REKLAMA
REKLAMA

Ogłoszono I przetarg w sprawie „starego” budynku policji w Sanoku

SANOK. Zarząd Powiatu w Sanoku ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości Powiatu Sanockiego,  położonej  w Sanoku  obręb Śródmieście przy ul. Sienkiewicza 5, objętej księgą wieczystą KW Nr KS1S/00050904/2, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów  zabudowaną działką  Nr 487 o pow. 0,1897 ha.

 

W skład zabudowy wchodzą budynki:  administracyjny o pow. użytkowej 1775,26 m2,  garażowy o pow. użytkowej 144,47 m2 i agregatorowni z rozdzielnią o pow. użytkowej  28,73 m2.

Działka Nr 487 jest ogrodzona. Od strony zachodniej na całej długości przylega do publicznej drogi powiatowej.
Dla obszaru na którym posadowiona jest przedmiotowa nieruchomość brak jest planu zagospodarowania przestrzennego. W Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodaro-wania Przestrzennego Miasta Sanoka, zbywana  nieruchomość  leży w STREFIE I (Śródmiejskiej) w obszarze oznaczonym symbolem RC opisanym jako „Obszar rewitalizacji Centrum i Zespołu Staromiejskiego”

Budynek administracyjny posadowiony na działce Nr 487 wpisany jest do gminnej ewidencji zabytków.

Przetarg  odbędzie się w dniu 12 stycznia 2012r o godz. 10-tej w siedzibie Starostwa

Powiatowego w Sanoku przy ul. Kościuszki 36, pokój 22.

Cena wywoławcza  nieruchomości – 2.950.000,00 zł.

Wadium  –   295.000,00 zł.

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, które wpłacą wadium w pieniądzu na konto Powiatu Sanockiego Nr 81 8642 0002 2001 0065 8201 0002 prowadzone w Podkarpackim Banku Spółdzielczym  w Sanoku,  w taki sposób, aby pieniądze na koncie Powiatu były najpóźniej w dniu   9 stycznia 2012r.

Cenę nieruchomości, ustaloną w wysokości    uzyskanej w wyniku przetargu, pomniejszoną o wpłacone wadium, nabywca jest obowiązany wpłacić najpóźniej trzy dni naprzód, przed zawarciem umowy sprzedaży, na konto Powiatu Sanockiego Nr 43 8642 1184 2018 0065 8201 0078 prowadzone w Podkarpackim Banku Spółdzielczym w Sanoku.

O miejscu i terminie   zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości, osoba ustalona jako nabywca, zostanie zawiadomiona najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanych w zawiadomieniu, Zarząd Powiatu w Sanoku może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Z uzasadnionej przyczyny Zarząd Powiatu w Sanoku może odwołać ogłoszony przetarg.

Szczegółowe informacje dotyczące w/w nieruchomości można uzyskać w Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Sanoku, ul. Kościuszki 36, pokój 24. Telefon:  (13)  4657612. Pełna treść powyższego ogłoszenia znajduje się na stronie internetowej – www.bip.powiat-sanok.pl

zdjęcia: archiwum redakcji

08-11-2011

Udostępnij ten artykuł znajomym:Dodaj komentarz

Zaloguj się a:

  • Twój komentarz zostanie wyróżniony,
  • otrzymasz punkty, które będziesz mógł wymienić na nagrody,
  • czytelnicy będa mogli oceniać Twoją wypowiedź (łapki),
lub dodaj zwykły komentarz, który zostanie wyświetlany na końcu strony, bez możliwosci głosowania oraz pisania odpowiedzi.
Dodając komentarz akceptujesz postanowienia regulaminu.

Pokaż więcej komentarzy (0)