REKLAMA

OGŁOSZENIE PRZETARGU: Nieruchomość na ODJ w Zagórzu

GMINA ZAGÓRZ / PODKARPACIE. Burmistrz Miasta i Gminy Zagórz podaje do publicznej wiadomości, że ogłasza drugi przetarg na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Zagórz

Przetarg odbędzie się w dniu 14 lutego 2013 r. o godz. 9:00 w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Zagórzu- przedmiotem przetargu jest:
– Nieruchomość, objęta KS1S/00046352/6, oznaczona numerem działki 3130/2 o pow. 0,1011 ha, położona w Zagórzu. Działka położona w środkowej części osiedla, posiada kształt prostokąta, stanowi teren o łagodnym spadku w kierunku północno-zachodnim. Położona w pasie działek budowlanych między ulicą Kruczą i równoległą do niej ewidencyjną drogą gruntową.

Dla terenu na którym znajduje się nieruchomość, gmina posiada plan zagospodarowania przestrzennego.
– cena wywoławcza 54 000,00 zł ( słownie: pięćdziesiąt cztery tysiące złotych )
– wadium 6 000,00 zł

Wniesienie wadium w terminie do dnia 8 lutego 2013 r.

Wadium należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Urzędu konto Nr 47 1240 2340 1111 0010 4389 6489 (decyduje data wpływu na rachunek bankowy Urzędu).

Wadium ulega przepadkowi na rzecz Gminy, jeżeli osoba wyłoniona w czasie przetargu jako kandydat na nabywcę uchyliła się od zawarcia umowy sprzedaży.

Rozszerzoną informację dotyczącą przetargu zawiera ogłoszenie wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy, oraz na stronach internetowych urzędu :www.zagorz.pl.

Dodatkowe informacje: Urząd Miasta i Gminy w Zagórzu ul. 3-go Maja 2, pok. 36, tel. 46-22-062 wew. 67.

TEKST SPONSOROWANY

22-01-2013