REKLAMA
REKLAMA

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Burmistrz Miasta i Gminy Zagórz
podaje do publicznej wiadomości, że ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych  stanowiącej własność Gminy Zagórz

Przetarg odbędzie się w dniu 11 maja 2012r. o godz. 900 (działka nr 46) i godz. 930 (działka nr 65) siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Zagórzu- przedmiotem przetargu są:

-Nieruchomość, objęta KW 42785/2, oznaczona numerem działki 46 o pow. 0,2486 ha, położona w miejscowości Tarnawa Dolna. Działka położona w bezpośrednim sąsiedztwie działek zabudowanych, dojazd drogą asfaltową, posiada kształt zbliżony do prostokąta o lekkim nachyleniu w kierunku wschodnim

cena wywoławcza 90 000,00 zł ( słownie: dziewięćdziesiąt tysięcy złotych )

wadium 9 000,00 zł

– Nieruchomość, objęta KW 42785/2, oznaczona numerem działki 65 o pow. 0,1571 ha, położona w miejscowości Tarnawa Dolna. Działka położona w bezpośrednim sąsiedztwie działek zabudowanych, dojazd drogą asfaltową, posiada kształt zbliżony do prostokąta o lekkim nachyleniu w kierunku wschodnim

cena wywoławcza 60 000,00 zł ( słownie: sześćdziesiąt tysięcy złotych )

wadium 6 000,00 zł

Wadium może być wnoszone w pieniądzu, obligacjach Skarbu Państwa lub papierach wartościowych dopuszczonych do obrotu publicznego w terminie do 7 maja 2012 r.

Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić do kasy Urzędu Miasta i Gminy Zagórz, lub przelewem na rachunek bankowy Urzędu konto Nr 47 1240 2340 1111 0010 4389 6489 (decyduje data wpływu na rachunek bankowy Urzędu). Wadium wnoszone w formie obligacji Skarbu Państwa lub w papierach wartościowych dopuszczonych do obrotu publicznego , należy zdeponować w kasie Urzędu Miasta i Gminy Zagórz pokój nr 6.

Wadium ulega przepadkowi na rzecz Gminy, jeżeli osoba wyłoniona w czasie przetargu jako kandydat na nabywcę uchyliła się od zawarcia umowy sprzedaży.

Rozszerzoną informację dotyczącą przetargu zawiera ogłoszenie wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy, oraz na stronach internetowych urzędu :www.zagorz.pl.

Dodatkowe informacje: Urząd Miasta i Gminy w Zagórzu ul. 3-go Maja 2,pok.36, tel. 46-22-062 wew.67.

 

27-04-2012

Udostępnij ten artykuł znajomym:

Udostępnij


Napisz komentarz przez Facebook