REKLAMA
REKLAMA

POWIAT SANOCKI: Ogłoszenie o przetargu publicznym

POWIAT SANOCKI / PODKARPACIE. Zarząd Powiatu Sanockiego 38-500 Sanok, ul. Rynek 1 ogłasza przetarg na sprzedaż płyt drogowych używanych w ilości 1000 sztuk, w tym: 800 szt. podwójnie zbrojonych o wym. 3,0×1,0x0,20 m oraz 200 szt. pojedynczo zbrojonych o wym. 3,0×1,5×0,15 m.

1. Oferty pisemne należy składać w zaklejonej kopercie z opisem: „Oferta na zakup płyt drogowych” w biurze podawczym Starostwa Powiatowego w Sanoku ul. Rynek 1 38-500 Sanok (parter budynku) w terminie do dnia 29.04.2013 r. do godz. 09:30. Oferty złożone po terminie zostaną zwrócone oferentom.

Jawne otwarcie ofert odbędzie się w dniu 29.04.2013 r. o godz. 10:00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Sanoku ul. Rynek 1, 38-500 Sanok pok. Nr 40 III piętro.

2. Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie do dnia 29.04.2013 r. do godz. 09:00 wadium w pieniądzu w kwocie 1000 zł przelewem na rachunek bankowy Powiatu Sanockiego Nr 69 8642 1184 2018 0065 8201 0095 w Podkarpackim Banku Spółdzielczym w Sanoku. Dowód wpłaty wadium należy załączyć do oferty.

3. Wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia. Wadium ulega przepadkowi na rzecz sprzedającego w razie uchylenia się oferenta od zawarcia umowy sprzedaży w terminie do dnia 06.05.2013 r.

4. Dopuszcza się możliwość składania ofert częściowych. Minimalna ilość zakupu płyt wynosi 50 szt.

5. Oferta pisemna powinna zawierać:

– imię, nazwisko i dokładny adres oferenta lub nazwę firmy oraz siedzibę, jeżeli oferentem jest osoba prawna, NIP, datę sporządzenia oferty, tel. kontaktowy, adres e-mail,
oferowaną cenę brutto za 1 szt. płyty,
– ilość płyt jaką oferent zamierza zakupić,
– podpis oferenta, przy czym w przypadku osoby prawnej podpis lub podpisy osób upoważnionych do reprezentowania oferenta zgodnie z właściwym dokumentem rejestrowym,
– kopię dowodu wniesienia wadium,
– oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń oraz zapoznał się z przedmiotem przetargu i nie wnosi uwag.

6. Oferent ma prawo do wycofania swojej oferty oraz zwrotu wadium, jeżeli złoży w miejscu wskazanym w obwieszczeniu o przetargu jako miejsce składania ofert, przed ustalonym w obwieszczeniu o przetargu terminem otwarcia ofert, pisemny wniosek o wycofanie swojej oferty wraz z podaniem nr rachunku bankowego, na który ma nastąpić zwrot wadium.

7. Niezwłocznie po otwarciu ofert oferenci zostaną poinformowani o wyniku przetargu.

8. Cenę wywoławczą sprzedaży 1 szt. płyty drogowej ustala się na kwotę 200,00 zł. brutto.

9. W przypadku złożenia ofert równorzędnych komisja przetargowa zorganizuje dodatkowy przetarg ustny ograniczony dla oferentów, którzy złożyli te oferty.

10. Koszty związane z nabyciem płyt drogowych w tym koszt załadunku oraz transportu w całości pokrywa nabywca. Nabywca zobowiązany jest do zawarcia umowy sprzedaży i odbioru zakupionej ilości płyt drogowych w terminie 7 dni od daty wpłacenia ceny nabycia. Odbiór płyt możliwy będzie od poniedziałku do piątku w godz. od 08:00 do 13:30 po wcześniejszym umówieniu się z osobą upoważnioną ze strony Powiatu Sanockiego – p. Andrzejem Klimkowskim.

11. Informacje dotyczące sprzedaży można uzyskać w siedzibie Powiatowego Zarządu Dróg w Sanoku przy ul. Witkiewicza 8 – tel. (13) 46 42 445 lub 446 od poniedziałku do piątku w godz. od 7:00 do 15:00. Osoba uprawnioną do kontaktu z oferentami jest p. Andrzej Klimkowski.

12. Przedmiot przetargu można oglądać w dni robocze w godzinach od 07:00 do 15:00 w Sanoku przy ul. Witkiewicza 8 obręb Olchowce, dz. Nr ewid. 96.

13. Powiat Sanocki zastrzega możliwość unieważnienia przetargu bez podania przyczyn na każdym etapie postępowania.

źródło: Starostwo Powiatowe w Sanoku

16-04-2013

Udostępnij ten artykuł znajomym:

Udostępnij


Napisz komentarz przez Facebook