REKLAMA
REKLAMA

Powiat sanocki ogłasza przetarg na sprzedaż działek

SANOK / PODKARPACIE. Zarząd Powiatu w Sanoku ogłasza przetarg na sprzedaż nieruchomości gruntowych Powiatu Sanockiego.

Sanok 2013-10-29

GN.II.6840.2.15.2013

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU
Zarząd Powiatu w Sanoku


działając na podstawie art.38, art.40 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami ( jedn. tekst Dz.U. z 2010 Nr 102, poz. 651 z póź.zm.) oraz § 3 ust.1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości ( Dz.U. z 2004r. Nr 207, poz. 2108 z późn. zm. )

ogłasza
I przetarg ustny nieograniczony
na sprzedaż nieruchomości gruntowych Powiatu Sanockiego

położonych w Sanoku obręb Wójtowstwo, objętych księgą wieczystą Nr KS1S/00037552/2, prowadzoną w Sądzie Rejonowym w Sanoku V Wydziale Ksiąg Wieczystych, oznaczonych jako działki ewidencyjne, numerami:

 

L.p.

Nr działki

Powierzchnia działki 

( ha )

Cena wywoławcza 

( zł )

Wadium 

( zł )

1. 773/18 0,3407 25.680,00 2.600,00
2. 773/19 0,3048 26.020,00 2.600,00
3. 773/20 0,3354 25.120,00 2.500,00
4. 773/21 0,3120 26.610,00 2.700,00
5. 773/22 0,3072 24.100,00 2.400,00
6. 773/23 0,3214 25.170,00 2.500,00
7. 773/24 0,3431 25.800,00 2.600,00
8. 773/25 0,3003 23.570,00 2.350,00
9. 773/26 0,3161 26.950,00 2.700,00
10. 773/27 0,3139 24.610,00 2.500,00
11. 773/28 0,3000 25.620,00 2.600,00

 

Działki stanowią jeden kompleks położony pomiędzy rzeką San a ul. Międzybrodzką i SPZOZ Lotniczym Pogotowiem Ratunkowym w Warszawie.

Uzbrojenie w podstawowe media t.j. energię elektryczną, wodociąg, kanalizację sanitarną znajduje się w odległości ok. 170m – 360m.
Dla terenu obejmującego zbywane działki brak jest obowiązującego Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego miasta Sanoka. Zgodnie z ustaleniami Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego dla m. Sanoka, zatwierdzonego Uchwałą Nr XV/109/99 z dnia 29.06.1999r. przez Radę Miasta Sanoka,

w/w działki położone są w terenie oznaczonym na załączniku graficznym symbolem:

TL – tereny lotniska.

W studium ochrony przeciwpowodziowej, obszar obejmujący wskazane do zbycia działki, leży w strefie zalewu wodą Q 1% od Sanu, uznanym za granicę tzw. obszarów szczególnego zagrożenia powodzią w myśl zapisów ustawy Prawo wodne.

W dziale III księgi wieczystej KS1S/00037552/2 wpisana jest nieograniczona w czasie służebność przechodu i przejazdu, która nie dotyczy nieruchomości będących przedmiotem sprzedaży.

Nabywca działki nr 773/18 zobowiązany będzie do ustanowienia służebności przechodu i przejazdu pasem szerokości 5 m, biegnącym wzdłuż jej północno-zachodniej granicy na rzecz każdoczesnych właścicieli działek nr 773/20 i nr 773/22.

Nabywca działki nr 773/20 zobowiązany będzie do ustanowienia służebności przechodu i przejazdu pasem szerokości 5 m, biegnącym wzdłuż jej północno-zachodniej granicy na rzecz każdoczesnych właścicieli działki nr 773/22.

Nabywca działki nr 773/24 zobowiązany będzie do ustanowienia służebności przechodu

i przejazdu pasem szerokości 5 m, biegnącym wzdłuż jej północno-zachodniej granicy na rzecz każdoczesnych właścicieli działek nr 773/23 i 773/25.

Przy zbyciu działki nr 773/22, na rzecz jej każdoczesnych właścicieli zostanie ustanowiona służebność przechodu i przejazdu pasem szerokości 5 m, biegnącym wzdłuż północno-zachodniej granicy działek nr 773/18 i 773/20.

Przy zbyciu działek nr 773/23 i nr 773/25, na rzecz ich każdoczesnych właścicieli zostanie ustanowiona służebność przechodu i przejazdu pasem szerokości 5 m, biegnącym wzdłuż północno-zachodniej granicy działki nr 773/24.

Dojazd do działek nr 773/21, 773/23, 773/24, 773/25, 773/26, 773/27 i 773/28 odbywać się będzie po nieurządzonej działce nr 773/9 stanowiącej własność Powiatu Sanockiego, która pełnić będzie rolę drogi dojazdowej do ul. Międzybrodzkiej.

Warunki przetargu:

Przetarg odbędzie się w dniu 06 grudnia 2013r. od godz. 10-tej w siedzibie Starostwa Powiatowego w Sanoku przy ul. Kościuszki 36 pokój 24.

Przetarg zostanie przeprowadzony na każdą nieruchomość odrębnie, w kolejności zgodnej

z wykazem działek w ogłoszeniu.

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, jeżeli wpłacą wadium w podanej wysokości na konto Powiatu Sanockiego Nr 69 8642 1184 2018 0065 8201 0095 prowadzone w Podkarpackim Banku Spółdzielczym w Sanoku. Wpłaty wadium należy dokonać w pieniądzu, w taki sposób, aby pieniądze na koncie Powiatu były najpóźniej

w dniu 02 grudnia 2013r.

Komisja przetargowa przed otwarciem przetargu stwierdza wniesienie wadium przez uczestników przetargu.

Wpłacone wadium zostanie:

  • zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości, jeżeli osoba wpłacająca wadium wygra przetarg,
  • zwrócone niezwłocznie, jeżeli osoba wpłacająca wadium przetargu nie wygra – jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania, zamknięcia, unieważnienia

lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.

Postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę

do pełnych dziesiątek złotych.

Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu , jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

Cenę nieruchomości, ustaloną w wysokości uzyskanej w wyniku przetargu, pomniejszoną

o wpłacone wadium, nabywca jest obowiązany wpłacić najpóźniej trzy dni naprzód, przed zawarciem umowy sprzedaży, na konto Powiatu Sanockiego Nr 43 8642 1184 2018 0065 8201 0078 prowadzone w Podkarpackim Banku Spółdzielczym w Sanoku.

O miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości, osoba ustalona jako nabywca, zostanie zawiadomiona najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu

Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanych w zawiadomieniu, Zarząd Powiatu w Sanoku może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

 

Informacje dodatkowe:

Koszty związane z zawarciem aktu notarialnego ponosi nabywca.

Granice działek, objętych niniejszym ogłoszeniem o przetargu, są trwale zastabilizowane na gruncie kamieniami betonowymi.

Uczestnicy przetargu powinni posiadać dokument tożsamości, a osoba reprezentująca uczestnika przetargu zobowiązana jest przedłożyć pełnomocnictwo upoważniające do działania w postępowaniu przetargowym.

Jeżeli uczestnikiem przetargu jest osoba prawna, osoba upoważniona do reprezentowania uczestnika, powinna przedłożyć do wglądu aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego, a osoba prowadząca działalność gospodarczą zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.

Z uzasadnionej przyczyny Zarząd Powiatu w Sanoku może odwołać ogłoszony przetarg.

Szczegółowe informacje dotyczące w/w nieruchomości można uzyskać w Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Sanoku, ul. Kościuszki 36, pokój 24. Telefon: (13) 4657612.

Podanie do publicznej wiadomości następuje w drodze:

– zamieszczenia na tablicach ogłoszeń w budynku Starostwa Powiatowego przy

ul. Rynek 1 i budynku przy ul. Kościuszki 36.

– opublikowanie na stronie internetowej Starostwa i w Biuletynie Informacji Publicznej

Starostwa Powiatowego w Sanoku – www.bip.powiat-sanok.pl

– zamieszczenia na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Miasta Sanoka.

zamieszczenia na portalu internetowym „esanok”

 

 

materiały nadesłane

04-11-2013

Udostępnij ten artykuł znajomym:

Udostępnij


Napisz komentarz przez Facebook


lub zaloguj się aby dodać komentarz


Pokaż więcej komentarzy (0)