OGŁOSZENIE: Powiat sprzedaje działkę na Olchowcach

22-08-2012

POWIAT SANOCKI. Zarząd Powiatu w Sanoku ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości  położonej w Sanoku obr. Olchowce, oznaczonej w rejestrze ewidencji gruntów i budynków działką

Nr 58/47 o pow. 0,7157 ha, objętej księgą wieczystą KW Nr KS1S/000661191/0.

Zgodnie z ustaleniami obowiązującego Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w dzielnicy Olchowce – d. Jednostka Wojskowa, działka położona jest w obszarze oznaczonym symbolem – 6 UC,US opisanym  jako teren pod usługi wielofunkcyjne wraz z urządzeniami sportu lub oświaty, bez stałych obiektów kubaturowych na obszarze położonym w zasięgu wód powodziowych Q 1%.

Trwają prace związane z opracowaniem nowego planu zagospodarowania przestrzennego. Wg nowo opracowanego projektu planu, działka Nr 58/47 leży powyżej wód powodziowych Q 1%.

Przetarg odbędzie się w dniu 30 października  2012r. o godz. 10-tej w siedzibie Starostwa Powiatowego w Sanoku przy ul. Kościuszki 36 pokój 24.

Cena wywoławcza nieruchomości  wynosi 580.000,00 zł + 23% podatku VAT.
(słownie: pięćset osiemdziesiąt  tysięcy  złotych + 23% podatku VAT).

Wadium wynosi  71.500,00 zł. (słownie:  siedemdziesiąt jeden tysięcy pięćset  złotych).

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, jeżeli wpłacą wadium w pieniądzu na konto Powiatu Sanockiego Nr 69 8642 1184 2018 0065 8201 0095 prowadzone w Podkarpackim Banku Spółdzielczym w Sanoku, w taki sposób, aby pieniądze na koncie Powiatu były najpóźniej w dniu 26 października 2012r.

Cenę nieruchomości, ustaloną w wysokości uzyskanej w wyniku przetargu, pomniejszoną o wpłacone wadium, nabywca jest obowiązany wpłacić najpóźniej trzy dni naprzód, przed zawarciem umowy sprzedaży, na konto Powiatu Sanockiego Nr 43 8642 1184 2018 0065 8201 0078 prowadzone w Podkarpackim Banku Spółdzielczym w Sanoku.

O miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości, osoba ustalona jako nabywca, zostanie zawiadomiona najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanych w zawiadomieniu, Zarząd  Powiatu w Sanoku może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Koszty zawarcia aktu notarialnego ponosi nabywca.

Z uzasadnionej przyczyny Zarząd Powiatu w Sanoku może odwołać ogłoszony przetarg.

Szczegółowe informacje dotyczące w/w nieruchomości można uzyskać w Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Sanoku, ul. Kościuszki 36, pokój 24. Telefon:  (13) 46 57 612.

Dodaj komentarz

Zaloguj się a:

  • Twój komentarz zostanie wyróżniony,
  • otrzymasz punkty, które będziesz mógł wymienić na nagrody,
  • czytelnicy będa mogli oceniać Twoją wypowiedź (łapki),
lub dodaj zwykły komentarz, który zostanie wyświetlany na końcu strony, bez możliwosci głosowania oraz pisania odpowiedzi.
Dodając komentarz akceptujesz postanowienia regulaminu.