REKLAMA
REKLAMA

Nabór wniosków stypendialnych w Sanoku!

SANOK. Urząd Miasta Sanoka informuje, że istnieje możliwość ubiegania się o stypendium szkolne w roku szkolnym 2011/2012 na podstawie przepisów ustawy z dnia 16 grudnia 2004 roku o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

 

O pomoc materialną o charakterze socjalnym mogą ubiegać się uczniowie, którzy spełniają warunki:

-są uczniami szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchaczami publicznych kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia,

-są wychowankami publicznych i niepublicznych ośrodków umożliwiających dzieciom i młodzieży upośledzonym umysłowo, w tym także w stopniu głębokim, udział w zajęciach rewalidacyjno – wychowawczych, do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki,

-są uczniami szkół niepublicznych nie posiadających uprawnień szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki,

-są słuchaczami niepublicznych kolegiów nauczycielskich i nauczycielskich kolegiów języków obcych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia,

-mieszkają w Sanoku,

-znajdują się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo – wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna,

-miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być wyższa niż kwota, o której mowa w art. 8 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 12.03.2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593 z późn. zm.) – wynosi ona na dzień 01.10.2006 roku 351,00 zł.

Wnioski stypendialne dla uczniów zamieszkałych na terenie Sanoka wydawane będą w terminie
od 25.08.2011 r. do 15.09.2011 r. w Biurze Stypendialnym, przy  ul. Rynek 16 – I piętro oraz od 29.08.2011 r. do 15.09.2011 r. w sekretariatach szkół.

Wniosek będzie także dostępny na stronie internetowej Urzędu Miasta Sanoka www.sanok.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

Wypełnione wnioski wraz z załącznikami należy składać w terminie od 01.09.2011r. do 15.09.2011r. w Biurze Sypendialnym przy ul. Rynek 16 – I piętro w godzinach pracy biura tj. 8:00 – 14:00.

16-08-2011

Udostępnij ten artykuł znajomym:

Udostępnij


Napisz komentarz przez Facebook


lub zaloguj się aby dodać komentarz


Pokaż więcej komentarzy (0)