REKLAMA

OGŁOSZENIE PRZETARGU: Do kupienia działka zabudowana budynkiem mieszkalnym

GMINA ZAGÓRZ / PODKARPACIE. Burmistrz Miasta i Gminy Zagórz podaje do publicznej wiadomości, że ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż zabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Zagórz. Przetarg odbędzie się w dniu 18 lipca 2013r. o godz. 12:00 w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Zagórzu.

Przedmiotem przetargu jest:
– Nieruchomość, objęta KS1S/00042785/2, oznaczona numerem działki 818/3 o pow. 0,1981 ha, położona w miejscowości Tarnawa Dolna. Działka zabudowana budynkiem mieszkalnym murowanym, parterowym z nieużytkowym poddaszem, w całości podpiwniczonym o powierzchni użytkowej 83,35 m2. Kształt działki regularny zbliżony do trapezu. Ukształtowanie działki o pochyłości terenu ok. 5% w kierunku zachodnim. Najbliższe otoczenie od strony północnej i wschodniej stanowią grunty niezabudowane natomiast od południowej nieruchomość sąsiaduje z działkami zabudowanymi budynkami jednorodzinnymi.

Dla terenu na którym znajduje się nieruchomość, gmina nie posiada planu zagospodarowania przestrzennego. W przypadku braku planu określenie sposobów zagospodarowania  i warunków zabudowy następuje w drodze decyzji o warunkach zabudowy. Wydanie takiej decyzji może nastąpić na wniosek inwestora, w odniesieniu do konkretnego zamierzenia inwestycyjnego.

Zgodnie z zapisami w Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Zagórz działka położona jest na ternie oznaczonym symbolem XIV- STREFA OTWARTA.

– cena wywoławcza 50 000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych)
– wadium 5 000,00 zł
– wysokość min. postąpienia 500,00 zł

Wniesienie wadium w terminie do dnia 12 lipca 2013 r.

Wadium należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Urzędu konto Nr 47 1240 2340 1111 0010 4389 6489  (decyduje data wpływu na rachunek bankowy Urzędu).

Wadium ulega przepadkowi na rzecz Gminy, jeżeli osoba wyłoniona w czasie przetargu jako kandydat na nabywcę uchyliła się od zawarcia umowy sprzedaży.

Rozszerzoną informację dotyczącą przetargu zawiera ogłoszenie wywieszone na tablicy ogłoszeń  w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy, oraz na stronach internetowych urzędu :www.zagorz.pl.

Dodatkowe informacje: Urząd Miasta i Gminy w Zagórzu ul. 3-go Maja 2,pok.36, tel. 46-22-062 wew.67.

tekst sponsorowany
27-06-2013
Dodaj komentarz

Zaloguj się a:

  • Twój komentarz zostanie wyróżniony,
  • otrzymasz punkty, które będziesz mógł wymienić na nagrody,
  • czytelnicy będa mogli oceniać Twoją wypowiedź (łapki),
lub dodaj zwykły komentarz, który zostanie wyświetlany na końcu strony, bez możliwosci głosowania oraz pisania odpowiedzi.
Dodając komentarz akceptujesz postanowienia regulaminu.