REKLAMA
REKLAMA

LGD Dolina Sanu zaprasza do składnia wniosków unijnych

GMINA SANOK: Lokalna Grupa Działania Dolina Sanu zaprasza do składania wniosków w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w zakresie działania „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” oraz „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”. Dla zainteresowanych przewidziane jest bezpłatne szkolenie, które odbędzie się 6 września.

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW

Zarząd Województwa Podkarpackiego
informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w zakresie działania „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” za pośrednictwem
Lokalnej Grupy Działania Dolina Sanu działającej na terenie gmin:
Sanok, Tyrawa Wołoska

 

Obowiązujące akty prawne i dokumenty:
Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 lipca 2008 roku z późniejszymi zmianami, Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, Lokalna Strategia Rozwoju na lata 2009-2015 dla Lokalnej Grupy Działania Dolina Sanu

Termin składania wniosków:

od 9 września 2013r. do 30 września 2013r.,

Miejsce składania wniosków:

Biuro Lokalnej Grupy Działania Dolina Sanu, ul. Kościuszki 23, 38-500 Sanok, od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00 – 15.00. Liczy się data i godzina wpływu wniosku do LGD. Nie dopuszcza się składania wniosków za pośrednictwem poczty lub przesyłki kurierskiej.
Wnioski należy składać na formularzu udostępnionym na stronach internetowych: Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego pod adresem: www.wrota.podkarpackie.pl, Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa pod adresem: www.arimr.gov.pl,  oraz Lokalnej Grupy Działania Dolina Sanu pod adresem: www.lgddolinasanu.pl. Wnioski można również pobrać bezpośrednio w instytucjach wskazanych powyżej.

Zasady ubiegania się o pomoc:
Informacje dotyczące kryteriów wyboru operacji, rodzaju operacji podlegających dofinansowaniu, typu beneficjentów, kwoty środków przeznaczonych na wsparcie finansowe operacji, poziomu dofinansowania oraz terminu rozstrzygnięcia konkursu przez LGD dostępne będą na stronie pod adresem: www.lgddolinasanu.pl

Kryteria wyboru operacji przez LGD, które zostały określone w LSR, w tym kryteria na podstawie których ocenia się uzasadnienie realizacji operacji w ramach LSR:
Kryteria wyboru operacji przez Lokalną Grupę Działania Dolina Sanu, określone w Lokalnej Strategii Rozwoju, w tym kryteriów na podstawie których ocenia się uzasadnienie realizacji operacji w ramach LSR, udostępnione są na stronach: Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego pod adresem: www.wrota.podkarpackie.pl, Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa pod adresem: www.arimr.gov.pl, oraz Lokalnej Grupy Działania Dolina Sanu pod adresem: www.lgddolinasanu.pl oraz do wglądu w Biurze Lokalnej Grupy Działania Dolina Sanu w Sanoku.

Minimalne wymagania, których spełnienie jest niezbędne do wyboru operacji przez LGD:
Operacje, aby zostać wybrane do dofinansowania muszą spełnić minimalne wymagania, których spełnienie jest niezbędne do wyboru operacji przez LGD – to jest muszą być zgodne z co najmniej jednym celem ogólnym i 1 celem szczegółowym LSR oraz wpisywać się w przynajmniej
1 przedsięwzięcie jak również uzyskać minimalna liczbę punktów tj. przynajmniej 30% maksymalnej liczby punktów na etapie oceny według lokalnych kryteriów wyboru operacji dla poszczególnych działań. Operacja może być wybrana jeśli  spełni przynajmniej jedno z kryteriów uzasadniających realizację operacji.  Minimalna liczba punktów, którą musi uzyskać operacja jest średnią arytmetyczną wszystkich indywidualnych ocen członków Rady uprawionych do głosowania przy ocenie i wyborze danej operacji, obliczonej poprzez zsumowanie ocen punktowych wyrażonych przez głosujących członków Rady, a następnie podzielenie przez liczbę ważnie oddanych głosów. Minimalna liczba punktów określona w ramach lokalnych kryteriów wyboru operacji dla działania „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” wynosi – 3,30 pkt.

Limit dostępnych środków na operacje z zakresu „Tworzenia i rozwoju mikroprzedsiębiorstw” w 2013 r. wynosi 716 490,00zł. (słownie: siedemset szesnaście tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt zł 00/100gr).

Lista dokumentów niezbędnych do oceny według lokalnych kryteriów:
Lista dokumentów niezbędnych do wyboru operacji przez  Lokalną Grupę Działania Dolina Sanu udostępniona jest na stronach: Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego pod adresem: www.wrota.podkarpackie.pl  oraz Lokalnej Grupy Działania Dolina Sanu pod adresem: www.lgddolinasanu.pl.  oraz do wglądu w Biurze Lokalnej Grupy Działania Dolina Sanu w Sanoku

Szczegółowe informacje:
Szczegółowe informacje znajdują się na stronie Lokalnej Grupy Działania Dolina Sanu pod adresem: www.lgddolinasanu.pl, na tablicy ogłoszeń Lokalnej Grupy Działania Dolina Sanu oraz udzielane są w Biurze Lokalnej Grupy Działania Dolina Sanu w Sanoku
Wszystkie niezbędne dokumenty dostępne są na stronie Lokalnej Grupy Działania Dolina Sanu pod adresem: www.lgddolinasanu.pl
Szczegółowe informacje dotyczące naboru można uzyskać także w Biurze Lokalnej Grupy Działania Dolina Sanu, ul. Kościuszki 23, 38-500 Sanok, w godzinach 7.00 – 15.00 oraz pod numerem telefonu 13 494 06 49. Osoby do kontaktu: Alicja Pocałuń, Diana Błażejowska.


OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW

Zarząd Województwa Podkarpackiego
informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w zakresie działania „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”
za pośrednictwem
Lokalnej Grupy Działania Dolina Sanu
działającej na terenie gmin:
Sanok, Tyrawa Wołoska

 

Obowiązujące akty prawne i dokumenty:
Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 lipca 2008 roku z późniejszymi zmianami, Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, Lokalna Strategia Rozwoju na lata 2009-2015 dla Lokalnej Grupy Działania Dolina Sanu

Termin składania wniosków:

od 9 września 2013r. do 30 września 2013r.,

Miejsce składania wniosków:

Biuro Lokalnej Grupy Działania Dolina Sanu, ul. Kościuszki 23, 38-500 Sanok, od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00 – 15.00. Liczy się data i godzina wpływu wniosku do LGD. Nie dopuszcza się składania wniosków za pośrednictwem poczty lub przesyłki kurierskiej.
Wnioski należy składać na formularzu udostępnionym na stronach internetowych: Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego pod adresem: www.wrota.podkarpackie.pl, Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa pod adresem: www.arimr.gov.pl,  oraz Lokalnej Grupy Działania Dolina Sanu pod adresem: www.lgddolinasanu.pl. Wnioski można również pobrać bezpośrednio w instytucjach wskazanych powyżej.

Zasady ubiegania się o pomoc:
Informacje dotyczące kryteriów wyboru operacji, rodzaju operacji podlegających dofinansowaniu, typu beneficjentów, kwoty środków przeznaczonych na wsparcie finansowe operacji, poziomu dofinansowania oraz terminu rozstrzygnięcia konkursu przez LGD dostępne będą na stronie pod adresem: www.lgddolinasanu.pl

Kryteria wyboru operacji przez LGD, które zostały określone w LSR, w tym kryteria na podstawie których ocenia się uzasadnienie realizacji operacji w ramach LSR:
Kryteria wyboru operacji przez Lokalną Grupę Działania Dolina Sanu, określone w Lokalnej Strategii Rozwoju, w tym kryteriów na podstawie których ocenia się uzasadnienie realizacji operacji w ramach LSR, udostępnione są na stronach: Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego pod adresem: www.wrota.podkarpackie.pl, Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa pod adresem: www.arimr.gov.pl, oraz Lokalnej Grupy Działania Dolina Sanu pod adresem: www.lgddolinasanu.pl oraz do wglądu w Biurze Lokalnej Grupy Działania Dolina Sanu w Sanoku.

Minimalne wymagania, których spełnienie jest niezbędne do wyboru operacji przez LGD:
Operacje, aby zostać wybrane do dofinansowania muszą spełnić minimalne wymagania, których spełnienie jest niezbędne do wyboru operacji przez LGD – to jest muszą być zgodne z co najmniej jednym celem ogólnym i 1 celem szczegółowym LSR oraz wpisywać się w przynajmniej
1 przedsięwzięcie jak również uzyskać minimalną liczbę punktów tj. przynajmniej 30% maksymalnej liczby punktów na etapie oceny według lokalnych kryteriów wyboru operacji dla poszczególnych działań. Operacja może być wybrana jeśli  spełni przynajmniej jedno z kryteriów uzasadniających realizację operacji.  Minimalna liczba punktów, którą musi uzyskać operacja jest średnią arytmetyczną wszystkich indywidualnych ocen członków Rady uprawionych do głosowania przy ocenie i wyborze danej operacji, obliczonej poprzez zsumowanie ocen punktowych wyrażonych przez głosujących członków Rady, a następnie podzielenie przez liczbę ważnie oddanych głosów. Minimalna liczba punktów określona w ramach lokalnych kryteriów wyboru operacji dla działania „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” wynosi – 3,60 pkt.

Limit dostępnych środków na operacje z zakresu „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” w 2013 r. wynosi 200 000,00zł. (słownie: dwieście tysięcy zł 00/100gr).

Lista dokumentów niezbędnych do oceny według lokalnych kryteriów:
Lista dokumentów niezbędnych do wyboru operacji przez  Lokalną Grupę Działania Dolina Sanu udostępniona jest na stronach: Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego pod adresem: www.wrota.podkarpackie.pl  oraz Lokalnej Grupy Działania Dolina Sanu pod adresem: www.lgddolinasanu.pl.  oraz do wglądu w Biurze Lokalnej Grupy Działania Dolina Sanu w Sanoku

Szczegółowe informacje:
Szczegółowe informacje znajdują się na stronie Lokalnej Grupy Działania Dolina Sanu pod adresem: www.lgddolinasanu.pl, na tablicy ogłoszeń Lokalnej Grupy Działania Dolina Sanu oraz udzielane są w Biurze Lokalnej Grupy Działania Dolina Sanu w Sanoku
Wszystkie niezbędne dokumenty dostępne są na stronie Lokalnej Grupy Działania Dolina Sanu pod adresem: www.lgddolinasanu.pl
Szczegółowe informacje dotyczące naboru można uzyskać także w Biurze Lokalnej Grupy Działania Dolina Sanu, ul. Kościuszki 23, 38-500 Sanok, w godzinach 7.00 – 15.00 oraz pod numerem telefonu 13 494 06 49. Osoby do kontaktu: Alicja Pocałuń, Diana Błażejowska.


Szkolenie z zakresu działania „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” oraz „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”
W związku z naborem wniosków  do działań „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”  oraz „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”
oraz Lokalna Grupa Działania Dolina Sanu zaprasza na szkolenie.

Szkolenie obędzie się 6 września 2013 r. o godzinie 10:00
w siedzibie Urzędu Gminy Sanok przy ul. Kościuszki 23 38-500 Sanok (III piętro, sala nr 302).

Udział w szkoleniu jest bezpłatny.
Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc prosimy o wcześniejsze zgłoszenie swojego uczestnictwa
pod numerem (13) 49 40 649

 

28-08-2013

Udostępnij ten artykuł znajomym:

Udostępnij


Napisz komentarz przez Facebook

lub zaloguj się aby dodać komentarz


Pokaż więcej komentarzy (0)