REKLAMA
REKLAMA

We wrześniu miasto zalegało 8 mln zł. Radni pytają dlaczego?

SANOK / PODKARPACIE. Sytuacja finansowa miasta nie jest dobra – czytamy w oświadczeniu radnych Romana Babiaka i Wojciecha Pruchnickiego, którzy pytają o powód takiego stanu rzeczy. Poniżej publikujemy oświadczenie radnych.

 

Oświadczenie

Szanowni Państwo,

sytuacja finansowa miasta nie jest dobra. Od marca 2013 r. budżet miasta nie spełnia wymogu ustawy o finansach publicznych art. 243, który stwierdza, że  Rada Miasta nie może uchwalić budżetu, którego indywidualny wskaźnik zadłużenia, uzależniający planowaną wysokość zaciąganych zobowiązań od zdolności do ich spłaty, jest przekroczony. Dopuszczalny wskaźnik dla miasta Sanoka jest już znacznie przekroczony. Ponad to, od maja wydatki bieżące miasta przekraczają dochody bieżące. Na koniec wrześnie, miasto zalegało z płatnościami na kwotę około 8 000 000 zł, w tym zalegało z dopłatami do czynszów dla osób najuboższych od sierpnia 2013 r., na kwotę około 800 000 zł.

Ze względu na te sytuację, radni pytają władze miasta, o powody takiego stanu finansów miasta. Niestety odpowiedzi na zadawane pytania przez radnych na sesjach Rady Miasta, jak również na komisjach w formie interpelacji, są często przez władze miasta spłycane, wymijające bądź pomijane.  Postanowiliśmy zatem,  dzięki uprzejmości portalu internetowego, przekazywać treści pytań, jak również odpowiedzi na zadawane pytania internautom.

Być może ta forma, dzięki udziałowi Państwa, spowoduje, że odpowiedzi na pytania staną się jasne i czytelne, i nie utkną w zaciszu Sali Herbowej. Że w ten sposób mieszkańcy miasta będą wiedzieli, jaka jest prawdziwa sytuacja finansowa ich miasta.

Z przykrością stwierdzamy, że relacje z sesji Rady Miasta, są przekazywane przez Tygodnik Sanocki w sposób wybiórczy, bądź nie ma ich wcale. Nie jednokrotnie to, co ważne dla miasta i mieszkańców, nie jest zamieszczane na łamach Tygodnika Sanockiego. Naszym zdaniem redaktorowi naczelnemu Tygodnika Sanockiego, zależy bardziej na „dobrym” wizerunku władz miasta, niż na ukazywaniu realnego i prawdziwego stanu finansów miasta.

Obecnie przekazujemy kolejne pytania, do których załączamy:
1. Wystąpienie pokontrolne Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie.
2. Zastrzeżenia Krośnieńskiego Przedsiębiorstwa Budowlanego.

Roman Babiak
Wojciech Pruchnicki

Załączniki:

 

Sanok, 26 września 2013 r.

INTERPELACJA
Przewodniczący Rady Miasta Sanoka
Jan Oklejewicz

Dotycząca uwag do odpowiedzi na zgłoszoną interpelację z dnia 30.07.2013r.

Po zapoznaniu się z odpowiedziami na złożoną interpelację stwierdzamy, że wyjaśnienia zawarte w odpowiedzi są nierzetelne, wymijające, powierzchowne, a odpowiedzi na niektóre pytania zawarte w interpelacji są celowo pominięte.

1). Wystąpienie pokontrolne RIO wpłynęło do Biura Rady 06.04.2012 roku i nigdy nie zostało przedstawione radnym Rady Miasta Sanoka, chociaż było do nich kierowane, jako organu stanowiącego i kontrolnego. Uważamy, że zarzuty zawarte w protokole były na tyle istotne, iż powinny być przedyskutowane i omówione, zarówno na merytorycznych komisjach, jak też na sesji Rady Miasta. Powoływanie się w odpowiedzi na ustawę o dostępie do informacji publicznej jest niepoważnym i wymijającym działaniem, naruszającą zasadę jawności działań samorządu.

2). Zastrzeżenia zgłoszone przez Krośnieńskie Przedsiębiorstwo Budowlane, naszym zdaniem dotyczyły nie tylko mało istotnych omyłek kosztorysowych, jak próbuje się przedstawić w odpowiedzi na interpelację. Dotyczyły również istotnych kwestii, takich jak: rodzaj materiału użyty do wykonania zadania, jak też inne np. czy roboty ziemne będą wykonywane ręcznie czy mechanicznie. Należy zadać sobie pytanie; czy tego rodzaju zmiany mogły mieć istotny wpływ na pękanie zabytkowego budynku Domu Misjonarzy?
Prosimy o rozpisanie na poszczególne pozycje dodatkowej kwoty miliona dwustu czterdziestu pięciu tysięcy ośmiuset złotych na jakie dodatkowe zadania w/w kwota została spożytkowana?  Informujemy, że parking wielopoziomowy już budzi negatywne opinie użytkowników.
Brak odpowiedzi na zadane w interpelacji pytanie: Jak budowa parkingu wielopoziomowego przy ulicy Łaziennej, za osiem milionów złotych, ma się do oddania w wieloletnią dzierżawę atrakcyjnego terenu w centrum miasta firmie Elcom, za obietnicę budowy hotelu oraz parkingu wielopoziomowego na 400 miejsc parkingowych.
Naszym zdaniem, skoro koronny argument, który przekonał radnych do podjęcia uchwały nie został zrealizowany, teren powinien być odebrany dzierżawcy.
W obecnej chwili istniejący prywatny parking ze względu na utrudniony wjazd autokarów, w istotny sposób wpłynął na zmniejszenie ilości turystów odwiedzających nasz zamek.

3). Rewitalizacja Placu świętego Michała pochłonęła dodatkowo kwotę miliona ośmiuset dziewięćdziesięciu tysięcy trzystu czterdziestu jeden złotych na roboty dodatkowe. Z tej kwoty na badania archeologiczne wydatkowano 835 tysięcy 622 złote. Prosimy o rozpisanie na jakie zadania została wydatkowana pozostała kwota. Przy okazji pytamy czy prawdą jest, że drzewa, które zostały zasadzone przy ulicy marszałka Józefa Piłsudskiego  zostały zakupione w Holandii po 1500 euro sztuka.
Z informacji znawców tematu wynika, że niektóre prace przy rewitalizacji Placu Świętego Michała  zostały wykonane niedbale, m.in. kostka granitowa łupana została położona niezgodnie ze sztuką kładzenia tego rodzaju nawierzchni. Czy zostało to odnotowane przez Inspektora Nadzoru i kto za to odpowie?

4). Również w tym przypadku odpowiedź na zadane w interpelacji pytanie jest nieprecyzyjna i wymijająca. Uważamy, że przetarg na wywóz nieczystości przeprowadzony przez służby Urzędu Miasta został zrealizowany nieudolnie i nieprofesjonalnie. W odpowiedzi na zadane pytanie Burmistrz nie powinien martwić się, że przedsiębiorca, który wygrał przetarg może nie wywiązać się z przetargowego zadania. To jego problem. Prosimy o doprecyzowanie; ilu pracowników straci pracę w MPO i SPGK, z powodu przegranego przetargu? Ilu pracowników zmuszonych będzie do skorzystania z przymusowych emerytur pomostowych? Co stanie się ze sprzętem, który znajduje się na wyposażeniu  MPO i SPGK, a jest przystosowany do wywozu nieczystości? Ilu pracownikom proponuje się  przejście do innej pracy i do jakich? Ponawiamy pytanie; kto jest odpowiedzialny za  opracowanie odwołania do KIO. Czy po przegranym przetargu skład rady nadzorczej MPO Sp. o.o. ulegnie zmianie?

5). Nie została udzielona odpowiedź na pytanie: Jakie kryteria trzeba spełnić i według na jakich zasadach są zatrudniani pracownicy ścisłego kierownictwa w spółkach podległych Urzędowi Miasta Sanoka?

6). Na zadane w interpelacji pytanie czy planuje się włączenie spółki SPGM do tworzonego holdingu, odpowiedź jest wymijająca i nie pojawia się w niej określenie holding, chociaż na wielu spotkaniach, w tym z pracownikami SPGK, takie stwierdzenia się pojawiały.

7). Kto pokrywa koszty związane ze służbowymi podróżami  samochodem firmy SPGK Przewodniczącego Rady Nadzorczej SPGK ?
W związku z wyjątkową sytuacją, kiedy jedna osoba pełni kilka funkcji jednocześnie, jak to ma miejsce w przypadku pana Jana Ponulaka, który jest pracownikiem w urzędzie u pani Prezydent Hanny Gronkiewicz Waltz, jednocześnie pełni funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej SPGK oraz Przewodniczącego Rady Nadzorczej w Parku Wodnym w Sanoku. Czy pełnienie tylu funkcji, w różnych tak oddalonych miastach, może mieć wpływ na jakość wykonywanej pracy. Prosimy o przybliżenie sylwetki pana Jana Ponulaka. Jakie względy: merytoryczne, polityczne lub inne zdecydowały o zatrudnieniu tej osoby?

Radni Rady Miasta Sanoka
Roman Babiak
Wojciech Pruchnicki

22-10-2013

Udostępnij ten artykuł znajomym:

Udostępnij


Napisz komentarz przez Facebook

lub zaloguj się aby dodać komentarz


Pokaż więcej komentarzy (0)