OGŁOSZENIE O PRZETARGU: Niezabudowana nieruchomość położona w Sanoku obr. Śródmieście

18-06-2012

POWIAT SANOCKI. Zarząd Powiatu w Sanoku ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości  położonej w Sanoku obr. Śródmieście przy ul. Jagiellońskiej, oznaczonej w rejestrze ewidencji gruntów i budynków działką

Nr 1108 o pow. 0,0972 ha, objętej księgą wieczystą KW Nr KS1S/00065100/4.

Zgodnie z ustaleniami Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego terenu położonego w Sanoku obr. Śródmieście o nazwie „Jagiellońska – I” działka Nr 1108 położona jest w obszarze oznaczonym na załączniku graficznym  symbolem  –  1.U/KS opisanym  jako
„Teren zabudowy usługowej i parkingu wielopoziomowego”.

Plan miejscowy dopuszcza dla tego terenu lokalizację przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, za wyjątkiem stacji obsługi lub remontowych środków transportu, sprzętu budowlanego lub rolniczego oraz paliw.  Dopuszcza się również lokalizację usług handlu o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2 .

Przetarg  odbędzie się w dniu 26 lipca   2012r. o  godz. 10-tej w siedzibie  Starostwa Powiatowego w Sanoku przy ul. Kościuszki 36 pokój 24.

Cena wywoławcza  nieruchomości  wynosi 350.000,00 zł + 23% podatku VAT (słownie: trzysta pięćdziesiąt tysięcy  złotych + 23% podatku VAT).

Wadium wynosi  43.000,00 zł. (słownie:  czterdzieści trzy  tysiące złotych).

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, jeżeli wpłacą wadium w pieniądzu na konto Powiatu Sanockiego Nr 69 8642 1184 2018 0065 8201 0095 prowadzone w Podkarpackim Banku Spółdzielczym  w Sanoku, w taki sposób, aby pieniądze na koncie Powiatu były najpóźniej w dniu 23 lipca  2012r.

Cenę  nieruchomości, ustaloną w wysokości uzyskanej w wyniku przetargu, pomniejszoną o wpłacone wadium, nabywca jest obowiązany wpłacić najpóźniej trzy dni naprzód, przed zawarciem umowy sprzedaży, na konto Powiatu Sanockiego Nr 43 8642 1184 2018 0065 8201 0078 prowadzone w Podkarpackim Banku Spółdzielczym w Sanoku.

O miejscu i terminie   zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości, osoba ustalona jako nabywca, zostanie zawiadomiona najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu

Jeżeli  osoba  ustalona  jako  nabywca   nieruchomości  nie  przystąpi  bez  usprawiedliwienia do  zawarcia  umowy  w  miejscu  i  terminie  podanych  w  zawiadomieniu,   Zarząd  Powiatu w Sanoku może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Koszty zawarcia aktu notarialnego ponosi nabywca.

Z uzasadnionej przyczyny Zarząd Powiatu w Sanoku może odwołać ogłoszony przetarg.

Szczegółowe informacje dotyczące w/w nieruchomości można uzyskać w Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Sanoku, ul. Kościuszki 36, pokój 24. Telefon:  (13) 4657612.  Pełna treść powyższego ogłoszenia znajduje się na stronie internetowej – www.bip.powiat-sanok.pl

Dodaj komentarz

Zaloguj się a:

  • Twój komentarz zostanie wyróżniony,
  • otrzymasz punkty, które będziesz mógł wymienić na nagrody,
  • czytelnicy będa mogli oceniać Twoją wypowiedź (łapki),
lub dodaj zwykły komentarz, który zostanie wyświetlany na końcu strony, bez możliwosci głosowania oraz pisania odpowiedzi.
Dodając komentarz akceptujesz postanowienia regulaminu.