REKLAMA
REKLAMA

Nabór na stanowisko animatora sportu!

Wójt Gminy Sanok ogłasza nabór na stanowisko: Animator sportu w kompleksie boisk sportowych „Moje Boisko- ORLIK 2012” w Trepczy.

I. Wymagania niezbędne:
1. Posiada kwalifikacje trenera albo instruktora w jednej z dyscyplin sportowych: piłka nożna, piłka ręczna, koszykówka lub siatkówka,
2. dobry stan zdrowia,
3. niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie, pełna zdolność do czynności prawnych,
4. dokładność w wykonywaniu zadań, uprzejmość, systematyczność, obowiązkowość, punktualność, dyspozycyjność.

II. Wymagania dodatkowe:
1. Udokumentowana praca z dziećmi i młodzieżą na stanowisku trenera lub instruktora,
2. umiejętność komunikowania się, kreatywność,
3. prawo jazdy kat B

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
1. Organizacja zajęć sportowo-rekreacyjnych,
2. nadzór nad realizacją harmonogramu korzystania z boisk,
3. prowadzenie rejestru użytkowników obiektu,
4. przygotowywanie informacji okresowych z działań realizowanych na obiekcie,
5. dbanie o odpowiedni stan techniczny powierzonego mienia,
6. dbanie o porządek na obiekcie i wokół niego,
7. przestrzeganie i stosowanie Regulaminu korzystania z kompleksu boisk sportowych,
8. współpraca z dyrektorami szkół działających na terenie Gminy Sanok w organizacji zajęć sportowych,
9. organizacja imprez, turniejów, mistrzostw sportowych,
10. współpraca z stowarzyszeniami działającymi na terenie Gminy Sanok y w zakresie popularyzacji zajęć sportowych i rekreacyjnych,
11. aktywizacja sportowa  mieszkańców Gminy Sanok
12. upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży.

IV. Wymagane dokumenty:
1. Życiorys (CV),
2. list motywacyjny,
3. oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwo umyślne oraz oświadczenie,
że nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne,
4. kserokopia dokumentów poświadczających wykształcenie i kwalifikacje,
5. inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,
6. zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na danym stanowisku .
7. kserokopia dowodu osobistego i prawa jazdy,
8. kserokopie świadectw pracy.

V. Sposób i termin składania ofert:
1. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach w terminie do 14 lutego 2011r.
do godz. 13.00 w sekretariacie Urzędu Gminy Sanok z dopiskiem „ Animator sportu „ Moje boisko – Orlik 2012”
2. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane, .
3. Kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną w dniu 15.02.2011r.
4. Informacja o wynikach naboru zostanie umieszczona na tablicy ogłoszeń Gminy Sanok i Biuletynie Informacji Publicznej.

VI . Inne informacje:
1.wymagane dokumenty aplikacyjne powinny być opatrzone klazulą „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb przeprowadzenia rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych(Dz. U. Nr 101, poz.926 z 2002 r. z późn.zm.),

Wójt Gminy Sanok

11-02-2011

Udostępnij ten artykuł znajomym:




Dodaj komentarz

Zaloguj się a:

  • Twój komentarz zostanie wyróżniony,
  • otrzymasz punkty, które będziesz mógł wymienić na nagrody,
  • czytelnicy będa mogli oceniać Twoją wypowiedź (łapki),
lub dodaj zwykły komentarz, który zostanie wyświetlany na końcu strony, bez możliwosci głosowania oraz pisania odpowiedzi.
Dodając komentarz akceptujesz postanowienia regulaminu.

| Zaloguj się
Pokaż więcej komentarzy (0)