REKLAMA
REKLAMA

DZISIAJ: dwie sesje Rady Miasta Sanoka

SANOK / PODKARPACIE. Już dzisiaj odbędą się 2 sesje Rady Miasta Sanoka: uroczysta i zwyczajna. Publikujemy porządek obrad.

Sesja uroczysta rozpocznie się o godz. 9.00 z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad.
2. Powołanie sekretarza sesji.
3. Nadanie tytułu Honorowego Obywatela Miasta Sanoka dla doktora nauk medycznych Pana Stanisława Kułakowskiego.
a. wystąpienie wnioskodawców,
b. odczytanie uchwały Rady,
c. wręczenie aktu nadania.
4. Wystąpienie laureata oraz zaproszonych gości.
5. Wpis do księgi Honorowych Obywateli Miasta Sanoka.
6. Zamknięcie obrad sesji.

Sesja zwyczajna rozpocznie się o godz. 11.00 z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad.
2. Powołanie sekretarza sesji.
3. Zapoznanie Rady z porządkiem obrad.
4. Informacja Przewodniczącego o złożonych interpelacjach.
5. Sprawozdanie Komisji z działalności między sesjami.
6. Sprawozdanie Burmistrza Miasta z działalności między sesjami.
7. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie wyrażenia zgody na włączenie gruntów położonych na terenie miasta Sanoka do Specjalnej Strefy Ekonomicznej Euro – Park Mielec, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.
8. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie przystąpienia  do opracowania i wdrożenia planu gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Sanoka, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.
9. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie uchylenia Uchwały Nr XVIII/165/11 Rady Miasta Sanoka z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie dopłat do ceny dostarczonej wody i odprowadzonych ścieków dla gospodarstw domowych w budynkach  jednorodzinnych i wielomieszkaniowych, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.
10. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania wysokości stawek opłat i opłat dodatkowych oraz sposobu ich pobierania, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.
11. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i stawki opłaty za pojemnik, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.
12. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego za udział  członków ochotniczych straży pożarnych Gminy Miasta Sanoka w działaniach ratowniczych oraz szkoleniach pożarniczych organizowanych przez Państwową Straż Pożarną lub gminę, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.
13. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie na rzecz Gminy Miasta Sanoka prawa użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa przysługującego Polskim Kolejom Państwowym Spółka akcyjna oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 913/18 o pow. 0,0832 ha, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.
14. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta  w sprawie bezprzetargowej sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Sanoka położonej w Sanoku obr. Wójtowsto przy ul. Wiśniowej oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 338/5 o pow. 0,0052 ha, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.
15. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie bezprzetargowej sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Sanoka położonej w Sanoku obr. Wójtowsto przy ul. Wiśniowej oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 338/6 o pow. 0,0014 ha, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.
16. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Sanoka położonej w Sanoku obr. Posada przy ul. 800- lecia oznaczonej jako działka nr 813/2 o pow. 0,6757 ha, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.
17. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Sanoka położonej w Sanoku obr. Śródmieście przy ul. Słowackiego oznaczonej jako działka nr 996 o pow. 0,1199 ha, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.
18. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie sprzedaży w drodze przetarg nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Sanoka położonej w Sanoku obr. Wójtowstwo przy ul. Kwiatowej oznaczonej jako działki  nr 540/1, 540/2, 540/3,  540/4 o łącznej pow. 0,5903 ha, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.
19. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie uchwalenia zmiany MPZP  terenu położonego w dzielnicy Olchowce d. Jednostka Wojskowa z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.
20. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Gminy Miasta Sanoka z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami uprawnionymi do prowadzenia działalności pożytku publicznego na rok 2014”, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.
21. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie wyrażenia zgody na członkostwo Gminy Miasta Sanoka w Towarzystwie Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW” w Warszawie, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.
22. Informacja Wojewody Podkarpackiego z przeprowadzonej analizy oświadczeń majątkowych Burmistrza Miasta i Przewodniczącego Rady Miasta za rok 2012.
23. Informacja Przewodniczącego Rady Miasta w sprawie przeprowadzonej analizy oświadczeń majątkowych Radnych za rok 2012.
24. Informacja Burmistrza Miasta z przeprowadzonej analizy oświadczeń majątkowych pracowników Urzędu Miasta i kierowników gminnych jednostek organizacyjnych za rok 2012.
25. Interpelacje.
26. Wolne wnioski i zapytania.
27. Zamknięcie obrad sesji.

 

 

foto: archiwum eSanok.pl

24-10-2013

Udostępnij ten artykuł znajomym:

Udostępnij

Napisz komentarz przez Facebook

lub zaloguj się aby dodać komentarz


Pokaż więcej komentarzy (0)