REKLAMA
REKLAMA

III przetarg na sprzedaż działki przy ulicy Sienkiewicza

POWIAT SANOCKI. Zarząd Powiatu w Sanoku ogłasza III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż zabudowanej nieruchomości Powiatu Sanockiego, położonej w Sanoku obręb Śródmieście przy ul. Sienkiewicza 5.

 

Oznaczonej  w  operacie  ewidencji  gruntów  i  budynków  działkami  Nr 487 o pow. 0,1897 ha i  Nr 486/5 o pow. 0,0009 ha,  objętej  księgą wieczystą KW Nr KS1S/00050904/2.  W skład zabudowy wchodzą budynki: administracyjny o pow. użytkowej 1775,26 m2,  garażowy o pow. użytkowej 147,44 m2 i agregatorowni z rozdzielnią o pow. użytkowej  28,73 m2.

Działka Nr 487 od strony zachodniej na całej długości przylega do publicznej drogi powiatowej – ul. Sienkiewicza. Według Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla m. Sanoka, działki Nr 487 i 486/5 leżą w terenach oznaczonych symbolem   U1 – tereny zabudowy usługowej o pow. ok. 1,99 ha.

Teren przeznaczony pod zabudowę usługową – obiekty i urządzenia umożliwiające realizację przedsięwzięć komercyjnych w zakresie usług, handlu, gastronomii, obsługi finansowej, edukacji, kultury, rozrywki, obsługi turystyki, ochrony zdrowia, rzemiosła usługowego oraz biura, ponadto obiekty i urządzenia służące realizacji celów publicznych w zakresie administracji i kultury oraz mieszkania wbudowane w obiekty usługowe z wyłączeniem parterów.

Budynek administracyjny posadowiony na działce Nr 487 wpisany jest do gminnej ewidencji zabytków. Przetarg  odbędzie się w dniu 15 listopada  2012r.   o godz. 10.00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Sanoku przy ul. Kościuszki 36, pokój 22.

Cena wywoławcza  nieruchomości  w III przetargu wynosi  – 1.500.000,00 zł.
Wadium  –   150.000,00 zł.

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, które wpłacą wadium w pieniądzu na konto Powiatu Sanockiego Nr 69 8642 1184 2018 0065 8201 0095  prowadzone w Podkarpackim Banku Spółdzielczym  w Sanoku,  w taki sposób, aby pieniądze na koncie Powiatu były najpóźniej w dniu   12 listopada 2012r.

Cenę nieruchomości, ustaloną w wysokości    uzyskanej w wyniku przetargu, pomniejszoną o wpłacone wadium, nabywca jest obowiązany wpłacić najpóźniej trzy dni naprzód, przed zawarciem umowy sprzedaży, na konto Powiatu Sanockiego   Nr 43 8642 1184 2018 0065 8201 0078 prowadzone w Podkarpackim Banku Spółdzielczym w Sanoku.

O miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości, osoba ustalona jako nabywca, zostanie zawiadomiona najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanych w zawiadomieniu, Zarząd Powiatu w Sanoku może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

I przetarg zakończony wynikiem negatywnym odbył się w dniu 12 stycznia 2012r.
II przetarg zakończony wynikiem negatywnym odbył się w dniu 27 czerwca 2012r.

Z uzasadnionej przyczyny Zarząd Powiatu w Sanoku może odwołać ogłoszony przetarg.

Szczegółowe informacje dotyczące w/w nieruchomości można uzyskać w Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Sanoku, ul. Kościuszki 36, pokój 24. Telefon:  (13)  4657612. Pełna treść powyższego ogłoszenia znajduje się na stronie internetowej – www.bip.powiat-sanok.pl

 

Zobacz materiały archiwalne dotyczące budynku przy ulicy Sienkiewicza:


Jaki los spotka budynek przy ulicy Sienkiewicza 5? – 10.04.2012
Budynek policji na sprzedaż – 3.11.2011

06-09-2012

Udostępnij ten artykuł znajomym:

Udostępnij


Napisz komentarz przez Facebook


lub zaloguj się aby dodać komentarz


Pokaż więcej komentarzy (0)