W czwartek Sesja Rady Miasta

10-06-2011

SANOK. 16 czerwca 2011r. (czwartek) o godz. 9:00 w Sali Herbowej Urzędu Miasta w Sanoku odbędzie się IX Sesja Rady Miasta Sanoka VI kadencji. Publikujemy porządek obrad.

Porządek obrad:
1. Otwarcie obrad.

2. Powołanie sekretarza sesji.

3. Zapoznanie Rady z porządkiem obrad.

4. Informacja Przewodniczącego o złożonych interpelacjach.

5. Sprawozdanie Komisji z działalności między sesjami.

6. Sprawozdanie Burmistrza z działalności między sesjami.

7. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta dot. zmiany uchwały budżetowej na rok 2011, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.

8. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie bezprzetargowej  sprzedaży nieruchomości oznaczonej jako działka nr 572/4 o pow. 67m2 na rzecz użytkowników wieczystych tej nieruchomości Zofii i Józefa Szul po ½ części, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.

9. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie bezprzetargowej sprzedaży części nieruchomości położonych w Sanoku przy ul. Lwowskiej, oznaczonych jako działki nr 1375/3 o pow. 0,0168 ha oraz nr 1384/3 o pow. 0,0257 ha na rzecz Zofii i Jerzego Packanik, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.

10. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie bezprzetargowej sprzedaży nieruchomości położonej w Sanoku jako działka nr 1703 o pow. 0,0591 ha na rzecz Małgorzaty i Ireneusza Woskowicz, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.

11. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie wyrażenia zgody na przyznanie nieruchomości zamiennej oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki nr 1389/3, nr 1389/4 i nr  1389/6 o łącznej pow. 1007m2 stanowiące własność Gminy Miasta Sanoka w ramach odszkodowania za grunty przyjęte z mocy prawa pod drogę gminną, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.

12. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie obciążenia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Sanoka oznaczonej w ewidencji gruntów miasta Sanoka jako działka nr 1842/6 służebnością przejścia i przejazdu południową jej częścią  pasem gruntu szerokości 4m, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.

13. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie scalenia i podziału nieruchomości położonych w Sanoku przy ul. Jagodowej, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.

14. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie zasad sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Miasta Sanoka, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.

15. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie określenia ogólnych zasad udzielania bonifikat przy sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących zasób mieszkaniowy Gminy Miasta Sanoka, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.

16. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie przystąpienia do sporządzenia III zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego„ m. Sanoka, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.

17. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany MPZP terenu położonego w dzielnicy Olchowce d. Jednostka Wojskowa, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.

18. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie utworzenia spółki „PBS Bank Ciarko Sanok” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.

19. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie przyznania prawa do używania herbu Miasta Sanoka przez Stowarzyszenie Sportowe „Sanocka Liga Unihokeja” w Sanoku, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.

20. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie przyznania prawa do używania herbu miasta Sanoka przez Stowarzyszenie Airsoft Sanok, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.

21. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie przyznania prawa do używania herbu miasta Sanoka przez Stowarzyszenie Przyjaciół Heleny Kosiny z siedzibą w Sanoku, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.

22. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie przyznania prawa do używania herbu Miasta Sanoka przez „SANITAS” Stowarzyszenie na rzecz Walki z Nowotworami, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.

23. Podjęcie uchwały w sprawie powołania zespołu do wyboru ławników.

24. Interpelacje.

25. Wolne wnioski i zapytania.

26. Zamknięcie obrad sesji.

Dodaj komentarz

Zaloguj się a:

  • Twój komentarz zostanie wyróżniony,
  • otrzymasz punkty, które będziesz mógł wymienić na nagrody,
  • czytelnicy będa mogli oceniać Twoją wypowiedź (łapki),
lub dodaj zwykły komentarz, który zostanie wyświetlany na końcu strony, bez możliwosci głosowania oraz pisania odpowiedzi.
Dodając komentarz akceptujesz postanowienia regulaminu.