REKLAMA
REKLAMA

OGŁOSZENIE PRZETARGU: Lokal mieszkalny w Zagórzu

ZAGÓRZ / PODKARPACIE. Burmistrz Miasta i Gminy Zagórz podaje do publicznej wiadomości, że ogłasza trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 7 usytuowanego w budynku przy ul. Wolności Nr 36, stanowiącego własność Gminy Zagórz

, wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej, wraz z udziałem w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości.

Przedmiotem przetargu jest lokal mieszkalny nr 7 o powierzchni 48,71 m2 wraz z przynależną piwnicą o pow. 2,30 m2, stanowiący własność Gminy Zagórz, usytuowany w budynku wielomieszkaniowym położonym w Zagórzu przy ul. Wolności 36, z którym związany jest udział wynoszący 5101/235035 części, w prawie użytkowania wieczystego działek nr 3316/2, 3316/3, 71/7, 71/8, 22/20 objętych księgą wieczystą nr KS1S/00069788/8, o łącznej powierzchni 0,3053 ha położonych w Zagórzu i częściach wspólnych budynku, związany z lokalem Nr 7, oraz udział wynoszący 5101/472765 części w prawie użytkowania wieczystego działek nr 71/6 i 3316/1 objętych księgą wieczystą nr KS1S/00069787/1o łącznej powierzchni 0,0226 ha w Zagórzu i częściach wspólnych budynku jako udział w kotłowni związany z lokalem nr 7

– cena wywoławcza 90 000,00 zł (słownie: dziewięćdziesiąt tysięcy złotych)
– wadium 10 000,00 zł
Minimalne postąpienie: nie mniej niż 1% ceny wywoławczej

Przetarg odbędzie się 25 września 2014 r o godz. 10:00

Wniesienie wadium w terminie do dnia 19 września 2014 r.

Wadium należy wpłacić przelewem  na rachunek bakowy Urzędu konto Nr 47 1240 2340 1111 0010 4389 6489  (decyduje data wpływu na rachunek bankowy Urzędu).
Ogłoszenie o przetargu podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszone na tablicy ogłoszeń  w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy, oraz na stronach internetowych urzędu :www.zagorz.pl.

Dodatkowe informacje: Urząd Miasta i Gminy w Zagórzu ul. 3-go Maja 2,pok.36, tel. 46-22-062 wew.67.

źródło: Urząd Miasta i Gminy w Zagórzu

15-09-2014

Udostępnij ten artykuł znajomym:

Udostępnij


Napisz komentarz przez Facebook