REKLAMA
REKLAMA

SANOK: Jutro Sesja Rady Miasta

SANOK / PODKARPACIE. Na 13 listopada (wtorek) zaplanowano 32. Sesję Rady Miasta Sanoka VI kadencji. Tradycyjnie sesja odbędzie się w Sali Herbowej Urzędu Miasta. Publikujemy porządek obrad.

1. Otwarcie obrad.

2. Powołanie sekretarza sesji.

3. Zapoznanie Rady z porządkiem obrad.

4. Informacja Przewodniczącego o złożonych interpelacjach.

5. Sprawozdanie Komisji z działalności między sesjami.

6. Sprawozdanie Burmistrza z działalności między sesjami.

7. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta dot. zmiany uchwały budżetowej na rok 2012, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.

8. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.

9. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.

10. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie opłaty od posiadania psów, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.

11. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie upoważnienia Burmistrza Miasta Sanoka do zaciągnięcia zobowiązania na realizację zadania pn. „Budowa sali gimnastycznej wraz z boiskiem sportowym przy Gimnazjum Nr 2 w Sanoku”, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.

12. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Gminy Miasta Sanoka położonej w Sanoku przy ul. Gajowej 35, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 58/150 o pow. 4.1772 ha, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.

13. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie zamiany nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Sanoka obejmujące lokal użytkowy nr 5  o pow. 165,02m2 oraz lokal mieszkalny nr 2 o pow. 66,24m2 położone w budynku przy ul. Kościuszki 16 na nieruchomości stanowiące własność Powiatu Sanockiego obejmujące lokal użytkowy nr 1 o pow. 133,38m2 położony przy ul. Jagiellońskiej 20 oraz działkę nr 58/152 o pow. 0.7001 ha położoną w Sanoku obr. Olchowce, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.

14. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie odpłatnego obciążenia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Sanoka oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki nr 483 i 486/3 służebnością przejazdu i przechodu na rzecz każdoczesnych właścicieli nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 485, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.

15. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w Sanoku przy ul. Jagiellońskiej oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 1152/2 o pow. 0.0123 ha na rzecz Edwarda Stadnika, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.

16. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie na rzecz Gminy Miasta Sanoka prawa użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa przysługującego Polskim Kolejom Państwowym oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 913/16 o pow. 0.3920 ha  – na drogę publiczną, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.

17. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny na rzecz Skarbu Państwa – Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe, Nadleśnictwo Brzozów nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Sanoka oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki nr 232 o pow. 0.5721 ha, nr 234/19 o pow. 0.0216 ha, nr 9/2 o pow. 0.1974 ha, nr 231/1 o pow. 0.4997ha z  przeznaczeniem na drogę wewnętrzną, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.

18. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie nadania nazw ulicom w Dzielnicy Posada miasta Sanoka, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.

19. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miasta Sanoka w latach 2012 – 2017, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.

20. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie uchylenia Uchwały Nr XVIII/165/11 Rady Miasta Sanoka z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie dopłat do ceny dostarczonej wody i odprowadzonych ścieków dla gospodarstw domowych w budynkach jednorodzinnych i wielomieszkaniowych, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.

21. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Gminy Miasta Sanoka z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami uprawnionymi do prowadzenia działalności pożytku publicznego na rok 2013”, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.

22. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta dot. zmiany Uchwały w sprawie określenia trybu, sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.

23. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie wyznaczenia Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sanoku jako właściwego do realizacji zadania administracji publicznej w zakresie wspierania rodziny, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.

24. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie przyznania prawa do używania herbu miasta Sanoka przez Związek Weteranów i Rezerwistów Wojska Polskiego w Sanoku, Podkarpacki Oddział Wojewódzki w Sanoku, z  ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.

25. Podjęcie uchwały w sprawie zgłoszenia kandydata Gminy Miasta Sanoka do Powiatowej Rady Zatrudnienia w Sanoku.

26. Informacja Wojewody Podkarpackiego z przeprowadzonej analizy oświadczeń majątkowych Burmistrza Miasta i Przewodniczącego Rady Miasta za rok 2011.

27. Informacja Przewodniczącego Rady Miasta w sprawie przeprowadzonej analizy oświadczeń majątkowych Radnych za rok 2011.

28. Informacja Burmistrza Miasta z przeprowadzonej analizy oświadczeń majątkowych pracowników Urzędu Miasta i kierowników gminnych jednostek organizacyjnych za rok 2011.

29. Zapoznanie Rady Miasta Sanoka z propozycją dot. organizacji światowego zjazdu Sanoczan.

30. Interpelacje.

31. Wolne wnioski i zapytania.

32. Zamknięcie obrad sesji.

12-11-2012

Udostępnij ten artykuł znajomym:
Dodaj komentarz

Zaloguj się a:

  • Twój komentarz zostanie wyróżniony,
  • otrzymasz punkty, które będziesz mógł wymienić na nagrody,
  • czytelnicy będa mogli oceniać Twoją wypowiedź (łapki),
lub dodaj zwykły komentarz, który zostanie wyświetlany na końcu strony, bez możliwosci głosowania oraz pisania odpowiedzi.
Dodając komentarz akceptujesz postanowienia regulaminu.

| Zaloguj się
Pokaż więcej komentarzy (0)