REKLAMA
REKLAMA

Miasto tłumaczy zamieszanie wokół siedzib komisji wyborczych

W związku ze zgłaszanymi problemami wynikającymi ze zmiany siedzib niektórych obwodowych komisji wyborczych do wyborów do Parlamentu Europejskiego informujemy o przyczynach nowego podziału Sanoka na obwody głosowania.

Uchwałą Rady Miasta Sanoka Nr XXX/262/12 z dn. 4 października 2012 r. dokonany został podział miasta na jednomandatowe okręgi wyborcze. Wynikało to ze zmiany systemu wyborczego do rad gmin, z większościowego na jednomandatowy. W miejsce dotychczasowych 3 okręgów wyborczych utworzono 21 okręgów, czyli tyle, ilu będzie wybieranych radnych.

Konsekwencją tego było dostosowanie obwodów do głosowania do nowych okręgów wyborczych, w związku z czym Rada Miasta Sanoka Uchwałą Nr XXXIII/285/12 z dnia 29 listopada 2012 dokonała podziału Sanoka na stałe obwody głosowania, ustalając ich 21 w miejsce dotychczasowych 19.

Mając na uwadze trwałość dokonanych zmian oraz fakt, że w 2014 roku odbędą się poza wyborami do Parlamentu Europejskiego jeszcze wybory do wszystkich szczebli samorządu wraz z wyborami wójtów przyjęto założenie, że granice obwodów będą pokrywać się z granicami nowych okręgów wyborczych. Podział na okręgi i obwody do głosowania opiniowany jest przez Komisarza Wyborczego w Krośnie. Wyborcom w liczbie, co najmniej 15 przysługuje prawo wniesienia skargi do Komisarza Wyborczego w terminie 5 dni od daty podania do wiadomości publicznej. Skargi takie nie wpłynęły, co oznacza, że uchwały stały się prawomocne.

Zgodnie z Kodeksem Wyborczym informacje o uchwałach ogłoszone zostały w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego oraz podane zostały do wiadomości poprzez rozplakatowanie obwieszczeń na słupach i tablicach informacyjnych, a także na stronie urzędowego Biuletynu Informacji Publicznej. Obwieszczenie Burmistrza Miasta Sanoka z dn. 16.04.2014r. zostało czterokrotnie podane do wiadomości przez rozplakatowanie; w dniach 23 kwietnia, 8 maja,16 maja, i 22 maja br.

W przypadku nowo utworzonych siedzib obwodowych komisji wyborczych konieczne było wskazanie obiektów, w których będą się odbywać głosowania. Ze względu na brak miejskich obiektów użyteczności publicznej odpowiadających wymogom, jakie muszą spełniać lokale wyborcze w obwodzie nr 12 siedzibę komisji zlokalizowano w budynku GOPR przy ul. Mickiewicza 49. W dzielnicy Zatorze ze względu na to, że dotychczasowa siedziba w I LO znajduje się w dzielnicy Śródmieście, siedzibę komisji utworzono w jedynym możliwym lokalu miejskim w tej dzielnicy, tj. w SPGM przy ul. Konarskiego 22. Ze względu na skromną powierzchnię przeniesiono lokal z Domu Harcerza do nowoczesnego budynku Wydziału Mechaniki PWSZ przy ul. Reymonta. Utworzono nowy obwód nr 3 z siedzibą w PWSZ przy ul. Mickiewicza zapewniający dostęp osobom niepełnosprawnym.

Zapewne większym problemem były zmiany granic obwodów, które wymusiły u osób niedoinformowanych dojście do właściwej komisji. Mamy świadomość, że nie wszyscy wyborcy przeczytali obwieszczenia i z przyzwyczajenia szli głosować w „starych” lokalach wyborczych, jednak obwieszczenia o siedzibach komisji poza ww. terminami wywieszone były we wszystkich lokalach wyborczych, gdzie tam lub w Urzędzie Miasta można było uzyskać informacje. Co do komisji znajdujących się na piętrach, to ich lokalizacja wynika z ograniczonych możliwości dysponowania takimi zasobami, jakie by się chciało mieć, stąd korzystamy z dostępnych zasobów spółdzielni mieszkaniowych, uczelni lub innych instytucji.

Każdorazowo na czas wyborów udostępniane są lokale przeznaczone dla osób niepełnosprawnych – jest ich obecnie 5, a oprócz tego dostępny jest samochód do przewozu niepełnosprawnych. Należy zauważyć, że system wyborczy jest tak skonstruowany, że nie można dowolnie lub tendencyjnie dokonywać w nim zmian zarówno, co do siedzib komisji wyborczych czy okręgów wyborczych, jeżeli nie zachodzą ku temu określone prawem wyborczym przesłanki. Niemniej jednak, gdy pojawią się możliwości dogodniejszej lokalizacji lokali wyborczych, to takie zmiany mogą nastąpić, o czym będziemy szeroko Państwa informować.

Rzecznik Prasowy Urzędu Miasta Sanoka

28-05-2014

Udostępnij ten artykuł znajomym:

Udostępnij


Napisz komentarz przez Facebook