GMINA ZAGÓRZ: Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych

15-07-2011

Burmistrz Miasta i Gminy Zagórz ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych stanowiących własność Gminy Zagórz.

Przetarg odbędzie się w dniu 27 lipca 2011 r. o godz. 9:00 w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Zagórzu- przedmiotem przetargu są:

– nieruchomości oznaczone numerami działek 3004, 3005, 3006, 3007, 3008, 3009, 3012, 3013, 3014, 3015, 3016, 3017, 3059, 3060, 3063, 3064 położone w Zagórzu (Osiedle Domów Jednorodzinych).

Przeznaczenie nieruchomości wg. studium uwarunkowań i zagospodarowania terenu – „strefa osadnictwa”
– nieruchomość oznaczona numerem działki 266 położona w Zagórzu obręb Zasław,

Przeznaczenie nieruchomości wg. studium uwarunkowań i zagospodarowania terenu: w części „strefa otwarta”, w części „strefa obszarów górniczych”
– nieruchomość oznaczona numerem działki 2053/9 położona w Porażu,

Przeznaczenie nieruchomości wg. studium uwarunkowań i zagospodarowania terenu: „strefa osadnictwa”

Wadium określone w warunkach przetargu należy wpłacić na konto Urzędu Miasta i Gminy w Zagórzu: Nr 92864200022001000043560001Podkarpacki Bank Spółdzielczy Sanok do dnia 21 lipca 2011 r. (decyduje data wpływu na rachunek bankowy Urzędu)

Rozszerzoną informację dotyczącą przetargu zawiera ogłoszenie wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy, oraz na stronach internetowych urzędu: http://www.bip.ires.pl/gfx/umig-zagorz/files/przetargi/2011/20110628_120636.pdf

Dodatkowe informacje: Urząd Miasta i Gminy w Zagórzu ul. 3-go Maja 2,pok.36, tel. 46-22-062 wew.67