REKLAMA
REKLAMA

Cięcia na aktywizację osób bezrobotnych nie ominęły Sanoka

SANOK. Spore zainteresowanie wśród Internautów wywołał materiał wideo dotyczący Powiatowego Urzędu Pracy w Sanoku, w związku z tym postanowiliśmy rozszerzyć informacje dotyczące aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych o dane otrzymane z sanockiej placówki.

Informacje dotyczące aktywnych form realizowanych w 2010 r. i planowanych w 2011 r.

Powiatowy Urząd Pracy w Sanoku w 2010 r. realizował programy na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej w ramach środków Funduszu Pracy, a także w ramach projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

W roku ubiegłym Urząd podejmował działania związane z promocją przedsiębiorczości wśród osób bezrobotnych, w ramach których przyznawano jednorazowo środki na podjęcie działalności gospodarczej, a także organizowano szkolenia „ABC działalności gospodarczej”, które miały na celu przygotowanie do założenia i prowadzenia własnej firmy w początkowym okresie jej funkcjonowania.

Dzięki wsparciu finansowemu PUP Sanok powstało 285 nowych firm, z których najwięcej działalność prowadzić będzie w zakresie usług.

Urząd finansował także tworzenie nowych miejsc pracy w istniejących już firmach poprzez:

-refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego, – refundując koszty utworzenia 153 stanowisk pracy,

-subsydiowanie zatrudnienia osób bezrobotnych w ramach prac interwencyjnych na 135 stanowiskach pracy.

Realizowano również programy, które wspierają jednocześnie bezrobotnych jak i pracodawców poprzez:

-finansowanie szkoleń dla 682 bezrobotnych,

-organizację staży dla 795 osób, z których 566 zostało skierowanych do odbycia stażu w roku 2010 r., natomiast 229 kontynuowało staż w ramach umów zawartych w 2009 r.,

-refundację kosztów przejazdu do pracy oraz zwrot kosztów opieki nad dzieckiem dla 68 osób.

We współpracy z lokalnymi samorządami zorganizowano także roboty publiczne, prace społecznie użyteczne, w ramach których przygotowano 175 stanowisk pracy dla osób bezrobotnych będących w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy (bezrobotni bez prawa do zasiłku, bez kwalifikacji zawodowych, po 50 roku życia). Ogółem w ramach środków finansowych będących w dyspozycji Urzędu w 2010 r. udzielono wsparcia 2066 bezrobotnym.

Obecnie Powiatowy Urząd Pracy w Sanoku dysponuje środkami Funduszu Pracy tzw. „algorytmowymi” (ustalanymi dla Urzędu wg. określonych kryteriów ) w ramach których w roku bieżącym zaplanowano:

-organizację szkoleń,

-dofinansowanie podjęcia działalności gospodarczej przez osoby bezrobotne,

-refundację kosztów wyposażenia stanowisk pracy,

-organizację staży, prac interwencyjnych, robót publicznych i prac społecznie użytecznych.

Z uwagi na wysokość środków, którymi aktualnie dysponuje Urząd Pracy i zainteresowanie określonymi programami rynku pracy, w roku bieżącym ustalono zasady organizacji poszczególnych form pomocy, które wprowadzają pewne preferencje i ograniczenia w stosunku do roku ubiegłego i tak na przykład:

-o udzielenie środków na podjęcie działalności ubiegać się mogą bezrobotni, którzy w ewidencji bezrobotnych są przez okres co najmniej 3 miesięcy, przy czym nie dotyczy to bezrobotnych po 50 roku życia i osób niepełnosprawnych,

-bezrobotni zobowiązani są do udokumentowania wykształcenia lub doświadczenia niezbędnego do prowadzenia zaplanowanej działalności,

-maksymalną kwotę dofinansowania ustalono na 15.000.-zł

– środki Funduszu Pracy na uruchomienie nowego przedsięwzięcia mogą być przeznaczone w szczególności na zakup środków trwałych, wyposażenia, urządzeń niezbędnych i bezpośrednio związanych z planowaną działalnością,

Podobnie jak w roku ubiegłym największe zainteresowanie wśród pracodawców dotyczy organizacji staży , dlatego też Urząd wprowadził nowe zasady organizacji tej formy pomocy, zgodnie z którymi m.in.

-przy rozpatrywaniu wniosków preferowani będą pracodawcy zapewniający zatrudnienie po zakończeniu stażu,

-maksymalny okres trwania stażu ustalono na 6 miesięcy,

-oferty odbycia stażu w pierwszej kolejności kierowane będą do osób bezrobotnych bez
doświadczenia zawodowego, dotychczas nie uczestniczących w stażu, osób powyżej 50 roku życia ,osób niepełnosprawnych,
Urząd nie będzie finansował kosztów przejazdu i zakwaterowania bezrobotnym kierowanym na staż.

Aby udzielić wsparcia większej liczbie pracodawców zamierzających tworzyć nowe stanowiska pracy ustalono niższe kwoty refundacji kosztów wyposażenia stanowiska pracy. Maksymalna kwota refundacji na jedno stanowisko pracy wynosić będzie 12.000 zł, natomiast miesięczne dofinansowanie do zatrudnienia w ramach prac interwencyjnych
600 zł plus składka ZUS od tej kwoty.

Podobnie jak w latach ubiegłych Urząd podejmował będzie działania celem pozyskania dodatkowych środków na aktywizację osób bezrobotnych, zarówno z Europejskiego Funduszu Społecznego, jak również z rezerwy Ministra Pracy i Polityki Społecznej.

24-02-2011

Udostępnij ten artykuł znajomym:

Udostępnij


Napisz komentarz przez Facebook


lub zaloguj się aby dodać komentarz


Pokaż więcej komentarzy (0)