Wójt Gminy Komańcza ogłasza przetarg ustny – nieograniczony na sprzedaż nieruchomości

02-09-2010

Wójt Gminy Komańcza ogłasza przetarg ustny – nieograniczony na sprzedaż  nieruchomości  położonej przy drodze wojewódzkiej Zagórz-Komańcza w:

KOMAŃCZY: oznaczonej w ewidencji  gruntów jako  działka nr : 215/1 o pow. 0,0166 ha zabudowana budynkiem murowano-stalowym, parterowym z przyziemieniem, krytym papą o pow. użyt.  95,4 m2 wyposażonym w instalację elektryczną i komin. Ujęta w Księdze Wieczystej Nr KS1S 00046247/7, przeznaczona  w Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Komańcza jako „VIII – Rejon koncentracji usług ”. Brak  Miejscowego Ogólnego Planu Przestrzennego Zagospodarowania Gminy Komańcza ponieważ stracił ważność 31.12.2002r.

C e n a wywoławcza  w/w nieruchomości  do przetargu  wynosi  18 753,00 zł brutto.

W a d i u m w wysokości  1875,30 zł należy wpłacić gotówką w kasie Urzędu Gminy Komańcza lub na konto Podkarpacki Bank Spółdzielczy w Sanoku nr 39 8642 0002 2001 0000 5669 0002 do dnia 24.09. 2010r.

P r z e t a r g  odbędzie się 28 września 2010r  o godz. 9.00  w  Urzędzie Gminy  w Komańczy – pokoju nr 17. Przed przetargiem należy okazać dowód wpłaty wadium. Wadium przepada w razie uchylenia się uczestnika, który wygrał przetarg od zawarcia umowy.

Bliższych informacji można zasięgnąć w Urzędzie Gminy w Komańczy, pokój nr 17  tel.(013) 4677018 lub na stronie internetowej www.komancza.pl

Wójt  Gminy Komańcza zastrzega sobie prawo  unieważnienia przetargu z ważnych przyczyn.