REKLAMA
REKLAMA

95 lat polskiej Policji. Kto i co nas chroni na Podkarpaciu?

„Tworzy się Policję jako umundurowaną i uzbrojoną formację służącą społeczeństwu i przeznaczoną do ochrony bezpieczeństwa ludzi oraz do utrzymywania bezpieczeństwa i porządku publicznego.” Tak brzmi artykuł 1. ustawy o Policji, która w tym roku obchodzi 95. rocznicę powstania.

Już pierwszy zapis ustawy o Policji precyzyjnie definiuje jej charakter i zadania. Policja pełni służbę na rzecz społeczeństwa chroniąc je przed wieloma zagrożeniami. Kolejne artykuły ustawy precyzują tę fundamentalną definicję.

Polska Policja to bez mała 100 tysięcy policjantek i policjantów.

Policja na Podkarpaciu
Policja w województwie podkarpackim uporządkowana jest według takiej oto struktury: jednostką nadrzędną jest Komenda Wojewódzka Policji w Rzeszowie. Podlegają jej 4 komendy miejskie Policji (w Krośnie, Przemyślu, Rzeszowie i Tarnobrzegu) oraz 17 komend powiatowych Policji.

Przełożonym wszystkich podkarpackich policjantów jest Podkarpacki Komendant Wojewódzki Policji, nadinspektor Zdzisław Stopczyk.

W podkarpackiej Policji służy 4328 policjantów (553 kobiety i 3775 mężczyzn).

Wspiera nas 1161 pracowników cywilnych (756 kobiet i 405 mężczyzn).

Jest wśród nas 490 oficerów, 2019 aspirantów, 1284 podoficerów i 535 szeregowych.

Podkarpacka Policja dysponuje ponad tysiącem pojazdów. Najliczniejszą grupą są samochody osobowe (649). Mamy też furgony (211), samochody terenowe (58), motocykle (39), quady (14), autobusy (3).

Policja na Podkarpaciu korzysta z 7 łodzi motorowych. Podstawowym typem broni służbowej jest pistolet P-99 Walther i Glock-17.

Służba prewencji
Policjantów, którzy pełnią służbę w komórkach prewencyjnych, spotykamy najczęściej. To właśnie oni patrolują ulice i osiedla, to oni jako pierwsi przybywają na wezwanie, by podjąć interwencję. Służba prewencji to także dzielnicowi, specjaliści zajmujący się problematyką aspołecznych zachowań nieletnich, policjanci, którzy strzegą bezpieczeństwa na wodach, przewodnicy psów i policyjni jeźdźcy. Do zadań pionu prewencji należą też konwoje, czyli przewożenie i doprowadzanie osób pozbawionych wolności. Policjanci prewencji ochraniają siedziby prokuratur i sądów.

Prewencja to także zagadnienia sztabowe, czyli organizacja i dowodzenie wszelkimi działaniami policyjnych sił. Tę bogatą listę obowiązków policjantów służby prewencyjnej uzupełniają sprawy pozwoleń na posiadanie broni, licencji pracowników ochrony i detektywów, postępowania dotyczące cudzoziemców.

Pod policyjnym numerem telefonu 997 dyżurują też policjanci prewencji. Służba dyżurna, zorganizowana i pełniona w ciągłym trybie, zapewnia nieskrępowany dostęp każdego do jednostek Policji w całym województwie.

Prewencja to zapobieganie złym zjawiskom, przestępstwom, patologiom. Policjanci prewencji prowadzą działalność profilaktyczną – radzą, edukują, wyjaśniają jak unikać zagrożeń. Są stałymi gośćmi szkół, przedszkoli, wspólnot mieszkaniowych, organizacji społecznych. Ich zaangażowanie wpływa istotnie na stopniowe ograniczanie przestępczości w ostatnich latach.

Służba ruchu drogowego
Policjanci ruchu drogowego, zgodnie z europejską tradycją, wyróżniają się białym kolorem czapek i pasów noszonych do mundurów. Mówiąc najogólniej ich zadanie polega na sprawowaniu stałego nadzoru nad ruchem drogowym. Policjanci ruchu drogowego na bieżąco analizują stan bezpieczeństwa na drogach, analizują zagrożenia. Wyniki tych analiz determinują sposób i określają rejony pełnienia służby.

Patrole w oznakowanych radiowozach, w samochodach nieoznakowanych z wideorejestratorami, wreszcie na motocyklach pojawiają się tam, gdzie użytkownicy dróg nagminnie naruszają przepisy prawa o ruchu drogowym.

Policjanci ruchu drogowego zajmują się także obsługą wypadków i kolizji drogowych, doraźnie ręcznie kierują ruchem, by nie dopuszczać do zatorów i maksymalnie go upłynniać. Zajmują się także kontrolą transportu drogowego.

Od kilku lat, dzięki trafnej strategii opracowywanej w Wydziale Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie, systematycznie spada na Podkarpaciu liczba wypadków, liczba ofiar śmiertelnych i liczba rannych w wypadkach drogowych.

Policjanci ruchu drogowego promują bezpieczne zachowania na drogach, organizują szkolenia, pogadanki i konkursy w szkołach. Biorą udział w kampaniach społecznych, których celem jest uświadamianie zagrożeń czyhających na drogach.

Służba kryminalna
Policjanci pionu kryminalnego wykrywają przestępstwa i ich sprawców. Zajmują się pracą operacyjno-rozpoznawczą, dochodzeniowo-śledczą i analityczną. Praca operacyjno-rozpoznawcza jest niejawnym obszarem działań wszystkich Policji na świecie. Służby dochodzeniowo-śledcze prowadzą postępowania przygotowawcze w sprawach o przestępstwa współpracując przy tym ściśle z prokuraturą. Zadania analityczne na potrzeby wykrywacza wykonują komórki wywiadu kryminalnego. Do zadań wywiadu kryminalnego należy też zarządzanie informacjami pozyskiwanymi przez Policję.

W służbie kryminalnej funkcjonują komórki do spraw przestępczości przeciwko życiu i zdrowiu, do spraw przestępczości przeciwko mieniu, do walki z przestępczością gospodarczą, do walki z korupcją. W ostatnich miesiącach, w odpowiedzi na pojawiające się zagrożenia w tym obszarze, powołano komórki do spraw przestępczości wśród kibiców. Coraz więcej policjantów służby kryminalnej zajmuje się cyberprzestępczością.

Policjanci pionu kryminalnego prowadzą poszukiwania ludzi, którzy ukrywają się przed organami ścigania. Czynności operacyjno-rozpoznawcze wspierają komórki zajmujące się techniką operacyjną.

Od kilku lat podkarpacka Policja osiąga coraz lepsze wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw, i, co najważniejsze, skutecznie ogranicza przestępczość.

Laboratorium kryminalistyczne
Eksperci Laboratorium Kryminalistycznego Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie, na podstawie wnikliwych badań śladów, dostarczają sądom niezbite dowody winy oskarżonych. Biegli z zakresu daktyloskopii (badają ślady linii papilarnych), traseologii (ślady obuwia, opon), mechanoskopii (ślady narzędzi), biologii (ślady genetyczne), badań dokumentów, badań wypadków drogowych i innych wąskich dziedzin kryminalistyki opracowują ekspertyzy śladów zabezpieczanych przez policjantów w miejscach, w których doszło do przestępstwa.

Eksperci z laboratorium biorą udział w oględzinach miejsc skomplikowanych zdarzeń (katastrofy, zbrodnie). Zajmują się też szkoleniem techników kryminalistyki pracujących w komendach miejskich i powiatowych Policji.

Służba wspomagająca działalność Policji
Policja sprawnie wykonuje swoje ustawowe zadania na rzecz społeczeństwa dzięki perfekcyjnie zorganizowanemu i działającemu zapleczu. Policyjna logistyka to przede wszystkim komórki odpowiedzialne za transport (prowadzenie gospodarki pojazdami, a mamy ich na Podkarpaciu ponad tysiąc), łączność i informatykę, zaopatrzenie, inwestycje i remonty, finanse, kadry i szkolenie, ochronę informacji niejawnych, zamówienia publiczne i fundusze pomocowe.

Działalność Policji wspomagają psychologowie, radcy prawni, audytor wewnętrzny, kontrolerzy. Rzecznik prasowy stale współpracuje z dziennikarzami mediów w regionie i kraju. Wydział Komunikacji Społecznej koordynuje też dostęp do informacji publicznej.

KWP

15-07-2014

Udostępnij ten artykuł znajomym:

Udostępnij


Napisz komentarz przez Facebook


lub zaloguj się aby dodać komentarz


Pokaż więcej komentarzy (0)