REKLAMA

Wspólne działanie-wspólny sukces

Człowiek – najlepsza inwestycja

 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.


Wspólne działanie –wspólny sukces”

www.pup.sanok.pl

 

Powiatowy Urząd Pracy w Sanoku realizuje projekt „Wspólne działanie-wspólny sukces”.

Priorytet VI „Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.1 „Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie”, Poddziałanie 6.1.1 „Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy”.

 

Okres realizacji projektu: 01.09.2012r. – 31.12.2013r.

 

Projekt skierowany jest do osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Sanoku.

 

Przewidziane działania:
-poradnictwo zawodowe (indywidualne, grupowe);
-szkolenia;
-staże

PORADNICTWO ZAWODOWE

Poradnictwo zawodowe polega na udzielaniu pomocy bezrobotnym i poszukującym pracy w wyborze odpowiedniego zawodu i miejsca zatrudnienia oraz pracodawcom w doborze kandydatów do pracy na stanowiska wymagające szczególnych predyspozycji psychofizycznych.

Zasady świadczenia poradnictwa zawodowego:

· dostępność usług dla wszystkich osób bezrobotnych i poszukujących pracy oraz dla pracodawców,

· dobrowolność korzystania z usług poradnictwa zawodowego,

· równość w korzystaniu z usług poradnictwa zawodowego bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, pochodzenie etniczne, narodowość, orientację seksualną, przekonania polityczne i wyznanie religijne lub przynależność związkową,

· swoboda wyboru zawodu i miejsca zatrudnienia,

· bezpłatność korzystania z usług poradnictwa zawodowego,

· poufność i ochrona danych osobowych bezrobotnych i poszukujących pracy korzystających z usług poradnictwa zawodowego.

Poradnictwo świadczymy w formie: poradnictwa indywidualnego, poradnictwa grupowego, informacji zawodowej.

Porada indywidualna to proces w którym doradca zawodowy i klient wspólnie pracują nad świadomym i samodzielnym podjęciem przez klienta decyzji dotyczących drogi rozwoju zawodowego oraz nad dostosowaniem się do rynku pracy.
Porada indywidualna polega na:

· pomocy w podjęciu decyzji w sprawie wyboru zawodu, pracy, rodzaju szkolenia,

· przekazaniu informacji o zawodach, potrzebach zawodowych środowiska, możliwościach dokształcania i doskonalenia,

· badanie predyspozycji zawodowych w celu zapewnienia trafnego wyboru zawodu czy kierunku szkolenia, kierowaniu na specjalistyczne badania psychologiczne i lekarskie umożliwiające wydanie opinii o przydatności zawodowej do pracy i zawodu albo kierunku szkolenia,

· wyposażeniu klienta w umiejętności aktywnego poszukiwania pracy,

· świadome określenie siebie i własnego potencjału,

· budowaniu indywidualnych planów działania.

Porada grupowa to zajęcia warsztatowe mające na celu zdefiniowanie problemu zawodowego klienta, dokonanie samooceny oraz rozwijanie umiejętności podejmowania decyzji związanych z planowaniem własnej kariery zawodowej w atmosferze akceptacji i zaufania.

 

SZKOLENIA

Szkolenia to pozaszkolne działania mające na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy w tym umiejętności poszukiwania pracy.

Starosta inicjuje, organizuje i finansuje szkolenia bezrobotnych, w celu podniesienia ich kwalifikacji zawodowych i innych kwalifikacji, zwiększających szansę na uzyskanie lub utrzymanie zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej w szczególności w przypadku:

· braku kwalifikacji zawodowych,

· konieczności zmiany lub uzupełnienia kwalifikacji,

· utraty zdolności do wykonywania pracy w dotychczasowym zawodzie,

· braku umiejętności aktywnego poszukiwania pracy.

Szkolenia grupowe – realizowane są przez Urząd Pracy w formie zajęć z zakresu umiejętności aktywnego poszukiwania pracy.

Szkolenia indywidualnebezrobotny lub poszukujący pracy może zostać skierowany na wskazane przez siebie szkolenie, jeżeli wcześniej uzasadni on celowość tego szkolenia (przydatność do wykonywania późniejszego zawodu) a jego koszt nie przekroczy 300% przeciętnego wynagrodzenia.

 

STAŻ


Powiatowy Urząd Pracy w Sanoku informuje pracodawców o możliwości składania wniosków na staż dla osób bezrobotnych, szczególnie dla osób po 50 roku życia.

Osoby przed rozpoczęciem stażu mogą zostać skierowane na szkolenie.

 

Staż to nabywanie przez bezrobotnego umiejętności praktycznych do wykonywania pracy przez wykonywanie zadań w miejscu pracy bez nawiązania stosunku pracy z pracodawcą.

Kto może być skierowany do odbywania stażu?

 • bezrobotny do 25 roku życia,
 • bezrobotny w okresie 12 miesięcy od dnia określonego w dyplomie, świadectwie lub innym dokumencie poświadczającym ukończenie szkoły wyższej, który nie ukończył 27 roku życia,
 • bezrobotny długotrwale albo po zakończeniu realizacji kontraktu socjalnego, o którym mowa w art. 50 ust. 2 pkt 2, albo kobiety, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka,
 • bezrobotny powyżej 50 roku życia,
 • bezrobotny bez kwalifikacji zawodowych,
 • bezrobotny bez doświadczenia zawodowego,
 • bezrobotny bez wykształcenia średniego,
 • bezrobotny samotnie wychowujący co najmniej jedno dziecko do 18 roku życia,
 • bezrobotny, który po odbyciu kary pozbawienia wolności nie podjął zatrudnienia,
 • bezrobotny niepełnosprawny.


Osoba bezrobotna w okresie odbywania stażu:

 • zachowuje status bezrobotnego i ma prawa i obowiązki związane
  z posiadaniem status bezrobotnego,
 • ma prawo do stypendium w wysokości 120% zasiłku,
 • na wniosek osoby bezrobotnej odbywającej staż organizator jest obowiązany do udzielania dni wolnych w wymiarze 2 dni wolnych za każde 30 dni kalendarzowych odbywania stażu, za ostatni miesiąc odbywania stażu organizator jest obowiązany do udzielenia dni wolnych przed upływem terminu zakończenia stażu,
 • za dni wolne przysługuje stypendium.

Bezrobotny odbywa u organizatora staż na podstawie umowy zawartej pomiędzy starostą, a organizatorem stażu, według programu określonego w umowie.

 

Rekrutacja: od września 2012 r. – szczegóły w „Regulaminie Rekrutacyjnym”, zamieszczonym na stronie internetowej PUP Sanok www.pup.sanok.pl oraz w Powiatowym Urzędzie Pracy, ul. Rymanowska 20A, 38-500 Sanok – bud A, pok. nr 5 i 6.

Telefon kontaktowy:
Koordynator Projektu 13 46 570 54
Doradcy zawodowi: 13 46 570 35, 13 46 570 49
Specjalista ds. rozwoju zawodowego: 13 46 570 61
Specjalista ds. aktywizacji: 13 46 570 67

 

 

Powiatowy Urząd Pracy
ul. Rymanowska 20A
38-500 Sanok

20-10-2012