REKLAMA
REKLAMA

Dziś sesja Sejmiku Województwa (TRANSMISJA NA ŻYWO)

RZESZÓW / PODKARPACIE. Dziś 28. sesja Sejmiku Województwa Podkarpackiego. Początek obrad o godz. 11:00. Radni będą Podjęcie rozmawiać m.in. na temat budżetu Województwa Podkarpackiego na 2013 rok. Publikujemy porządek obrad.

TRANSMISJA NA ŻYWO NA STRONIE:

http://www.umwp.podkarpackie.pl/index.php/biuro-prasowe/bezporednie-transmisje2

Porządek obrad przewiduje:

1. Otwarcie sesji.

2. Przyjęcie protokołu XXVII sesji.

3. Podjęcie uchwały w sprawie wstąpienia Pana Jarosława Andrzeja Brenkacza na miejsce radnego, któremu wygasł mandat.

4. Złożenie ślubowania przez radnego, który objął manat Radnego Województwa Podkarpackiego.

5. Podjęcie uchwały w sprawie budżetu Województwa Podkarpackiego na 2013 rok.

6. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Województwa Podkarpackiego.

7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie Regulaminu programu stypendialnego w ramach projektu systemowego pn. „Podkarpacki fundusz stypendialny dla doktorantów”.

8. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia roku 2013 Rokiem Aleksandra hrabiego Fredry.

9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr II/15/10 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 14 grudnia 2010 r. w sprawie powołania składu osobowego Komisji Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej Sejmiku Województwa Podkarpackiego.

10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr II/9/10 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 14 grudnia 2010 r. zmienionej Uchwałą Nr XV/239/11 z dnia 28 listopada 2011 r. w sprawie powołania składu osobowego Komisji Budżetu, Mienia i Finansów Sejmiku Województwa Podkarpackiego.

11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr II/11/10 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 14 grudnia 2010 r. zmienionej Uchwałą Nr XV/241/11 z dnia 28 listopada 2011 r. w sprawie powołania składu osobowego Komisji Współpracy z Zagranicą, Turystyki i Promocji Sejmiku Województwa Podkarpackiego.

12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr II/14/10 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 14 grudnia 2010 r. zmienionej Uchwałą Nr XV/243/11 z dnia 28 listopada 2011 r. w sprawie powołania składu osobowego Komisji Ochrony Zdrowia, Polityki Prorodzinnej i Społecznej Sejmiku Województwa Podkarpackiego.

13. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Sejmiku Województwa Podkarpackiego na 2013 rok.

14. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Sejmiku Województwa Podkarpackiego na 2013 rok.

15. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej Sejmiku Województwa Podkarpackiego na 2013 roku.

16. Podjęcie uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Województwo Podkarpackie, oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.

17. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Mieleckiego.

18. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr IX/131/11 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 30 maja 2011 r. w sprawie przystąpienia do aktualizacji Strategii rozwoju województwa podkarpackiego na lata 2007-2020.

19. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze województwa podkarpackiego.

20. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Miastu Rzeszów z budżetu Województwa Podkarpackiego w roku 2012.

21. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały w sprawie udzielenia Gminie Miejskiej Rzeszów pomocy finansowej.

22. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zmian w planie finansowym Podkarpackiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Boguchwale na rok 2012.

23. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia projektu planu finansowego Podkarpackiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Boguchwale na rok 2013.

24. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Programu Działalności Podkarpackiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego.

25. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad udzielania dotacji celowej, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji oraz sposobu jej rozliczania dla spółek wodnych.

26. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie części działki położonej w Przemyślu przy ul. Monte Cassino z przeznaczeniem na pawilon handlowy.

27. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr VIII/125/07 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 28 maja 2007 r. w sprawie ustalenia maksymalnej wysokości pożyczek oraz udzielenia pożyczek długoterminowych Specjalistycznemu Zespołowi Gruźlicy i Chorób Płuc w Rzeszowie oraz Specjalistycznemu Psychiatrycznemu Zespołowi Opieki Zdrowotnej im. prof. Antoniego Kępińskiego w Jarosławiu.

28. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr VI/73/11 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 28 lutego 2011 r. w sprawie ustalenia maksymalnej wysokości pożyczek oraz udzielenia pożyczki długoterminowej Specjalistycznemu Zespołowi Gruźlicy i Chorób Płuc w Rzeszowie.

29. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia stanowiska Sejmiku Województwa Podkarpackiego dotyczącego zmiany ustawy z dnia 12 maja 2012 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. U. z 2011 r. Nr 122, poz. 696, z późn. zm.), umożliwiających przeznaczenie środków finansowych z niewykorzystanej kwoty budżetu Narodowego Funduszu Zdrowia na refundację na rok 2012 na świadczenia opieki zdrowotnej dla pacjentów w Oddziałach Wojewódzkich Narodowego Funduszu Zdrowia.

30. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Województwa Podkarpackiego Gminie Miasto Dębica w 2012 roku.

31. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Województwa Podkarpackiego dla Powiatu Leżajskiego w 2012 roku.

32. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XVII/287/12 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Województwa Podkarpackiego jednostkom samorządu terytorialnego na realizację programu „Moje boisko – Orlik 2012” w 2012 roku. 33. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Marszałka Województwa Podkarpackiego.

34. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2012 r.,

35. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia Uchwały Nr XLIX/921/10 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 28 czerwca 2010 r. w sprawie powierzenia Gminie Miasto Łańcut wykonania zadania pod nazwą „Przygotowanie projektu budowlanego skrzyżowania drogi wojewódzkiej Nr 877 Naklik – Leżajsk – Łańcut – Szklary z drogą krajową Nr 4 w m. Łańcut od strony północnej”.

36. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały NR XXII/383/12 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 28 maja 2012 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Województwa Podkarpackiego Powiatowi Brzozowskiemu i Rzeszowskiemu.

37. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie akcji spółki „Uzdrowisko Rymanów” Spółka Akcyjna.

38. Podjęcie uchwały w sprawie nadania Statutu Wojewódzkiemu Zespołowi Specjalistycznemu w Rzeszowie.

39. Podjęcie uchwały w sprawie nadania Statutu Wojewódzkiemu Szpitalowi Specjalistycznemu im. Fryderyka Chopina.

40. Podjęcie uchwały w sprawie nadania Statutu Szpitalowi Wojewódzkiemu Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie.

41. Podjęcie uchwały w sprawie nadania Statutu Wojewódzkiemu Szpitalowi im. Św. Ojca Pio w Przemyślu.

42. Podjęcie uchwały w sprawie nadania Statutu Wojewódzkiemu Podkarpackiemu Szpitalowi Psychiatrycznemu im. prof. Eugeniusza Brzezickiego w Żurawicy.

43. Podjęcie uchwały w sprawie nadania Statutu Wojewódzkiemu Ośrodkowi Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Stalowej Woli.

44. Podjęcie uchwały w sprawie nadania Statutu Wojewódzkiemu Szpitalowi Podkarpackiemu im. Jana Pawła II w Krośnie.

45. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXI/348/12 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 30 kwietnia 2012 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Województwa Podkarpackiego Gminie Harasiuki.

46. Informacja nt. stanu wykorzystania funduszy europejskich na lata 2007-2013.

47. Informacja na temat aktualnego stanu wdrażania I osi priorytetowej Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka RPO WP na lata 2007-2013.

48. Ustne sprawozdanie z wyjazdowego posiedzenia Komisji Współpracy z Zagranicą, Turystyki i Promocji SWP we Lwowie z Komisją Rady Obwodu Lwowskiego ds. Integracji Europejskiej, Współpracy Transgranicznej i Kontaktów z diasporą ukraińską za granicą.
49. Raport o stanie środowiska w województwie podkarpackim w 2011 r.

50. Sprawozdanie z realizacji w latach 2010-2011 „Wojewódzkiego Programu Opieki nad zabytkami w Województwie Podkarpackim na lata 2010-2013”.

51. Korekta informacji o przebiegu wykonania za I półrocze 2012 r. planu finansowego instytucji kultury podległej Samorządowi Województwa.

52. Informacja Marszałka Województwa Podkarpackiego z działalności Zarządu Województwa Podkarpackiego (w okresie od 13 listopada 2012 r. do 10 grudnia 2012 r. ) i wykonania uchwał Sejmiku.

53. Interpelacje i zapytania radnych.

54. Wnioski i oświadczenia radnych.

55. Zamknięcie sesji.

MATERIAŁY 28. sesja Sejmiku Województwa Podkarpackiego

21-12-2012

Udostępnij ten artykuł znajomym:

Udostępnij


Napisz komentarz przez Facebook


lub zaloguj się aby dodać komentarz


Pokaż więcej komentarzy (0)