego Certyfikacja Sp. z o.o. – certyfikatu Systemu Zarządzania Jakością PN-EN ISO 9001:2009 – informacja o wdrożeniu Systemu.

8. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta dot. zmiany uchwały budżetowej na rok 2010., z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.

9. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta  w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.

10. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.

11. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie opłaty od posiadania psów, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.

12. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych przypadających Gminie Miasta Sanoka i jej jednostkom organizacyjnym, do których nie stosuje się przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa oraz wskazania organów do tego uprawnionych, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.

13. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie określenia trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu Miasta Sanoka, sposobu rozliczania i kontroli zadań zleconych podmiotom nienależącym do sektora finansów publicznych i niedziałającym w celu osiągnięcia zysku, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.

14. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie wskazania gminnych jednostek budżetowych, które utworzą rachunki dochodów, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.

15. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie bezprzetargowej  sprzedaży nieruchomości położonej w Sanoku przy ul. Jana Pawła II oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 344/90 o pow. 1192m2 zabudowana budynkiem stanowiącym odrębny przedmiot własności na rzecz użytkowników wieczystych tej nieruchomości Państwa Elżbiety i Michała Biłasów, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.

16. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie bezprzetargowej sprzedaży części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Sanoka położonej w Sanoku, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki nr 1194/9 o pow. 0,0044 ha i nr 1194/12 o pow. 0,0227 ha na rzecz firmy SAN – TECH K.Długosz, L.Furmanik, S. Gładysz spółka jawna, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.

17. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie na rzecz Gminy Miasta Sanoka prawa użytkowania wieczystego nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 3074 o pow. 0,0041 ha z przeznaczeniem na drogę gminną, boczną ulicy Robotniczej, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.

18. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny na rzecz Skarbu Państwa – Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad oddział w Rzeszowie nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Sanoka oznaczonych w ewidencji gruntów miasta Sanoka obręb Dąbrówka jako działki nr 78/2, 78/3, 78/4, 109/9, 332/2, 333/2, 1044/3, 1044/10, 2438/1 o łącznej pow.0,0936 ha , z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.

19. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie zmiany statutu Miejskiej Biblioteki Publicznej w Sanoku, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.

20. Informacja Wojewody Podkarpackiego z przeprowadzonej analizy oświadczeń majątkowych Burmistrza Miasta i Przewodniczącego Rady Miasta za rok 2009.

21. Informacja Przewodniczącego Rady Miasta w sprawie przeprowadzonej analizy oświadczeń majątkowych Radnych za rok 2009.

22. Informacja Burmistrza Miasta z przeprowadzonej analizy oświadczeń majątkowych pracowników Urzędu Miasta i kierowników gminnych jednostek organizacyjnych za rok 2009.

23. Interpelacje.

24.Wolne wnioski i zapytania.

25. Zamknięcie obrad sesji.

Dodaj komentarz

Zaloguj się a:

  • Twój komentarz zostanie wyróżniony,
  • otrzymasz punkty, które będziesz mógł wymienić na nagrody,
  • czytelnicy będa mogli oceniać Twoją wypowiedź (łapki),
lub dodaj zwykły komentarz, który zostanie wyświetlany na końcu strony, bez możliwosci głosowania oraz pisania odpowiedzi.
Dodając komentarz akceptujesz postanowienia regulaminu.