REKLAMA
REKLAMA

Konkurs na stanowisko asystenta koordynatora projektu

GMINA SANOK / PODKARPACIE. Lokalna Grupa Działania Dolina Sanu ogłasza konkurs na stanowisko asystenta koordynatora projektu współpracy pt. „Przenikanie kultur” współfinansowanego przez Unię Europejską

w ramach działania 4.21 „Wdrażanie projektów współpracy” objętego PROW na lata 2007-2013, w oparciu o szczegółowy opis zadań planowanych do realizacji w ramach 1 etapu.

Projekt realizowany przez Partnerów:
1. Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Trygon – Rozwój i Innowacja”- LGD koordynujące, 36-072 Świlcza 168
2. Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Dolina Sanu – LGD partnerskie, ul. Kościuszki 23, 38-500 Sanok

I. Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia następujące wymagania:

Wymagania niezbędne:
1. Wykształcenie wyższe,
2. Doświadczenie w pracy na stanowisku asystenta koordynatora projektów współfinansowanych ze środków UE – realizacja minimum 4 projektów,
3. Doświadczenie zawodowe minimum 3 lata
3. Przygotowanie merytoryczne do realizacji projektów unijnych na lata 2007 – 2013,
4. Znajomość ustaw i rozporządzeń dotyczących PROW na lata 2007-2013, w tym dotyczących działania 4.21 „Wdrażanie projektów współpracy”,
5. Dysponowanie potencjałem technicznym do wykonania pracy (komputer przenośny, samochód, telefon komórkowy).

Wymagania dodatkowe:
1. Znajomość:
– Statutów Partnerów biorących udział w projekcie,
– Lokalnych Strategii Rozwoju Partnerskich LGD,
– wiedza w zakresie funkcjonowania LGD Partnerskich.
2. Kreatywność i umiejętności organizacyjne.

II. Zakres wykonywanych zadań
1. Współpraca z koordynatorem  projektu ze strony LGD „Trygon – Rozwój
i Innowacja,
2. Realizacja zadań wynikających z Umowy o przyznanie pomocy w ramach działania 3.21 „Wdrażanie projektów współpracy” dotyczących LGD partnerskiego,
4. Nadzór nad realizacją projektu,
5. Kontrola podmiotów wykonujących odpłatnie zadania zlecone, odbiór zakończonych prac, sporządzanie i podpisywanie protokołów odbioru,
6. Monitoring i kontrola realizowanych zadań,
7. Ewaluacja projektu,
8. Przygotowanie wniosku o płatność wraz z wymaganymi załącznikami,
9. Prowadzenie wymaganej sprawozdawczości,
10. Inne zadania zlecone przez Kierownika LGD, nie wymienione powyżej, a związane bezpośrednio z realizacją projektu.

III. Wymagane dokumenty:
1. List motywacyjny,
2. Curriculum vitae
3. Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie (kopia dyplomu, zaświadczenia
o ukończonych szkoleniach),
4. Kserokopie dokumentów potwierdzających doświadczenie w pracy na stanowisku asystenta koordynatora projektów współfinansowanych ze środków UE,
5. Kserokopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe
6. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity z 2002 roku, Dz. U. Nr 101, poz. 926 ze zm.),
7. Oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie,
8. Oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,
9. Mile widziane referencje od pracodawców dotyczące realizowanych i rozliczanych projektów unijnych.

Wszystkie kopie dokumentów muszą być opatrzone klauzula „za zgodność z oryginałem”, datą oraz własnoręcznym, czytelnym podpisem.

IV. Warunki zatrudnienia
Usługa świadczona będzie na podstawie umowy zlecenia w wymiarze godzin 40h/miesiąc 12,50 zł/h – 500,00 zł brutto w okresie od 01.07.2013r. do 30.11.2013r.

V. Miejsce oraz termin składania ofert
1. Oferta powinna być dostarczona osobiście na adres: Lokalna Grupa Działania Dolina Sanu, ul. Kościuszki 23  (pokój 102), 38-500 Sanok do dnia 30.11.2012 r.
2. Oferty, które wpłyną po upływie tego terminu nie będą rozpatrywane.
3. Lista kandydatów spełniających wymagania formalne oraz informacja o wyniku konkursu po jego zakończeniu będzie umieszczona na tablicy informacyjnej przed siedzibą LGD Dolina Sanu

VI. Sposób wyboru kandydata
1. Wyboru kandydata dokona Komisja Konkursowa powołana przez Zleceniodawcę.
2. O wyborze kandydata Zamawiający zawiadomi Oferentów za pośrednictwem poczty e-mail lub telefonicznie.
VII. Osoba do kontaktu
Do kontaktów i wyjaśnień ze strony Zamawiającego upoważniona jest Alicja Pocałuń, tel. 13 49 406 49.

źródło: Gmina Sanok

21-11-2012

Udostępnij ten artykuł znajomym:
Dodaj komentarz

Zaloguj się a:

  • Twój komentarz zostanie wyróżniony,
  • otrzymasz punkty, które będziesz mógł wymienić na nagrody,
  • czytelnicy będa mogli oceniać Twoją wypowiedź (łapki),
lub dodaj zwykły komentarz, który zostanie wyświetlany na końcu strony, bez możliwosci głosowania oraz pisania odpowiedzi.
Dodając komentarz akceptujesz postanowienia regulaminu.

| Zaloguj się
Pokaż więcej komentarzy (0)