Dziś odbyła się sesja Rady Powiatu

30-05-2011

POWIAT SANOCKI. Dzisiaj (30 bm.) o godz. 9:00 w Sali Herbowej Urzędu Miasta Sanoka odbyła się IX Sesja RADY POWIATU w SANOKU.1. Otwarcie obrad.

2. Powołanie sekretarza.

3. Przedstawienie porządku obrad.

4. Sprawozdanie Przewodniczących Komisji z pracy Komisji między sesjami.

5. Sprawozdanie Starosty z pracy Zarządu między sesjami i wykonania uchwał Rady Powiatu.

6. Podjęcie uchwały w sprawie  określenia zasad udzielania i rozmiaru zniżki obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Sanocki.

7. Podjęcie uchwały w sprawie  zmiany Uchwały Nr XXXI/312/2009 Rady Powiatu w Sanoku z dnia 20 marca 2009r. w sprawie regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość nagród ze specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli szkół i placówek dla których Powiat Sanocki  jest organem prowadzącym.

8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na 2011 rok.

9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na 2011 rok.

10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na 2011 rok., dotyczy zwrotu dochodów.

11. Podjęcie uchwały w sprawie  określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego Powiatu Sanockiego w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu.

12. Podjęcie uchwały w sprawie  zatwierdzenia prawa do używania herbu Powiatu Sanockiego  – przez Andrzeja Budzickiego.

13. Podjęcie uchwały w sprawie  zatwierdzenia prawa do używania herbu Powiatu Sanockiego  – przez Piotra Gurgacza.

14. Podjęcie uchwały w sprawie  zatwierdzenia prawa do używania herbu Powiatu Sanockiego  – przez Sylwestra Polakowskiego.

15. Podjęcie uchwały w sprawie  zaciągnięcia zobowiązań na realizację umowy o świadczenie kompleksowych usług w zakresie informowania mieszkańców Powiatu Sanockiego oraz promocji wydarzeń organizowanych przez Starostwo Powiatowe.

16. Przyjęcie przez Radę Powiatu Oświadczenia w sprawie poparcia inicjatywy obywatelskiej „Przypomnijmy o Rotmistrzu”  oraz wyrażenia woli poparcia ustanowienia 25 maja europejskim Dniem Bohaterów Walki z Totalitaryzmem.

17. Podjęcie uchwały  w sprawie  zatwierdzenia zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Sanoku.

18. Podjęcie uchwały w sprawie  zwiększenia wydatków w związku z porozumieniem zawartym pomiędzy Powiatem Sanockim a Bieszczadzkim Oddziałem Straży Granicznej w Przemyślu.

19. Podjęcie uchwały  w sprawie  zabezpieczenia wkładu własnego na  realizację  projektu pn. „Sanocki Park Dziedzictwa Kulturowego. Etap VII. Rewitalizacja placu św. Michała wraz z przyległymi ulicami.”

20. Podjęcie uchwały w sprawie  zabezpieczenia środków finansowych na realizację zadania pn. „Rewitalizacja wzgórza zamkowego -najstarszej części miasta Sanoka” dla Muzeum Historycznego w Sanoku.

21. Podjęcie uchwały w sprawie  zabezpieczenia środków finansowych na realizację zadania pn. „Rewitalizacja wzgórza zamkowego – najstarszej części miasta Sanoka” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 Priorytet VII Spójność wewnątrzregionalna działanie 7.1. Rewitalizacja miasta.

22. Podjęcie uchwały w sprawie  podjęcia współpracy partnerskiej z Powiatem Stary Sambor na Ukrainie.

23.  Podjęcie uchwały w sprawie  wprowadzenia dochodów i wydatków w związku z zawartymi porozumieniami pomiędzy Powiatem Sanockim a Spółką Poszukiwania Nafty i Gazu Jasło Sp.z.o.o.

24. Podjęcie uchwały w sprawie : zmiany uchwały własnej Nr XXXIII/230/2005 z dnia 30 maja 2005r. w sprawie przekształcenia Powiatowego Zespołu Socjalizacyjno  – Interwencyjnego w Sanoku w Powiatową Placówkę Socjalizacyjną  w Sanoku; uchylenia uchwały własnej w sprawie nadania statutu Powiatowej Placówce Socjalizacyjnej w Sanoku; nadania statutu Domowi  Dziecka im. Św. Józefa w Sanoku.

25.  Interpelacje i zapytania radnych.

26. Wnioski i oświadczenia.

27. Zamknięcie obrad sesji.

Dodaj komentarz

Zaloguj się a:

  • Twój komentarz zostanie wyróżniony,
  • otrzymasz punkty, które będziesz mógł wymienić na nagrody,
  • czytelnicy będa mogli oceniać Twoją wypowiedź (łapki),
lub dodaj zwykły komentarz, który zostanie wyświetlany na końcu strony, bez możliwosci głosowania oraz pisania odpowiedzi.
Dodając komentarz akceptujesz postanowienia regulaminu.