REKLAMA
REKLAMA

Interpelacja Elżbiety Łukacijewskiej w sprawie przemysłu lotniczego

W dniu 15 listopada 2012 r. (opublikowano 30 listopada 2012 r.) Elżbieta Łukacijewska, Poseł do Parlamentu Europejskiego zwróciła się do Komisji Europejskiej z interpelacją w sprawie przemysłu lotniczego w kontekście zmian rozporządzenia REACH. Zadane pytanie dotyczyło planowanych zmian w Załączniku XIV Rozporządzenia REACH dotyczącego bezpiecznego stosowania chemikaliów.

Niepokój Pani Poseł wzbudziło wpisanie do tego dokumentu tzw. chromianów, czyli soli kwasu chromowego, które wykorzystywane są przy produkcji części i służą ich ochronie przed korozją. Taka zmiana spowoduje, iż nie będą one mogły być w dalszym ciągu użytkowane, po określonym terminie, chyba, że zostanie udzielone zezwolenie. Jest to jednak procedura czasochłonna, co może wpłynąć na zachwianie ciągłości produkcji w przemyśle lotniczym UE w tym także Dolinie Lotniczej na Podkarpaciu.

Treść interpelacji złożonej do Komisji Europejskiej przez Elżbietę Łukacijewską w sprawie przemysłu lotniczego w kontekście zmiany rozporządzenia REACH

W związku z obecnym przeglądem rozporządzenia REACH dotyczącego bezpiecznego stosowania chemikaliów oraz propozycjami zmian w Załączniku XIV tego rozporządzenia, zwracam się do Komisji Europejskiej z następującą kwestią.

W przemyśle lotniczym UE powszechnie stosowane są tzw. chromiany, czyli sole kwasu chromowego. Są one wykorzystywane przy produkcji części i służą ich ochronie przed korozją. Wpływają tym samym na wysoką jakość i bezpieczeństwo użytkowania tych produktów.

W swojej propozycji Komisja chce, aby substancje zaliczane do tej grupy znalazły się w uaktualnionym Załączniku XIV rozporządzenia REACH. Spowoduje to, iż nie będą one mogły być użytkowane po określonym terminie, chyba że zostanie udzielone zezwolenie.
Procedura uzyskania takiej zgody przez producentów i importerów jest czasochłonna i musi zostać przeprowadzona oddzielnie przez każdy z podmiotów (w tym także przez MŚP). Wymaga to tym samym wielu porozumień na różnych szczeblach produkcji, tak aby zachowana została jej ciągłość.

W związku z faktem, iż dotychczasowe stosowanie tzw. chromianów oznacza ich obecność w przemyśle lotniczym UE przez kolejne 30-40 lat, zwracam się do Komisji z następującymi pytaniami:

1. Jakie są działania Komisji, aby w wyniku zmiany rozporządzenia REACH nie doszło do zachwiania ciągłości produkcji w przemyśle lotniczym UE?

2. Jaka jest procedura odwoławcza od rozporządzenia REACH i czy czas jej trwania nie wpłynie na ciągłość produkcji w przemyśle lotniczym UE?

3. Czy Komisja nie uważa za zasadne, aby wydłużyć czas potrzebny dla producentów i importerów do lepszego przygotowania się do zmian (np. do 48 miesięcy)?

Treść udzielonej odpowiedzi na interpelacje Elżbiety Łukacijewskiej, którą w imieniu Komisji Europejskiej, udzielił Komisarz UE ds. Przemysłu i przedsiębiorczości – Antonio Tajani:

„W dniu 21 listopada 2012 r. Komitetowi ds. REACH przedłożono projekt zmiany załącznika XIV do rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 („rozporządzenie REACH”), zgodnie z art. 133 ust. 4 wspomnianego rozporządzenia. W projekcie tym zaproponowano włączenie trichloroetylenu i siedmiu związków chromu (VI) do załącznika XIV.

Na podstawie art. 58 ust. 1 rozporządzenia REACH decyzja o włączeniu substancji do załącznika XIV zawiera, dla każdej substancji, datę ostateczną i ostateczny termin składania wniosków. W związku z tym wnioskodawcy, którzy złożyli wniosek przed ostatecznym terminem, mogą kontynuować stosowanie substancji lub wprowadzanie jej do obrotu dla wnioskowanych zastosowań do czasu podjęcia decyzji w sprawie wniosku o udzielenie zezwolenia, a w przypadku przychylenia się do wniosku także po zapadnięciu decyzji, co pozwala utrzymać ciągłości produkcji.

Procedura przyjęcia projektu rozporządzenia zmieniającego załącznik XIV do rozporządzenia REACH jeszcze się nie zakończyła. Po wydaniu przez Komitet ds. REACH pozytywnej opinii w dniu 21 listopada projekt został przekazany Parlamentowi Europejskiemu i Radzie zgodnie z procedurą, o której mowa w art. 133 ust. 4 rozporządzenia REACH. Rozporządzenie Komisji zostanie przyjęte, jeżeli w ciągu trzymiesięcznego okresu kontroli Parlament Europejski ani Rada nie wyrażą sprzeciwu wobec projektu.

W następstwie dyskusji w Komitecie ds. REACH projekt rozporządzenia przewiduje, że ostateczny termin składania wniosków w odniesieniu do siedmiu związków chromu (VI) wynosić będzie 35 miesięcy od daty jego wejścia w życie zamiast proponowanych pierwotnie 21 miesięcy. Taki przedłużony okres uznano za wystarczający do tego, by podmioty gospodarcze mogły przygotować wnioski, uwzględniając szczególną strukturę właściwych rynków oraz powiązanych łańcuchów dostaw.”

29-01-2013

Udostępnij ten artykuł znajomym:

Udostępnij


Napisz komentarz przez Facebook


lub zaloguj się aby dodać komentarz


Pokaż więcej komentarzy (0)