REKLAMA
REKLAMA

SANOK: Jutro Sesja Rady Miasta

SANOK / PODKARPACIE. Na 13 listopada (wtorek) zaplanowano 32. Sesję Rady Miasta Sanoka VI kadencji. Tradycyjnie sesja odbędzie się w Sali Herbowej Urzędu Miasta. Publikujemy porządek obrad.

1. Otwarcie obrad.

2. Powołanie sekretarza sesji.

3. Zapoznanie Rady z porządkiem obrad.

4. Informacja Przewodniczącego o złożonych interpelacjach.

5. Sprawozdanie Komisji z działalności między sesjami.

6. Sprawozdanie Burmistrza z działalności między sesjami.

7. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta dot. zmiany uchwały budżetowej na rok 2012, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.

8. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.

9. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.

10. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie opłaty od posiadania psów, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.

11. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie upoważnienia Burmistrza Miasta Sanoka do zaciągnięcia zobowiązania na realizację zadania pn. „Budowa sali gimnastycznej wraz z boiskiem sportowym przy Gimnazjum Nr 2 w Sanoku”, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.

12. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Gminy Miasta Sanoka położonej w Sanoku przy ul. Gajowej 35, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 58/150 o pow. 4.1772 ha, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.

13. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie zamiany nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Sanoka obejmujące lokal użytkowy nr 5  o pow. 165,02m2 oraz lokal mieszkalny nr 2 o pow. 66,24m2 położone w budynku przy ul. Kościuszki 16 na nieruchomości stanowiące własność Powiatu Sanockiego obejmujące lokal użytkowy nr 1 o pow. 133,38m2 położony przy ul. Jagiellońskiej 20 oraz działkę nr 58/152 o pow. 0.7001 ha położoną w Sanoku obr. Olchowce, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.

14. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie odpłatnego obciążenia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Sanoka oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki nr 483 i 486/3 służebnością przejazdu i przechodu na rzecz każdoczesnych właścicieli nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 485, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.

15. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w Sanoku przy ul. Jagiellońskiej oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 1152/2 o pow. 0.0123 ha na rzecz Edwarda Stadnika, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.

16. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie na rzecz Gminy Miasta Sanoka prawa użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa przysługującego Polskim Kolejom Państwowym oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 913/16 o pow. 0.3920 ha  – na drogę publiczną, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.

17. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny na rzecz Skarbu Państwa – Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe, Nadleśnictwo Brzozów nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Sanoka oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki nr 232 o pow. 0.5721 ha, nr 234/19 o pow. 0.0216 ha, nr 9/2 o pow. 0.1974 ha, nr 231/1 o pow. 0.4997ha z  przeznaczeniem na drogę wewnętrzną, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.

18. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie nadania nazw ulicom w Dzielnicy Posada miasta Sanoka, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.

19. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miasta Sanoka w latach 2012 – 2017, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.

20. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie uchylenia Uchwały Nr XVIII/165/11 Rady Miasta Sanoka z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie dopłat do ceny dostarczonej wody i odprowadzonych ścieków dla gospodarstw domowych w budynkach jednorodzinnych i wielomieszkaniowych, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.

21. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Gminy Miasta Sanoka z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami uprawnionymi do prowadzenia działalności pożytku publicznego na rok 2013”, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.

22. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta dot. zmiany Uchwały w sprawie określenia trybu, sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.

23. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie wyznaczenia Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sanoku jako właściwego do realizacji zadania administracji publicznej w zakresie wspierania rodziny, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.

24. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie przyznania prawa do używania herbu miasta Sanoka przez Związek Weteranów i Rezerwistów Wojska Polskiego w Sanoku, Podkarpacki Oddział Wojewódzki w Sanoku, z  ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.

25. Podjęcie uchwały w sprawie zgłoszenia kandydata Gminy Miasta Sanoka do Powiatowej Rady Zatrudnienia w Sanoku.

26. Informacja Wojewody Podkarpackiego z przeprowadzonej analizy oświadczeń majątkowych Burmistrza Miasta i Przewodniczącego Rady Miasta za rok 2011.

27. Informacja Przewodniczącego Rady Miasta w sprawie przeprowadzonej analizy oświadczeń majątkowych Radnych za rok 2011.

28. Informacja Burmistrza Miasta z przeprowadzonej analizy oświadczeń majątkowych pracowników Urzędu Miasta i kierowników gminnych jednostek organizacyjnych za rok 2011.

29. Zapoznanie Rady Miasta Sanoka z propozycją dot. organizacji światowego zjazdu Sanoczan.

30. Interpelacje.

31. Wolne wnioski i zapytania.

32. Zamknięcie obrad sesji.

12-11-2012

Udostępnij ten artykuł znajomym:Dodaj komentarz

Zaloguj się a:

  • Twój komentarz zostanie wyróżniony,
  • otrzymasz punkty, które będziesz mógł wymienić na nagrody,
  • czytelnicy będa mogli oceniać Twoją wypowiedź (łapki),
lub dodaj zwykły komentarz, który zostanie wyświetlany na końcu strony, bez możliwosci głosowania oraz pisania odpowiedzi.
Dodając komentarz akceptujesz postanowienia regulaminu.

Pokaż więcej komentarzy (0)