REKLAMA
REKLAMA

MARIAN DASZYK : Szanowni Mieszkańcy Gminy Sanok

Witam Was Serdecznie!

Piszę  ten list jako kandydat na Wójta Gminy Sanok. Jestem jednym z Was. Urodziłem się w rodzinie rolników, wychowano mnie w miłości do ziemi ojczystej i w chrześcijańskich zasadach oraz  wartościach takich jak: uczciwość, prawda, solidarność, troska o innych i dobro wspólne a nie o osobiste korzyści.

Znacie mnie dobrze, bo od ponad dwudziestu lat uczestniczę w życiu publicznym naszej gminy. Angażowałem się m.in. w działalność OSP,  Ludowych Zespołów Sportowych, przez wiele lat byłem sołtysem i radnym gminy /po pierwszych wyborach w roku 90-tym najmłodszym w Radzie i zarazem jej V-ce Przewodniczącym/, a także Radnym Sejmiku Wojewódzkiego i Posłem na Sejm RP. Inspirował mnie do tej działalności właśnie wyniesiony z domu patriotyzm, zobowiązujący do  udziału w życiu publicznym i przekonanie, że nie można stać z boku, gdy dzieje się źle, bo bierność to zgoda na zło.

Marian Daszyk

Chciałoby się już trochę odpocząć, pomyśleć o sobie, ale jak porozglądam się wokół siebie, na to, co dzieje się w Polsce,  zadaję sobie pytanie, czy mi wolno. Jak na dłoni widać jak upadamy pod każdym względem: gospodarczo, kulturalnie, demograficznie i moralnie. Rozprzestrzenia się korupcja, niesprawiedliwość i krzywda. To oczywiste, że w tej sytuacji prawdziwy kryzys i trudne czasy dopiero nadchodzą. Życie na kredyt i z wyprzedaży majątku wypracowanego przez poprzednie pokolenia musi mieć swój kres. Naprawdę trudno się nie zgodzić z tymi, którzy mówią, że naród ginie a Polska, nasza Ojczyzna umiera. A jest to Ojczyzna wspaniała, dla której tak wielu, tak pięknie, z największym poświęceniem pracowało i żyło, za którą pokolenia Polaków składały nieprawdopodobne ofiary i daniny krwi. Nie oszukujmy się i nie obwiniajmy innych, za ten stan rzeczy. Odpowiedzialność ponosimy My! Nie tylko Ci, którzy kradną, korumpują, „dają i biorą” ale także Ci, którzy wolą nie widzieć, którzy uznali, że lepiej się nie narażać, bo można coś stracić. Uważam, że taka postawa jest najgroźniejsza, właśnie nasza bierność i obojętność jest główną przyczyną panoszącego się zła. Dlatego uczciwość, życie w prawdzie i odwaga jej obrony, solidarność, ofiarność – to wartości, które są nam potrzebne dzisiaj jak tlen. Tylko ich eksplozja pozwoli nam się odrodzić i przeciwstawić panoszącemu się złu i beznadziei.

Czy jest to możliwe?

Poznałem Polskę od dołu do samej Warszawy i moje zdanie jest następujące. Oczywiście tak, zmiany są możliwe, ale nie od góry, nie od Warszawy, ale od dołu, od zwykłych, prostych, szlachetnych ludzi. Takich poczciwców, gotowych działać bezinteresownie dla innych a nawet oddać przysłowiowy ostatni grosik, jest wokół nas, w naszych wioskach, miasteczkach i miastach naprawdę  wielu, również w naszej gminie. Właśnie dlatego, to jest powód dla którego zdecydowałem się kandydować na Wójta. Ze względu na tych ludzi, dla nich i dla Polski, którą kocham szczerze i chcę jej naprawę rozpocząć od gminy i razem z Wami, słuchając Was i służąc Wam. Wiem, że naszą Gminą można zarządzać lepiej, o wiele lepiej i jestem przekonany, że to potrafię.

Ten list i trochę plakatów, to cała moja kampania wyborcza. Na bilbordy, spoty w radio i TV mnie nie stać i w kampanii gminnej uważam to za niepotrzebne. Natomiast chciałem, aby najważniejszą częścią mojej kampanii były bezpośrednie spotkania z wyborcami. Jednak uniemożliwił  mi to nasz Wójt wydając Zarządzenie, w którym stawkę za wynajem Domu Kultury na spotkanie wyborcze ustalił na 1000 zł/jeden tysiąc zł/. Jest to ,,cena zaporowa”, ewenement w skali kraju. Uważam, że taka sytuacja powinna dać nam wszystkim do myślenia i skłonić do postawienia sobie pytania, czego obawia się człowiek, który takie trudności stwarza?

Szanowni Państwo, aby zmienić nasze życie i to czego nie akceptujemy w naszym środowisku niezbędna jest aktywność i uczestnictwo w życiu publicznym a więc i w wyborach. Nie mówmy więc, że Nasz głos nic nie znaczny, bo jego brak może zdecydować o wygranej czy przegranej kandydata. Jeżeli wygra ten, z kogo znów będziecie niezadowoleni, to będziecie sami temu winni.

Wybory to zbiorowa decyzja nie zmarnujcie tej szansy! Z wyrazami szacunku

Marian Daszyk


Najważniejsze założenia mojego  programu wyborczego:

 • Pełna jawność i uczciwość życia publicznego, polegająca również na przejrzystości podejmowania decyzji publicznych, osiąganych dochodów przez samorządowców, umarzanych podatkach, itd.
 • Pełna informacja i konsultacja z mieszkańcami dotycząca wszelkich inwestycji uciążliwych, planowanych w miejscowości.
 • Służebność władzy wobec społeczeństwa.
 • Ratowanie oświaty gminnej. Pierwszy i najważniejszy punkt, to zatrzymanie naszej młodzieży przed ucieczką i zachęcenie do wybierania naszych szkół.
 • Stworzenie dla młodzieży warunków dla godziwej rozrywki i uprawiania sportu m.in. poprzez zatrudnienie w Wiejskich Domach Kultury gospodarzy i otwarcie ich dla młodzieży.
 • Poprawa funkcjonowania Bibliotek Gminnych i poszerzenie ich oferty.
 • Wzorem innych gmin wprowadzenie przydomowej segregacji śmieci, która obniży opłaty ponoszone przez mieszkańców.
 • Poprawa funkcjonowania pomocy społecznej.
 • Przywrócenie wioskom utraconych praw do skomunalizowanego mienia gminnego
 • Rozważenie możliwości wydzielenia gminy w Mrzygłodzie i Niebieszczanach po pełnej analizie finansowej i konsultacji społecznej. Rozważenie innych wariantów.
 • Powołanie do życia Wiejskich Kas Pożyczkowych, bezprocentowych.
 • Nadrobienie zaniedbań i zaległości w sferze infrastruktury gminy, współdziałanie z innymi jednostkami samorządowymi w tym zakresie.
 • Ponowne przeanalizowanie likwidacji dworca autobusowego w Sanoku obsługującego  mieszkańców naszej Gminy, lub wstrzymanie jej do czasu zapewnienia nowego umożliwiającego godne i bezpieczne korzystanie z niego.
 • Opracowanie programu dla rozwoju rolnictwa, przetwórstwa i spółdzielczości.
 • Przyjęcie odpowiedzialności za powstawanie i tworzenie nowych miejsc pracy.
 • Kolektory słoneczne, pomoc mieszkańcom w ich pozyskiwaniu oraz dofinansowaniu.
 • Obniżenie poborów Wójta o 50% /obecnie wynoszą ok. 11,5 tys zł plus 13-ta pensja, służbowy samochód/ i powiązanie ich z najniższą  płacą na terenie naszej gminy.
 • Obniżenie diet Radnych, obecnie często przekraczają nawet 1 tys. zł/ 300 zł za jedną odbywaną po południu Sesję i 120 zł za każdą komisję

Popieram

 • Do Rady Powiatu Sanockiego i Rad Gmin kandydatów KWW Więź i Dobro Wspólne
 • Do Sejmiku Województwa Podkarpackiego – Leszek Ciepły lista nr 5 pozycja 5.

KWW „Więź i Dobro Wspólne”
więcej o nas i nasi kandydaci na radnych:

W naszym społeczeństwie obserwujemy pesymizm i brak wiary w sens jakiegokolwiek działania dla dobra wspólnego, ponieważ brak jest wzajemnego zaufania i nie ma wartości w życiu publicznym, które są zgodne z naszym chrześcijańskim wychowaniem.

Połączyła nas aktywność i wiara w sens działania, bo stanie z boku i narzekanie pogłębia tylko frustrację i nie daje niczego pozytywnego. Mamy  przykład wysokiej skuteczności inicjatywy grupki ludzi, którzy spowodowali zajęcie się przez Sejm prawem dotyczącym elektrowni wiatrowych – potrafili „skrzyknąć  się“ z całej Polski do Warszawy, by zwrócić uwagę opinii publicznej na brak właściwych rozwiązań prawnych w tej kwestii. To jest dowód na to, że jeden człowiek znaczy wiele i może dużo, jeżeli zjednoczy siły z podobnie myślącymi jednostkami i zadziała we właściwym miejscu. Na pewno nie jest to miejsce na kanapie przed telewizorem !!!

Można powiedzieć, że chcemy ożywić aktywność społeczeństwa z czasów „Solidarności“, gdy ludzie samorzutnie się organizowali i potrafili pokonać wszelkie przeszkody, jakie stawiała władza. Potrafili w jedną noc postawić kościół i dopilnować potem, by go nie rozebrano, jako nielegalny budynek a w rezultacie osiągnąć cel zbudować już legalnie własną świątynię. Teraz takich spraw, których musimy dopilnować dla dobra naszych społeczności lokalnych, czyli dobra wspólnego, jest znacznie więcej.

Mamy nadzieję, że uda nam się odbudować rzecz najcennniejszą, którą zaprzepaszczono w wolnej Polsce zaufanie społeczne a to wymaga powrotu do podstawowych wartości moralnych. Żadne społeczeństwo nie może bez nich prawidłowo funkcjonować i zachować zdrowia moralnego. W życiu społecznym najważniejsze są: godność człowieka, solidarność, dobro wspólne, odpowiedzialność i prawda.


Należy postawić na ludzi aktywnych i uczciwych, którzy mają duchowy potencjał i nie mogli się do tej pory zrealizować w sferze publicznej.

Kim jesteśmy?

Nie stoją za nami żadne komitety poparcia wpływowych osób ani pieniądze,ale ale liczymy na poparcie zwykłych ludzi, sanoczan i mieszkańców z okolic miasta, którzy jak my borykają się z problemami codziennego życia – a jest nas 90% ogółu !!!

Każdy może być członkiem Komitetu Wyborców „ Więź i Dobro Wspólne“ bez względu na orientację polityczną, jeżeli akceptuje wartości, które są dla nas podstawą działania.

Dlaczego podejmujemy działanie?

> Jeżeli chcemy zmienić w naszym otoczeniu to, czego nie akceptujemy, musimy działać!

> Zmiany są zdrowe dla władzy – tego uczy nas przyroda: stojąca woda zarasta glonami a kamień leżący wtym samym miejscu obrasta mchem. Zmiany są jedyną higieną życia zbiorowego – bo w miarę upływu czasu wypala się entuzjazm i pomysłowość człowieka a opanowuje go rutyna, która jest niszcząca.

> Uważamy, że kryzys dotyczy wszystkich a nie tylko maluczkich i najsłabszych – nie dopuścić do poszerzania się społecznych stref biedy

KANDYDACI DO RADY POWIATU SANOCKIEGO LISTA NR 15

Okręg nr 1 – Gminy Besko, Bukowsko, Zarszyn

•Rakoczy Mieczysław

•Dragan Marek

•Hedesz Beata Anna

•Żyłka Tadeusz Józef

•Kotecki Marian Józef

•Szul Jerzy Tomasz

•Waligóra Danuta Maria

Okręg nr 2 – Gmina Komańcza i Zagórz

•Usyk Aleksandra

•Haduch Renata Maria

•Fejdasz Witold Franciszek

•Bober Wojciech Kazimierz

•Hoksa Wacław

•Kozioł Janusz

Okręg nr 3 Miasto Sanok

•Drwięga Wacław Wojciech

•Kocyłowska Alicja

•Kluska Jerzy Stanisław

•Sebastiański Paweł

•Pityńska Barbara Julia

•Sawczak Jolanta Danuta

•Radwańska Joanna Elżbieta

•Turkawski Grzegorz Piotr

•Wójcik Józef Jan

Okręg nr 4 – Gmina Sanok (gmina wiejska), Tyrawa Wołoska

•Lewicki Stanisław Antoni

•Smoła Andrzej Jan

•Osękowska-Hoksa Agnieszka Marzena

•Świder Piotr Edward

•Bil Andrzej

•Jakima Agnieszka

KANDYDACI DO RADY MIASTA SANOK LISTA NR 22

Okręg nr 1 – Dąbrówka, Śródmieście

•Fedyn Andrzej

•Ślusarz Bohdan Marek

•Dulęba Witold Aleksander

•Frączek Tadeusz Antoni

•Wierzbicki Andrzej Adam

Okręg nr 2 – Wójtostwo

•Sybidło Jerzy

•Rogowska – Chęć Grażyna

•Sebastyański Witold Janusz

•Wójcik Piotr

•Stabryła Mariusz

•Józefczyk Ryszard

Okręg nr 3 – Błonie, Posada, Olchowce, Zatorze

•Czerwiński Tadeusz Marian

•Terefinko Czesław Andrzej

•Piotrowski Marian Jan

•Marchel Andrzej

•Obszarny Małgorzata

•Sałagacka Barbara Halina

KANDYDACI DO RADY GMINY:

SANOK (Wiejska)

Okręg nr 1  (Niebieszczany)

•Fal Grzegorz

Okręg nr 2 (Markowce, Prusiek)

•Dzierżawski Jan

Okręg nr 3 (Sanoczek, Zabłotce)

•Kudroń Teresa

Okręg nr 5 (Czerteż, Kostarowce)

•Hydzik Zofia Zuzanna

Okręg nr 7 (Strachocina)

•Daszyk Wacław Henryk

Okręg nr 8 (Lalin, Pakoszówka)

•Dereń Tomasz Jan

Okręg 11 (Dębna, Mrzygłód, Tyrawa Solna)

•Penar Zbigniew Andrzej

Okręg nr 12 (Dobra, Hłomcza, Łodzina)

•Woroszczak Grzegorz

Okręg nr 13 (Liszna, Wujskie, Załuż)

•Biskup Henryk Ignacy

Okręg nr 14 (Bykowce, Płowce, Stróże Małe, Stróże Wielkie)

•Tymcio Michał

ZAGÓRZ

Okręg nr 2 (Zasław, Żabnik)

•Marchewka Mirosław Andrzej

Okręg nr 3 (Stary Zagórz)

•Nowosielski Andrzej Julian

TYRAWA WOŁOSKA

Okręg nr 5

•Pisz-Nitka Renata

BESKO

Okręg nr 1

•Kłak Jadwiga

•Bolanowski Jan

Okręg nr 2

•Łącka Krystyna

Okręg nr 3

•Mermer Grażyna

Okręg nr 4

•Mermer Adam

ZARSZYN

Okręg nr 4

•Twardowicz Zdzisław

Okręg nr 6

•Wowk Jan Andrzej

•Szychowski Piotr Ryszard

Okręg nr 7

•Bajger Aneta

•Szal Anna

Okręg nr 8

•Słowiak Irena Maria

Okręg nr 9

•Nowak Agnieszka

•Szaro Małgorzata Maria

KANDYDAT NA WÓJTA GMINY WIEJSKIEJ SANOK KW „Więź i Dobro Wspólne”

Daszyk Marian

„Publikacja sfinansowana ze środków KWW „Więź i Dobro Wspólne”

17-11-2010

Udostępnij ten artykuł znajomym:

Udostępnij


Napisz komentarz przez Facebook


lub zaloguj się aby dodać komentarz


Pokaż więcej komentarzy (0)