REKLAMA
REKLAMA

OGŁOSZENIE: Na sprzedaż nieruchomości w Tarnawie Dolnej

GMINA ZAGÓRZ / PODKARPACIE. Burmistrz Miasta i Gminy Zagórz podaje do publicznej wiadomości, że ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Zagórz. Przetarg odbędzie się w dniu 18 lipca 2013r. o godz. 9:00 w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Zagórzu.

Przedmiotem przetargu jest:
– Nieruchomość, objęta KS1S/00042785/2, oznaczona numerem działki 46/1 o pow. 0,1233 ha, położona w miejscowości Tarnawa Dolna. Działka w bezpośrednim sąsiedztwie działek zabudowanych nowymi budynkami jednorodzinnymi oraz niezabudowanych działek, posiada dojazd drogą o nawierzchni asfaltowej. Posiada kształt zbliżony do prostokąta, położona w terenie z lekkim nachyleniem w kierunku wschodnim.

Dla terenu, na którym znajduje się nieruchomość, gmina nie posiada planu zagospodarowania przestrzennego. W przypadku braku planu określenie sposobów zagospodarowania  i warunków zabudowy następuje w drodze decyzji o warunkach zabudowy. Dla przedmiotowego terenu została wydana decyzja nr 58/2012 z dnia 2012-08-14 o warunkach zabudowy, w której ustalono warunki zabudowy terenu dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego na działce nr 46 w miejscowości Tarnawa Dolna.

– cena wywoławcza 40 000,00 zł (słownie: czterdzieści tysięcy złotych)
– wadium 4 000,00 zł
– wysokość min. postąpienia 400,00 zł

-Nieruchomość, objęta KS1S/00042785/2, oznaczona numerem działki 46/2 o pow. 0,1227 ha, położona w miejscowości Tarnawa Dolna. Działka w bezpośrednim sąsiedztwie działek zabudowanych nowymi budynkami jednorodzinnymi oraz niezabudowanych działek, posiada dojazd drogą o nawierzchni asfaltowej. Posiada kształt zbliżony do prostokąta, położona w terenie z lekkim nachyleniem w kierunku wschodnim.

Dla terenu, na którym znajduje się nieruchomość, gmina nie posiada planu zagospodarowania przestrzennego. W przypadku braku planu określenie sposobów zagospodarowania  i warunków zabudowy następuje w drodze decyzji o warunkach zabudowy. Dla przedmiotowego terenu została wydana decyzja nr 58/2012 z dnia 2012-08-14 o warunkach zabudowy, w której ustalono warunki zabudowy terenu dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego na działce nr 46 w miejscowości Tarnawa Dolna.

– cena wywoławcza 46 000,00 zł (słownie: czterdzieści sześć tysięcy złotych)
– wadium 5 000,00 zł
– wysokość min. postąpienia 460,00 zł

Wniesienie wadium w terminie do dnia 12 lipca 2013 r.

Wadium należy wpłacić przelewem  na rachunek bankowy Urzędu konto Nr 47 1240 2340 1111 0010 4389 6489 (decyduje data wpływu na rachunek bankowy Urzędu).

Wadium ulega przepadkowi na rzecz Gminy, jeżeli osoba wyłoniona w czasie przetargu jako kandydat na nabywcę uchyliła się od zawarcia umowy sprzedaży.

Rozszerzoną informację dotyczącą przetargu zawiera ogłoszenie wywieszone na tablicy ogłoszeń  w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy, oraz na stronach internetowych urzędu :www.zagorz.pl.

Dodatkowe informacje: Urząd Miasta i Gminy w Zagórzu ul. 3-go Maja 2,pok.36, tel. 46-22-062 wew.67.

tekst sponsorowany
27-06-2013

Udostępnij ten artykuł znajomym: