REKLAMA
REKLAMA

W Dobrej powstanie plac zabaw. Komu wsparcie z Unii?

DOBRA k. SANOKA. Niemal 18 tys. unijnego dofinansowania otrzymała miejscowość na stworzenie centrum rekreacji. Reszta, nieco ponad 7 tys. zł pochodzić będzie z budżetu OSP w Dobrej.


Całkowity i dokładny koszt inwestycji to 25 216 zł. 17 651,20 zł pochodzić będzie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Pieniądze te udało się pozyskać za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania „Dolina Sanu”.

– Z tych pieniędzy powstanie plac zabaw wyposażony w stół do ping-ponga, zjeżdżalnię, wieże wspinaczkową, ławeczki, kosze na śmieci, huśtawki, przeplotnię – mówi Mariusz Szmyd, wójt gm. Sanok. – Plac zabaw to świetna atrakcja zarówno dla mieszkańców Dobrej jak i przybywających tu corocznie turystów. Jestem jak najbardziej za takimi inicjatywami, zwłaszcza, że to sami liderzy lokalni wspomogli działania samorządowe i doprowadzili do złożenia wniosku i koniec końców otrzymali dofinansowanie – dodaje wójt.

Poziom dofinansowania na tzw. „małe projekty” wynosi do 70 proc., ale nie więcej niż 25 000 zł.

Komu wsparcie z Unii?
O pieniądze starać mogą się
– osoby fizyczne, które są:
• obywatelami państwa członkowskiego UE,
• pełnoletnie,
• mają miejsce zamieszkania na obszarze objętym LSR, lub wykonują działalność gospodarczą na tym obszarze.

– osoby prawne albo jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którym ustawy przyznają zdolność prawną:
• działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, posiadające siedzibę na obszarze objętym LSR lub prowadzące działalność na obszarze objętym LSR, lub
• utworzone na podstawie przepisów ustaw, w tym fundacje albo stowarzyszenia, które posiadają siedzibę na obszarze objętym LSR lub prowadzą działalność na tym obszarze.

Zakres pomocy w ramach „małych projektów” obejmuje:
1. podnoszenie świadomości społeczności lokalnej, w tym przez organizację szkoleń i innych przedsięwzięć o charakterze edukacyjnym i warsztatowym;

2.
podnoszenie jakości życia społeczności lokalnej:
a. udostępnianie urządzeń i sprzętu komputerowego, w tym umożliwiającego dostęp do Internetu,
b. organizację imprez kulturalnych, rekreacyjnych lub sportowych;

3.
rozwijanie aktywności społeczności lokalnej, w tym przez:
a. promocję lokalnej twórczości kulturalnej z wykorzystaniem lokalnego dziedzictwa, w tym kulturowego, historycznego lub przyrodniczego,
b. kultywowanie miejscowych tradycji, obrzędów i zwyczajów,
c. kultywowanie języka regionalnego i gwary,
d. kultywowanie tradycyjnych zawodów i rzemiosła;

4. rozwijanie turystyki lub rekreacji, w tym przez:
a. utworzenie lub zmodernizowanie bazy informacji turystycznej oraz stron internetowych, przygotowanie i wydanie folderów oraz innych publikacji informacyjnych,
b. budowę, odbudowę lub oznakowanie małej infrastruktury turystycznej, w szczególności punktów widokowych, miejsc wypoczynkowych lub biwakowych, tras narciarstwa biegowego lub zjazdowego, szlaków wodnych, szlaków rowerowych, szlaków konnych, ścieżek spacerowych lub dydaktycznych;

5. zachowanie, odtworzenie, zabezpieczenie lub oznakowanie cennego, lokalnego dziedzictwa krajobrazowego i przyrodniczego, w szczególności obszarów objętych poszczególnymi formami ochrony przyrody, w tym obszarów Natura 2000;

6. zachowanie lokalnego dziedzictwa kulturowego i historycznego, w tym przez:
a. odbudowę albo odnowienie lub oznakowanie budowli lub obiektów małej architektury wpisanych do rejestru zabytków lub objętych wojewódzką ewidencją zabytków,
b. odnowienie dachów lub elewacji zewnętrznych budynków wpisanych do rejestru zabytków lub objętych wojewódzką ewidencją zabytków,
c. remont lub wyposażenie muzeów,
d. remont lub wyposażenie świetlic wiejskich;

7. inicjowanie powstawania, przetwarzania lub wprowadzania na rynek produktów i usług opartych na lokalnych zasobach, tradycyjnych sektorach gospodarki lub lokalnym dziedzictwie, w tym kulturowym, historycznym lub przyrodniczym, albo podnoszenie jakości takich produktów;

8. wykorzystanie energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych w celu poprawienia warunków prowadzenia działalności kulturalnej lub gospodarczej, z wyłączeniem działalności rolniczej.

Wnioski o pomoc składa się w siedzibie LGD. Nabory prowadzone będą w trybie zamkniętym w terminach ogłoszonych przez samorząd województwa (SW) na wniosek LGD. Przewidywany najbliższy termin ogłoszenia naboru przez LGD Dolina Sanu to styczeń/luty 2012r.

Lokalna Grupa Działania „Dolina Sanu” dysponuje budżetem na poziomie pół miliona złotych na wnioski w ramach „małych projektów”.

Osoby zainteresowane uzyskaniem dofinansowania mogą zgłaszać się do Biura LGD, ul. Kościuszki 23, pokój 102, tel. 13 49 40 649.

09-11-2011

Udostępnij ten artykuł znajomym:
Dodaj komentarz

Zaloguj się a:

  • Twój komentarz zostanie wyróżniony,
  • otrzymasz punkty, które będziesz mógł wymienić na nagrody,
  • czytelnicy będa mogli oceniać Twoją wypowiedź (łapki),
lub dodaj zwykły komentarz, który zostanie wyświetlany na końcu strony, bez możliwosci głosowania oraz pisania odpowiedzi.
Dodając komentarz akceptujesz postanowienia regulaminu.

| Zaloguj się
Pokaż więcej komentarzy (0)