REKLAMA
REKLAMA

Mieszkańcy Leska protestują przeciwko lokalizacji ośrodka wychowawczego dla chłopców

LESKO24.PL / PODKARPACIE. Od kilku dni w Lesku zbierane są podpisy pod petycją do władz powiatu leskiego w sprawie utworzenia na bazie byłego Zespołu Szkół Drzewnych Niepublicznego Ośrodka Wychowawczego.

Oto treść tej petycji:

My, niżej podpisani mieszkańcy Leska i okolic, wyrażamy zdecydowany protest i stanowczo sprzeciwiamy się planom zmierzającym do utworzenia na terenie byłego Zespołu Szkół Drzewnych
w Lesku Niepublicznego Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego.

Podjęcie przez Zarząd Powiatu Leskiego tak istotnej i brzemiennej w skutkach decyzji, bez przeprowadzenia jakichkolwiek konsultacji społecznych, a nawet bez poinformowania o tym fakcie radnych Rady Powiatu Leskiego, urąga podstawowym zasadom obowiązującym w demokratycznym państwie prawa.  Takie autorytarne działanie jest równocześnie wyrazem elementarnego braku poszanowania dla mieszkańców, których żywotne interesy powinny reprezentować wybrane w demokratycznych wyborach władze powiatu.

Pragniemy w tym miejscu jednoznacznie podkreślić, iż nie negujemy potrzeby funkcjonowania Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego, który stworzy szansę rozwoju dla młodzieży trudnej, niedostosowanej społecznie oraz młodzieży, która weszła w konflikt z prawem. Doskonale rozumiemy, że ci młodzi ludzie wymagają pełnego wsparcia, szczególnej opieki oraz troski.

Pod żadnym warunkiem nie możemy jednak zgodzić się z zaproponowaną arbitralnie przez Zarząd Powiatu Leskiego lokalizacją tego ośrodka. Umiejscowienie go na terenie przylegającym bezpośrednio do Zespół Szkół Technicznych i Artystycznych w Lesku, Szkolnego Schroniska Młodzieżowego „Bieszczadnik”, Bursy Szkolnej oraz zespołu boisk sportowych, rodzić może bardzo poważne konsekwencje dla młodzieży uczęszczającej, bądź korzystającej z w/w placówek i obiektów oświatowych. W kolejnych latach, może mieć także bardzo niekorzystny wpływ na nabór uczniów do ZSTiA w Lesku, pogłębiając tym samym kryzys, który już dzisiaj panuje w tej szkole.  W związku z tym, że ośrodek ma zostać zlokalizowany w centrum osiedla mieszkaniowego na Posadzie Leskiej,  nie sposób pominąć w tym miejscu również poważnych obaw mieszkańców bloków oraz domów jednorodzinnych zlokalizowanych na tym terenie.

W powyższym kontekście, należy również pamiętać o tym, że Lesko jest stosunkowo niewielkim  miasteczkiem, które od wielu lat dotyka problemem handlu narkotykami oraz narkomanii wśród młodzieży. Wydaje się, że głośna sprawa handlu narkotykami z 2005 roku (w którą tak mocno zaangażowało się Podkarpackie Kuratorium Oświaty i Wychowania w Rzeszowie) oraz inne nagłośnione przez media przypadki posiadania i handlu narkotykami na terenie Leska i powiatu leskiego, a także tragiczne wydarzenia, których finał rozegrał się w Sanoku, stanowią jedynie wierzchołek góry lodowej.  Ten poważny, bolesny i wstydliwy problem nie był także najwyraźniej przedmiotem analizy Zarządu Powiatu Leskiego podczas podejmowania decyzji dotyczącej lokalizacji Niepublicznego Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego. Fakt, że członkowie zarządu nie wzięli tej kwestii pod uwagę nie oznacza jednak wcale, że ten dramatyczny problem nie istnieje.

Nasze poważne wątpliwości budzi także zaproponowana forma organizacyjna ośrodka. Przymiotnik „niepubliczny” sugeruje bowiem jednoznacznie, że organem prowadzącym nie będzie w tym przypadku Powiat Leski, lecz inny, nieznany nam podmiot. Z nieoficjalnych i niepotwierdzonych informacji wynika jednak, że mogą zachodzić w tym przypadku jakieś nie do końca zrozumiałe powiązania pomiędzy podmiotem prywatnym, a urzędnikiem lub urzędnikami Starostwa Powiatowego w Lesku. W związku z powyższym, żądamy jednoznacznego wyjaśnienia tej kwestii oraz wskazania, kto i działając w jakiej formule prawnej, wystąpił do Zarządu Powiatu z propozycją prowadzenia Niepublicznego Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego?  Jakie posiada doświadczenie w pracy z trudną młodzieżą ? Czy resocjalizacja młodzieży jest jego misją, czy może raczej przedsięwzięciem czysto biznesowym, służącym głównie zarabianiu pieniędzy z wykorzystaniem majątku powiatu?

Dlaczego w ogłoszeniu umieszczonym na oficjalnej stronie Starostwa Powiatowego w Lesku, które dotyczy rekrutacji pracowników ośrodka, umieszczony jest jedynie kontaktowy numer telefonu komórkowego, bez wskazania jakichkolwiek danych dotyczących personaliów osoby upoważnionej do kontaktu oraz siedziby i nazwy podmiotu, który tę rekrutację przeprowadza?

Odpowiedzi na te kluczowe pytania, pozwolić mogą w konsekwencji na wyjaśnienie, dlaczego Zarząd Powiatu Leskiego podjął tak irracjonalną i sprzeczną z wolą mieszkańców decyzję oraz czyje tak naprawdę interesy reprezentuje. Bo w to, że Zarząd Powiatu Leskiego reprezentuje interesy wyborców, w zaistniałej sytuacji naprawdę trudno jest uwierzyć.

Reasumując, wnosimy o zaprzestanie jakichkolwiek działań zmierzających do utworzenia na terenie byłego Zespołu Szkół Drzewnych w Lesku Niepublicznego Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego, podjęcie w tej sprawie szerokich konsultacji społecznych, potraktowanie nas – poniżej podpisanych – jako strony toczącego się postępowania w przedmiotowej sprawie, oraz udzielenie niezwłocznej i wyczerpującej odpowiedzi na niniejsze pismo. Informujemy równocześnie, że brak odpowiedzi oraz natychmiastowej, stanowczej i jednoznacznej decyzji Zarządu Powiatu Leskiego w tej niezwykle ważnej sprawie, potraktowany zostanie przez nas jako kolejny przejaw arogancji władzy, zmuszając nas tym samym do podjęcia kolejnych zdecydowanych działań.

Akcja protestacyjna rozpowszechniana jest między innymi na facebooku: www.facebook.com/nielesko.

W odpowiedzi na  akcję protestacyjną Stanisław Szelążek, wiceprzewodniczący Zarządu Powiatu w Lesku wydał oświadczenie:

W związku z prowadzoną na terenie Leska akcją zbierania podpisów pod protestem przeciwko utworzeniu Niepublicznego Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego pragniemy poinformować, że inicjatorem i organizatorem w/w ośrodka jest Spółka Cywilna – Centrum Edukacyjne Active z siedzibą w Radomsku. Zarząd Powiatu wyraził wstępną zgodę na wynajęcie budynku po Zespole Szkół Drzewnych pod działalność Ośrodka widząc w tym szansę na utworzenie kilkudziesięciu nowych miejsc pracy.
Pragniemy uspokoić mieszkańców Leska, że przed podjęciem ostatecznej decyzji opinia mieszkańców z pewnością będzie uwzględniona. W najbliższych dniach Zarząd Powiatu podejmie decyzję o formie konsultacji społecznych.

Wiceprzewodniczący Zarządu Powiatu w Lesku
Stanisław Szelążek


24-05-2013

Udostępnij ten artykuł znajomym:

Udostępnij


Napisz komentarz przez Facebook


lub zaloguj się aby dodać komentarz


Pokaż więcej komentarzy (0)