REKLAMA
REKLAMA

Ogłoszenie Zarządu Powiatu w Sanoku

SANOK. Zarząd powiatu w Sanoku ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu użytkowego Nr 1, w budynku wielolokalowym w Sanoku przy ul. Jagiellońskiej 20.

 

Lokal użytkowy Nr 1 o powierzchni użytkowej 133,38 m2 położony jest na parterze budynku wielolokalowego w Sanoku przy ul. Jagiellońskiej 20. Składa się z hallu, 5 pokoi biurowych, magazynku i pomieszczenia w.c. Dla lokalu Nr 1 w Sądzie Rejonowym w Sanoku prowadzona jest księga wieczysta KW Nr KS1S/ 00061757/6.

Lokal wyposażony w instalacje: elektryczną, gazową oraz wodno-kanalizacyjną. Pomieszczenie w.c. (sanitariat) obciążone jest bezterminową służebnością na rzecz każdoczesnych właścicieli lokali Nr 2 i Nr 3, polegającą na prawie korzystania z sanitariatu.

Z lokalem związany jest udział wynoszący 1820/10000 w częściach wspólnych budynku i w prawie własności działki Nr 1106 o pow. 0,0597 ha, objętej księgą wieczystą KW Nr KS1S/00060065/1. Budynek przy ul. Jagiellońskiej Nr 20, w którym znajduje się lokal Nr 1 wpisany jest do ewidencji zabytków Gminy Miasta Sanoka.

Przetarg odbędzie się w dniu 20 stycznia 2012r. o godz. 1000 w budynku Starostwa Powiatowego w Sanoku przy ul. Kościuszki 36, pokój Nr 22.

Cena wywoławcza wynosi 300.000,00 zł (słownie: trzysta tysięcy złotych) Wadium wynosi 30.000,00 zł (trzydzieści tysięcy złotych)

Wadium należy wpłacić w pieniądzu, na konto Powiatu Sanockiego Nr 81 8642 0002 2001 0065 8201 0002 prowadzone w Podkarpackim Banku Spółdzielczym w Sanoku w terminie do dnia 17 stycznia 2012r. Wpłaty wadium należy dokonać w taki sposób, żeby pieniądze na koncie Powiatu były w dniu 17 stycznia 2012r.

Cenę lokalu, ustaloną w wysokości uzyskanej w wyniku przetargu, pomniejszoną o wpłacone wadium, nabywca jest zobowiązany wpłacić najpóźniej trzy dni naprzód, przed zawarciem umowy sprzedaży na konto Powiatu Sanockiego Nr 43 8642 1184 2018 0065 8201 0078 prowadzone w Podkarpackim Banku Spółdzielczym w Sanoku.

O miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży lokalu , osoba ustalona jako nabywca, zostanie zawiadomiona najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

Jeżeli osoba ustalona jako nabywca lokalu nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanych w zawiadomieniu, Zarząd Powiatu w Sanoku może odstąpić od jej zawarcia, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Koszty związane z zawarciem aktu notarialnego ponosi nabywca.

Z uzasadnionej przyczyny Zarząd Powiatu w Sanoku może odwołać ogłoszony przetarg.

Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu przetargu można uzyskać w Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Sanoku, ul. Kościuszki 36, pokój 24
(tel. 13- 465- 76-12) lub na stronie internetowej www.bip.powiat-sanok.pl

13-12-2011

Udostępnij ten artykuł znajomym:

Udostępnij


Napisz komentarz przez Facebook


lub zaloguj się aby dodać komentarz


Pokaż więcej komentarzy (0)