REKLAMA
REKLAMA

Dofinansowanie demontażu i odbioru azbestu ze środków WFOŚiGW z terenu GMINY ZAGÓRZ

Burmistrz Miasta i Gminy Zagórz uprzejmie informuje, że zamierza złożyć wniosek do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Rzeszowie o dofinansowanie w ramach programu priorytetowego NFOŚiGW pod nazwą „Gospodarowanie odpadami innymi niż komunalne, część II – usuwanie wyrobów zawierających azbest” usuwania  wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Zagórz.

W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku, możliwe jest uzyskanie dofinansowania w wysokości 100% kosztów kwalifikowanych.
W związku z powyższym, osoby planujące w 2014r. dokonać wymiany pokryć dachowych z azbestu lub poddać unieszkodliwieniu składowane materiały zawierające azbest,  proszone są o składanie do dnia 7 lutego 2014r. w  Urzędzie Miasta i Gminy w Zagórzu wniosków  o udzielenie dotacji na w/w cel.Druki wniosków można pobrać osobiście w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Zagórzu  ( Referat Architektury i Ochrony Środowiska, II piętro,  pok. 35 ) lub ze strony internetowej Urzędu Miasta i Gminy w Zagórzu, adres www: http://www.zagorz.pl/ochrona-srodowiska/azbest

UWAGA! Dofinansowanie w wysokości 100% ( do 85% z WFOŚiGW, pozostała część z budżetu Gminy Zagórz ) kosztów kwalifikowanych  obejmuje demontaż, transport, zbieranie i unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest, natomiast nie obejmuje finansowania kosztów zakupu i wykonania nowego pokrycia dachowego, które właściciel nieruchomości musi pokryć we własnym zakresie.Demontaż, odbiór, transport i unieszkodliwienie odpadów prowadzone będzie przez specjalistyczną firmę wybraną  w drodze zamówienia publicznego.

Osobą wyznaczoną do kontaktu jest P. Stanisław Ball – pok. 35, tel.: (13) 46 22062 wew. 68.

materiały nadesłane

27-01-2014

Udostępnij ten artykuł znajomym:

Udostępnij


Napisz komentarz przez Facebook