Burmistrz Miasta i Gminy Zagórz podaje do publicznej wiadomości, że ogłasza drugi przetarg na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Zagórz

05-03-2012

Przetarg odbędzie się w dniu 22 marca 2012r. o godz. 10:00 w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Zagórzu- przedmiotem przetargu jest:


nieruchomość oznaczona numerem działki 385/1 o pow. 0,1167 ha, położona w miejscowości Zagórz obr. Zasław

objęta KW 47600

cena wywoławcza 90 000,00 zł ( słownie: dziewięćdziesiąt tysięcy złotych )

wadium 9 000,00 zł -może być wnoszone w pieniądzu, obligacjach Skarbu Państwa lub papierach wartościowych dopuszczonych do obrotu publicznego w terminie do 16 marca 2012 r.

Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić do kasy Urzędu Miasta i Gminy Zagórz, lub przelewem  na rachunek bakowy Urzędu konto Nr 47 1240 2340 1111 0010 4389 6489 (decyduje data wpływu na rachunek bankowy Urzędu). Wadium wnoszone w formie obligacji Skarbu Państwa lub w papierach wartościowych dopuszczonych do obrotu publicznego , należy zdeponować w kasie Urzędu Miasta i Gminy Zagórz pokój nr 6.

Wadium ulega przepadkowi na rzecz Gminy, jeżeli osoba wyłoniona w czasie przetargu jako kandydat na nabywcę uchyliła się od zawarcia umowy sprzedaży.

Pierwszy przetarg na sprzedaż w/w nieruchomości był przeprowadzony w dniu 5 stycznia 2012 r.

Rozszerzoną informację dotyczącą przetargu zawiera ogłoszenie wywieszone na tablicy ogłoszeń  w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy, oraz na stronach internetowych urzędu :www.zagorz.pl.

Dodatkowe informacje: Urząd Miasta i Gminy w Zagórzu ul. 3-go Maja 2,pok.36, tel. 46-22-062 wew.67.