REKLAMA
REKLAMA

Konferencja „Ponadregionalna Strategia Rozwoju i Współpracy Pierścieniowych Gmin Polski Wschodniej na lata 2014-2020”

GMINA SANOK / PODKARPACIE. 29 kwietnia 2014 roku w Hotelu Sanvit w Sanoku odbyły się  konsultacje „Ponadregionalnej Strategii Rozwoju i Współpracy Pierścieniowych Gmin Polski Wschodniej na lata 2014-2020”. Spotkanie zostało zorganizowane przez Wójta Gminy Sanok oraz Polską Agencję Rozwoju Regionalnego z siedzibą w Lublinie.

Podobne konsultacje zostały przeprowadzone w Gminie Zamość, Gminie Ełk, Gminie Suwałki oraz Gminie Hrubieszów.

W spotkaniu zorganizowanym przez Annę Hałas Wójta Gminy Sanok udział wzięło około 60 osób z Gminy Sanok, w tym Radni, Sołtysi, Dyrektorzy szkół, przedstawiciele organizacji pozarządowych, Kół Gospodyń Wiejskich, Paweł Wdowiak Sekretarz Gminy Sanok oraz  pracownicy Urzędu Gminy.

Dokument „Ponadregionalna Strategia Rozwoju i Współpracy Pierścieniowych Gmin Polski Wschodniej na lata 2014-2020” powstaje w ramach projektu „Rozwój i współpraca pierścieniowych gmin Polski Wschodniej”, który realizowany jest przez Gminę Sanok wspólnie z partnerami: Gminą Hrubieszów, Gminą Suwałki, Gminą Ełk i Gminą Zamość. Celem projektu jest nawiązanie trwałej, międzyregionalnej współpracy pomiędzy gminami partnerskimi położonymi w czterech województwach Polski Wschodniej. Cel zostanie zrealizowany poprzez wspólne działania na rzecz pełniejszego wykorzystania istniejących zasobów, miejscowych uwarunkowań i potencjału partnerów.

W konsultacjach wziął udział także Członek Zarządu Województwa Podkarpackiego Tadeusz Pióro, który w  nawiązaniu do powstającego dokumentu dla gmin pierścieniowych Polski Wschodniej przedstawił założenia aktualizacji Strategii Rozwoju Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. Szczególne miejsce zajął tu temat Programu Strategicznego Błękitny San. Program ma przyczynić się przede wszystkim do podniesienia poziomu życia mieszkańców gmin położonych wzdłuż biegu rzeki San.

Podczas spotkania konsultacyjnego uczestnicy mieli okazję dowiedzieć się, co wyróżnia gminy pierścieniowe w stosunku do typowych gmin wiejskich. Ponadto, w jego trakcie została dokonana analiza możliwości i barier rozwojowych Gminy Sanok, związanych ze specyficznym położeniem wokół miasta.

Piotr Stec Dyrektor Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości po dokonaniu analizy parametrów ekonomicznych i społecznych Gminy Sanok stwierdził, że na tle innych gmin powiatu sanockiego, a także gmin sąsiadujących, Gmina Sanok ma dobre wskaźniki dotyczące infrastruktury technicznej (kanalizacja, wodociąg i gaz). Jednakże, porównując je chociażby ze średnią ogólnopolską okazuje się, że dostępność tych usług jest na niskim poziomie. To właśnie zwiększenie dostępu do infrastruktury technicznej, a także wzrost zainteresowania mieszkańców korzystaniem z oświaty i kultury w Gminie Sanok stanowi największe wyzwanie rozwojowe gminy pierścieniowej Sanok w najbliższych latach. Obszarami największych szans, wynikającymi z pierścieniowego położenia Gminy Sanok są mieszkalnictwo, rozwój funkcji rekreacyjno-wypoczynkowych (głównie dla ludności powiatu sanockiego) oraz wspieranie powstawania drobnej przedsiębiorczości.  Mocną stroną Gminy Sanok jest bardzo dobre zarządzanie, brak zadłużenia oraz „tani urząd”.

„Ponadregionalna Strategia Rozwoju i Współpracy Pierścieniowych Gmin Polski Wschodniej na lata 2014-2020” stworzy możliwości ubiegania się o środki finansowe w ramach  Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej.

Zapraszamy na stronę internetową projektu „Rozwój i współpraca pierścieniowych gmin Polski Wschodniej” gminypierscieniowe.pl , gdzie oprócz aktualności znajdziecie Państwo spacery wirtualne po Gminach: Sanok, Zamość, Ełk i Suwałki oraz publikacje promocyjne (albumy, mapy i foldery).

Projekt pn: „Rozwój i współpraca pierścieniowych gmin Polski Wschodniej” realizowany jest ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007 – 2013, Osi priorytetowej I: Nowoczesna Gospodarka, Działanie I.4: Promocja i Współpraca.

materiały nadesłane

05-05-2014

Udostępnij ten artykuł znajomym:

Udostępnij

Napisz komentarz przez Facebook