REKLAMA
REKLAMA

Absolutoryjna sesja Rady Powiatu Sanockiego

SANOK. 11 czerwca 2012r. o godz. 9.00 w Sali Herbowej Urzędu Miasta Sanoka odbędzie się XXIII Sesja Rady Powiatu Sanockiego z następującym porządkiem obrad:

1.  Otwarcie obrad sesji.
2.  Powołanie sekretarza.
3.  Przedstawienie porządku obrad.
4. Sprawozdanie Przewodniczących Komisji z pracy Komisji  między  sesjami.
5. Sprawozdanie Starosty z pracy Zarządu między sesjami i wykonania uchwał Rady  Powiatu.
6. Debata w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi  Powiatu Sanockiego za 2011 rok.:
a) rozpatrzenie Sprawozdania z wykonania  budżetu Powiatu Sanockiego za  2011 rok.
b) rozpatrzenie Sprawozdania finansowego Powiatu Sanockiego za 2011 rok.
c) zapoznanie się z informacją o stanie mienia Powiatu Sanockiego.
d) odczytanie opinii RIO w sprawie Sprawozdania rocznego Zarządu Powiatu w Sanoku z wykonania budżetu Powiatu za 2011 rok.
e) odczytanie opinii Komisji Rewizyjnej dotyczącej wykonania budżetu Powiatu Sanockiego za rok 2011 oraz sprawozdania finansowego.
f) Podjęcie uchwały  w sprawie rozpatrzenia  i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatu Sanockiego za rok 2011 wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu .
g) odczytanie wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie  absolutorium dla Zarządu Powiatu Sanockiego za 2011 rok.
h) odczytanie opinii RIO w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu o udzielenie absolutorium Zarządowi Powiatu.
i) dyskusja.
j) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu w Sanoku z tytułu wykonania budżetu  na 2011 rok.
7. Przyjęcie Sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sanoku za 2011 rok.
8. Podjęcie uchwały   w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na 2012 rok  ( kwota   600 zł).
9. Podjęcie uchwały   w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości Powiatu Sanockiego.
10. Podjęcie uchwały    w sprawie zmiany Uchwały Nr XX/201/2008 Rady Powiatu w Sanoku z dnia  2 czerwca 2008r. dotyczącej przystąpienia Powiatu Sanockiego do realizacji projektu w ramach Poddziałania 7.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na rok  2012.
12. Złożenie informacji Radzie Powiatu w Sanoku o zamiarze zbycia nieruchomości Powiatu Sanockiego.
13.  Podjęcie uchwały   w sprawie zmniejszenia opłaty za wydanie nowego prawa jazdy.
14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na 2012 rok ( 15.000 zł).
15. Podjęcie uchwały   w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na 2012 rok (250.000 zł).
16. Podjęcie uchwały  w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sanockiego na lata 2012 – 2023.
17. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na 2012 rok (500.536 zł).
18. Podjęcie uchwały   w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na 2012 rok ( 36.000 zł).
19. Podjęcie uchwały  w sprawie przystąpienia Powiatu Sanockiego do realizacji projektu „ Podkarpacie stawia na zawodowców” w ramach POKL.
20.  Interpelacje i zapytania radnych.
21. Wnioski i oświadczenia.
22. Zamknięcie obrad sesji.

Przewodniczący Rady Powiatu w Sanoku
Robert Pieszczoch

08-06-2012

Udostępnij ten artykuł znajomym:

Udostępnij

Napisz komentarz przez Facebook

lub zaloguj się aby dodać komentarz


Pokaż więcej komentarzy (0)